Recent Submissions

 • Fisk og bunndyr i Hylla, Litlhyllsjøbekken og Røa, Engerdal kommune: Klassifisering etter vannforskriften 

  Næstad, Frode (Skriftserien;04/2021, Research report, 2021)
  På oppdrag fra Hafslund Eco Vannkraft AS ble kvalitetselementene fisk og virvelløse dyr undersøkt i Hylla, Litlhyllsjøbekken og Røa i Engerdal kommune. De er alle berørt etter vannkraftutbygging. Hylla og Litthylsjøbekken ...
 • Kompetanseutvikling Sør-Troms: resultater etter første måletidspunkt, T1 

  Gustavsen, Ann Margareth; Gran, Lillian (Skriftserien;05/2021, Research report, 2021)
  Regionen Sør-Troms med kommunene Gratangen, Harstad, Ibestad, Kvæfjord og Tjeldsund, har valgt Senter for praksisrettet utdanningsforskning (SePU), ved Høgskolen i Innlandet, som samarbeidspartner i den nasjonale modellen ...
 • Festivalproduksjon og -opplevelse under Covid-19-pandemien 

  Puijk, Roel; Løkka, Nanna; Miland, Kristine Persdatter (Skriftserien;3/2021, Research report, 2021)
  Rapporten er resultat av et forsprosjekt som Telemaksforskning og Høgskolen i Innlandet gjorde for oppdragsgiveren Nynorsk kultursentrum/Litteraturdagane i Vinje. Vi ser på hvordan mindre festivaler tilpasset seg ...
 • Prosjekt FARGO år 2020: en oppsummering av Høgskolen i Innlandet sin forskning 

  Cottis, Thomas; Solberg, Svein Øivind; Nyvold, Magnus; Johansen, Astrid; Stabbetorp, Jan; Berg, Erik Hørluck; Solberg, Harald; Arnstad, Marit; Mousavi, Hesam (Skriftserien;02/2021, Research report, 2021)
  Høsten 2019 ble prosjektet «Plasmabehandlet husdyrgjødsel – gjødselvirkning, miljøpåvirkning og klimagassutslipp» (Fargo) innvilget finansiering fra Forskningsrådet. Prosjektet er i kategorien Innovasjonsprosjekt i ...
 • Kommuner med befolkningsnedgang. Hva sier forskningen om ulike strategier, planer og tiltak og hva er kunnskapsbehovet? 

  Bråtå, Hans Olav (Skriftserien;17/2020, Research report, 2020)
  Prosjektet er en litteraturstudie av i hvilken grad forskningen omhandler strategier, planer og tiltak som kommuner med vedvarende nedgang i befolkningen har vedtatt eller satt i verk. Utgangspunktet er norsk litteratur, ...
 • Forsøk med 2+2 modell for agronom og gartner 

  Sæther, Bjørnar; Lerfald, Merethe; Sivertsen, Håkon (Skriftserien;13/2020, Research report, 2020)
  Det er på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet gjennomført en følgeevaluering av forsøket Yrkesutdanning med 2+2 modell for agronom og gartner. Forsøket ble igangsatt i 2015 og avsluttet høsten 2020. Alle fylker ble invitert ...
 • Hva gjør vi når det blir bråstopp i fôring av hjortevilt? Erfaringer fra Stor-Elvdal 

  Mathisen, Karen Marie; Vogler, Thomas (Skriftserien;20/2020, Research report, 2020)
  Vinterfôring av hjortevilt er en vanlig forvaltningspraksis i Norge. I Stor‐Elvdal kommune har de brukt silofôring av elg om vinteren i over 30 år, for å holde dem unna vei og jernbane. Formålet er å redusere antall ...
 • Vurdering av kvalitetselement fisk i Skinnarbølåa, Noret (Vingersjøen), Roverudåa, Agnåa, Noret (Nugguren), Domma og Auståa i henhold til vanndirektivet og deres betydning for rekruttering til Glomma 

  Næstad, Frode (Skriftserien;12/2020, Research report, 2020)
  Elvene Skinnarbølåa, Noret (Vingersjøen), Roverudåa, Agnåa, Noret (Nugguren), Domma og Auståa ble undersøkt den 1. og 2. oktober 2019. Med hensikt å gi en vurdering på kvalitetselement fisk i henhold til vanndirektivet og ...
 • Kartlegging av fiskebestander i Rogna og Ellingsbekken, Stor-Elvdal kommune 

  Næstad, Frode (Skriftserien;21, Research report, 2020)
  Målet med denne undersøkelsen har vært å kartlegge 1) fiskebestanden og leveområdet til de ulike artene i Rogna og Elllingsbekken, 2) tilgjengelig gyte‐ og oppvekstområder for fisk fra Glomma, 3) utstrekningen av vandringer ...
 • Assessment of the Norwegian part of the Scandinavian wolf population, phase 1 : Workshop summary 

  Eriksen, A.; Willebrand, MH; Zimmermann, B.; Wikenros, C.; Åkesson, M.; Backer, IL; Boitani, L.; Fauchald, OK; Fernández- Galiano, E.; Fleurke, F.; Linnell, JDC; Mech, LD; Mills, LS; Sand, H.; Stronen, AV; Wabakken, P. (Skriftserien;19, Research report, 2020)
  I innstilling 257 L (2016-2017) ba Stortinget den norske regjeringen om å foreta en faglig gjennomgang av den norske delbestanden av ulv, med den begrunnelse at en selvstendig utredning av hva som kan defineres som en ...
 • Biokull og effekt på avling: Veiledende feltforsøk 

  Cottis, Thomas; Solberg, Svein Ø. (Skriftserien;18/2020, Research report, 2020)
  Etter initiativ fra daglig leder Ove Lerdahl i selskapet Standard Bio utførte Høyskolen i Innlandet –Institutt for jordbruksfag, to orienterende forsøk sommeren 2020. Feltplanene for lavkost orienterende forsøk ble laget ...
 • Eksportundersøkelsen 2019 

  Hauge, Atle; Malasevska, Iveta (Skriftserien;11/2020, Research report, 2020)
  Norsk musikkbransje omsatte for totalt 5 020 millioner norske kroner i 2018 ved salg av innspilt musikk i Norge, salg av billetter til konserter i Norge, opphavsrettslige inntekter og inntekter fra utlandet (Sjøvold, Haave, ...
 • Barnehagemiljø og krenkelser: Evaluering av nettstøttet kompetanseutvikling 2018–2020 

  Haugseth, Jane; Stranger-Johannessen, Espen; Hartberg, Egil Weider (Skriftserien;15/2020, Research report, 2020)
  Dette er rapporten fra den interne evalueringen av nettkurset «Barnehagemiljø og krenkelser». Nettkurset ble utviklet av Høgskolen i Innlandet 2018 og 2019, på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. Barnehagene i piloten, ...
 • Skolemiljø og krenkelser: Evaluering av nettstøttet kompetanseutvikling 2018–2020 

  Jørgensen, Ingrid Grimsmo; Stranger-Johannessen, Espen; Hartberg, Egil Weider (Skriftserien;16/2020, Research report, 2020)
  Dette er rapporten fra den interne evalueringen av nettkurset «Skolemiljø og krenkelser». Det ble utviklet av Høgskolen i Innlandet i 2017 og 2018, på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. Skolene i piloten, prosjektets pulje ...
 • Digital ledelse for synergier mellom brukermøter og digitale kanaler: Sluttrapport fra et NAV FoU-prosjekt 2017-2020 

  Bergum, Svein; Fugletveit, Ragnhild; Hermanrud, Inge; Lofthus, Ann-Mari; Madsbu, Jens Petter; Øvrelid, Bjarne (Skriftserien;10/2020, Research report, 2020)
  Dette er sluttrapporten fra et FOU-prosjekt finansiert av NAV sin Kunnskapsavdeling. Hovedproblemstillingen for prosjektet er: «Hva er suksessfaktorer og utfordringer ved implementering av NAVs kanalstrategi?» Prosjektets ...
 • Vil vi opp? Omsetning av fritidsbygg i sonen mellom skog og fjell 

  Arnesen, Tor; Ellingsen, Winfried; Lerfald, Merethe; Bryn, Anders (Skriftserien;6/2020, Research report, 2020)
  Østlandsforskning har på oppdrag fra Klima- og moderniseringsdepartmentet identifisere og analysert mulige sammenhenger i markedet for omsetning av fritidsbygg og skoggrenser. Er omsetningsomfang og omsetningsbeløp ...
 • Menn i helse: En statusoppdatering 

  Kårstein, Asbjørn; Sønderskov, Mette; Olsvik, Vigdis Mathisen; Lauritzen, Tonje (Skriftserien;8/2020, Research report, 2020)
  Denne rapporten omhandler statusen på det nasjonale prosjektet «Menn i helse». Menn i helse er et komprimert utdanningsløp for menn mellom 25-55 år på egnet NAV-ytelse, med mål om å få fagbrev som helsefagarbeider. Stat ...
 • Fritidsboliger og skoggrensen i fjellområder 

  Arnesen, Tor; Bryn, Anders (Skriftserien;2/2020, Research report, 2020)
  Klima- og miljødepartementet har bestilt denne analysen som inngår i et arbeid med å vurdere behov for utbyggingsgrenser som virkemiddel for arealbruksmyndighetene. Utredningen gir i den sammenheng et faggrunnlag blant ...
 • «Det er utrolig betryggende å kunne gå gjennom et sånt kurs». Evaluering av deltakernes erfaringer med nettbasert kompetanseutviklingstilbud for lærebedrifter og prøvenemnder 

  Kristiansen, Line; Sveen, Marianne; Svoen, Brit (Skriftserien;9/2020, Research report, 2020)
  På oppdrag fra Utdanningsdirektoratet har Høgskolen i Innlandet utviklet et nettbasert kompetansetilbud i vurdering som er skreddersydd for lærebedrifter og prøvenemnder. Tilbudet er en del av den nasjonale satsingen på ...
 • Facilitation of Employability for Maternity and Parental Leavers in Europe: A Scoping Review 

  Steffenak, Anne Kjersti Myhrene; Zabka, Jakub; Kozakova, Diana; Hanuliakova, lldiko; Versteeg, Rob; Antal, Zsuzsanna; Magyar, Mariann; Hernandez, Maria; Dedieu, Laurent; Bakke, Inger Marie; Haug, Erik Hagaseth; Steinseth, Else Berit (Skriftserien;7/2020, Research report, 2020)
  This report presents the findings of an European project concerning facilitation of employability for parental leavers in European countries. The conclusions and recommendations in this report build on comparisons of ...

View more