Show simple item record

dc.contributor.authorThorshaug, Rikke
dc.date.accessioned2019-03-01T13:42:01Z
dc.date.available2019-03-01T13:42:01Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2588316
dc.descriptionMastergradsoppgave i tilpasset opplæring, Høgskolen i Innlandet, 2018.nb_NO
dc.description.abstractNorsk: Denne masteroppgaven i tilpasset opplæring handler om sosial kompetanse i et flerkulturelt perspektiv. Det legges vekt på elevenes erfaringsbakgrunn og hvordan elevenes bakgrunn kan påvirke sosialisering og utvikling av sosial kompetanse. På bakgrunn av mangfoldet vi har den den flerkulturelle skolen ønsker jeg å se om det er en forskjell mellom minoritetselever og majoritetselevers sosiale kompetanse Problemstillingen lyder slik: I hvilken grad er det forskjeller mellom med minoritetselever og majoritetselevers lærervurderte sosiale kompetanse i barneskolen, og i hvilken alder er eventuelle forskjeller størst? Det er valgt en kvantitativ tilnærming til problemstillingen, da kvantitativ metode egner seg godt til å se på̊ forskjeller mellom grupper. Datamaterialet jeg har brukt er hentet fra forbedrings- og innovasjonsarbeidet Kultur for læring, hvor alle kommunene i Hedmark fylke deltar. Prosjektet er utarbeidet og innhentet av Senter for praksisrettet utdanningsforskning ved Høgskolen i Innlandet (2017). I denne oppgaven er data fra kontaktlærernes vurdering av elevenes sosiale kompetanse benyttet, i tillegg til informasjon fra elevenes vurdering av relasjon til medelever og læringsmiljø. Ut fra disse opplysningene har jeg gjort sammenlikninger mellom minoritetselever og majoritetselever. Jeg har brukt statistikkprogrammet SPSS for å fremstille de kvantitative resultatene og har gjennomført frekvensanalyser, korrelasjonsanalyser og variansanalyser. I tillegg til resultatene av disse analysene støtter jeg meg til andre undersøkelser og teori for å drøfte og støtte opp under mine funn. Resultatet fra undersøkelsene i denne oppgaven viser at både begge elevgruppene blir vurdert til å ha god sosial kompetanse, men det fremkommer at lærerne mener det er forskjeller mellom minoritetselevene og majoritetselevenes sosiale kompetanse. Det mest interessante funnet er at lærerne har vurdert forskjellene mellom elevgruppene som størst i småskolen og de vurderer det til at elevgruppene har mindre forskjeller i sin sosiale kompetanse jo lenger de har gått på skolen. Elevene har et relativt likt syn på sitt eget læringsmiljø og relasjoner til sine medelever.nb_NO
dc.description.abstractEnglish: This master's thesis in adaptive education is about social skills in a multicultural perspective. Emphasis is placed on the students' experience and how the background of the students can affect socialization and the development of social skills. Because of the diversity we have in the multicultural school, I want to see if there is a difference between minority students and majority student’s social skills. The research question is as follows: To what extent are there differences between minority pupils and majority pupils' teacher-assessed social skills in primary school and in what age are any differences the greatest? A quantitative approach to the problem has been chosen, as quantitative methodology is suitable for looking at differences between groups. The data I have used is derived from the improvement and innovation work Culture for Learning, where all the municipalities in Hedmark county participate. The project has been prepared and obtained by the SePU at the University College in Innlandet (2017). In this assignment, data from the contact teacher's assessment of the students 'social skills are used, as well as information from the pupils' assessment of relationships with fellow students and the learning environment. Based on this information, I have made comparisons between minority students and majority students. I have used the statistics program SPSS to produce the quantitative results and have conducted frequency analyses, correlation analyses and variance analyses. In addition to the results of these analyses, I support other research and theory to discuss and support my findings. The results of the studies in this thesis show that both student groups are considered to have good social skills, but it appears that the teachers believe there are differences between minority students and the majority students social skills. The most interesting finding is that the teachers have considered the differences between the groups of pupils as the largest in the early age in school and they consider that the student groups have minor differences in their social skills the longer they have attended school. The pupils have a relatively similar view of their own learning environment and relationships with their fellow students.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectMITOnb_NO
dc.subjectsosial kompetansenb_NO
dc.subjectsosiale ferdigheternb_NO
dc.subjectminoritetselevernb_NO
dc.titleSosiale ferdigheter i et flerkulturelt perspektivnb_NO
dc.title.alternativeSocial skills in a multicultural perspectivenb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Spesialpedagogikk: 282nb_NO
dc.source.pagenumber106nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record