Show simple item record

dc.contributor.authorNordli, Kristoffer
dc.contributor.authorZimmermann, Barbara
dc.contributor.authorWabakken, Petter
dc.contributor.authorEriksen, Ane
dc.contributor.authorCarricondo-Sanchez, David
dc.contributor.authorMaartmann, Erling
dc.contributor.authorSand, Håkan
dc.contributor.authorWikenros, Camilla
dc.date.accessioned2019-02-25T14:36:40Z
dc.date.available2019-02-25T14:36:40Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.isbn978-82-8380-070-8
dc.identifier.issn2535-5678
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2587295
dc.description.abstractDen grunnleggende enheten i en ulveflokk, også kalt familiegruppe, består av det revirmarkerende paret med en lederhann og en ledertispe samt deres avkom fra siste yngling og/eller tidligere valpekull. Flokkens gruppeatferd og forflyningsmønster i reviret avhenger av ulvenes årssyklus. Observasjoner i Skandinavia fra langtidsserier med GPS data og det nasjonale overvåkningsprogrammet tyder på at samholdet i flokken gradvis går i oppløsning i løpet av vinteren. Ved hjelp av 15 år med datamateriale fordelt på 17 revirår der det fantes parvise GPS posisjoner tatt på samme tidspunkt fra 21 foreldredyr og 30 valper, har vi undersøkt familiegruppers flokksamhold og valpers utvandringstidpsunkt fra januar til begynnelsen av juli. Vi undersøkte flokksamholdet med en regressiv ikke-lineær tidsserieanalyse (GAMM). Flokksamholdet var sterkest i begynnelsen av vinteren, men avtagende over tid, karakterisert med at valpene beveget seg mer og mer for seg selv før de fleste (75%) til slutt hadde utvandret før de var 14 måneder gamle. Gjennomsnittlig avstand mellom kullsøsken og mellom valper og foreldre ble signifikant forskjellig fra null i paringstiden, og forble signifikant til etter fødselstidspunktet til det ny søskenkullet. Variasjonsmålet i flokksamholdet er derimot stort både mellom kullsøsken, men også mellom valper og foreldre. Med andre ord kunne valper gå atskilt fra søsken og foreldre også tidlig på vinteren, dog ikke så ofte eller lenge som senere på vinteren og våren. I de tilfellene da valpene faktisk var adskilt fra foreldrene kunne valpenes habitatvalg karakteriseres som forsiktig, lenger til skogs og lenger unna menneskelig infrastruktur. Våre resultater står i sterk kontrast mot den allmenne oppfatningen om at ulveflokker går sammen til enhver tid. Dette kan ha betydning for bestandsovervåkningen i form av beregning av antall ulv og ynglinger, men også for planlegging og gjennomføring av en etisk og effektiv lisensjakt på Skandinaviske familiegrupper av ulv i fremtiden.nb_NO
dc.description.abstractEnglish: The basic social unit in wolves consists of the territory-marking pair, and together with their offspring from the contemporary and/or previous litters they form a family group, commonly referred to as the wolf pack. The family group's grouping behavior and movement pattern depends on the wolves' year cycle. Observations in Scandinavia from long-term series of GPS data, and the National Monitoring Program indicates that the overall cohesion of the pack gradually dissolves during the winter. Using 15 years of data distributed over 17 pack years, 21 adult breeding pairs and 30 pups with simultaneous GPS positioning, we investigated wolf pack cohesion and pup dispersal from January to early July. We investigated the cohesion by using a regressive non-linear time series analysis (GAMM) with an added interaction term on time adjusted to appropriate reference levels. The cohesion was strongest in early winter but declining over time, characterized by wolf pups becoming increasingly independent from the rest of their family group, before most pups (75%) eventually disperse in the spring before 14 months of age. The distance between litter siblings and between pups and parents became significantly different from zero during the mating season and remained significant to after the birth of the subsequent litter. Overall the predicted variation in cohesion between siblings and between pups and their parents was large. In other words, pups could be separated from their parents and other siblings already in early winter, though not so often or over shorter time periods than later in winter-spring. In cases when the pups were separated from the parents, the pups’ habitat selection could be characterized as elusive, more concealed and further away from human infrastructure. Our results are a strong contrast to the common belief that members of a wolf pack allegedly operate as a strictly synchronized unit. This also may have implications for the annual wolf monitoring program in terms of calculating the number of wolves and reproductions, and for the planning and implementation of an ethical and effective license hunt on Scandinavian wolf family groups in the future.nb_NO
dc.description.sponsorshipMiljødirektoratetnb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherHøgskolen i Innlandetnb_NO
dc.relation.ispartofseriesSkriftserien;9/2018
dc.subjectatferdnb_NO
dc.subjectCanis lupusnb_NO
dc.subjectelgnb_NO
dc.subjectGPSnb_NO
dc.subjecthabitatvalgnb_NO
dc.subjectmenneskelig infrastrukturnb_NO
dc.subjectutvandringnb_NO
dc.titleUlvevalpers flokksamhold og områdebruk i Skandinavia: Utredning om ulv og bosetting del 2nb_NO
dc.title.alternativeSociality and habitat use of wolf pups in Scandinavia: Report on wolf and human settlement part 2nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.source.pagenumber30nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record