Show simple item record

dc.contributor.authorHalvorsen, Lars J.
dc.contributor.authorAschim, Anders
dc.date.accessioned2019-11-13T12:02:39Z
dc.date.available2019-11-13T12:02:39Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.isbn978-82-8380-136-1
dc.identifier.issn2535-5678
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2628216
dc.descriptionKIFO – Institutt for kirke, religions‐ og livssynsforskningnb_NO
dc.description.abstractRapporten er en evaluering av KIFO, Institutt for kirke, religions‐ og livssynsforskning. Oppdaget er å undersøke hvordan KIFO har lykkes med å realisere målsettingene i sitt mandat, tatt i betraktning sin størrelse og ressurstilgang, og å vurdere KIFOs rolle i dagens situasjon. Rapporten vurderer KIFO ut fra de tre elementene i stiftelsens formål, som er: – drive og stimulere til forsking kring kyrkje, religion og livssyn i samfunnet – drive utgreiings‐ og utviklingsarbeid i same fagområdet – formidle forsking og forskingsresultat til brukarane; til kyrkjelydane, samfunnet og den offentlege debatten. Den teoretiske innfallsvinkelen er sosiologisk feltteori. Rapporten forstår KIFO som innleiret i tre felt: det akademiske feltet, instituttsektoren, og det politiske feltet. Datamaterialet består av dokumenter, intervju med ansatte, samarbeidspartnere, brukere og andre informanter som kan belyse KIFOs virksomhet, samt medieoppslag. KIFOs viktigste finansieringskilde er direkte tilskudd fra Kirkemøtet via Kirkerådet. Som forskningsinstitutt vektlegger KIFO vitenskapelig autonomi og rollene som kunnskapsprodusent og kommentator sterkere enn utrednings- og utviklingsarbeid. Det opererer på to markeder, markedet for bidrag fra offentlige og ideelle forskningsfinansiører og markedet for oppdrag og brukerrettede bidragsprosjekter. Kompetanse og størrelse er viktige kriterier. KIFO har høy kompetanse og søker å løse kapasitetsutfordringer gjennom samarbeid. I oppdragsmarkedet opplever instituttet skjerpet konkurranse fra institusjoner som har bygd opp kompetanse på flere av KIFOs tradisjonelle forskningsområder. Utskifting av personale har vært en utfordring. KIFO har likevel opprettholdt en sterk posisjon rundt sin viktigste nisje, kvantitative religionssosiologiske studier av trender. Når det gjelder formidling, har KIFO valgt å innta en aktiv kommentatorrolle i samfunnsdebatten. Dette gjør de gjennom seminarer og foredragsvirksomhet, ved å gjøre seg tilgjengelig for mediene og ved å delta aktivt i samfunnsdebatten gjennom aviskronikker. KIFO har lyktes svært godt med denne strategien. De er godt synlige i media til tross for sin beskjedne størrelse. KIFOs forskere er produktive. Deres forskning holder høy vitenskapelig standard og publiseres i anerkjente kanaler, også internasjonalt. KIFO har deltatt i atskillige nasjonale og internasjonale bidragsfinansierte prosjekter. I det nordiske religionssosiologiske miljøet spiller KIFO en viktig rolle. Rapporten påpeker at kirke‐, religions‐ og livssynsforskning er et område preget av markedssvikt. Dette kan løses med store direkte overføringer til en aktør som forpliktes til å levere arbeid på området, slik tilfellet er med KIFO, men det finnes mulige alternativer. Rapporten gir eksempler på to slike: En institusjon med interesse for slik forskning kan gå inn i en innkjøperrolle der tilbydere av forskning allokeres gjennom konkurranse om midler, eller den kan selv sørge for at forskningsbasert kunnskap blir skapt og formidlet. Rapporten viser at begge løsninger kan fungere godt, men også at de er ressurskrevende. Konklusjonen er at KIFO i stor grad oppfyller sitt mandat, gitt miljøets størrelse og ressurstilgang.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherHøgskolen i Innlandetnb_NO
dc.relation.ispartofseriesSkriftserien;28/2019
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectkirkeforskningnb_NO
dc.subjectreligionssosiologinb_NO
dc.subjectfeltteorinb_NO
dc.subjectøkonomisk sosiologinb_NO
dc.title«Eit senter for forsking i samtid og kyrkje»? Evaluering av KIFO, Institutt for kirke-, religions- og livssynsforskningnb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.source.pagenumber51nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal