Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorBakken, Thomas André Schwarz
dc.date.accessioned2019-11-22T13:05:19Z
dc.date.available2019-11-22T13:05:19Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2630086
dc.descriptionMastergradsoppgave i tilpasset opplæring, Høgskolen i Innlandet, 2019.nb_NO
dc.description.abstractNorsk: Dette er en masteroppgave i tilpasset opplæring ved Høyskolen i Innlandet. Formålet med oppgaven er å finne likheter og forskjeller i forståelsen og tilnærmingen til tilpasset opplæring på offentlig skole og på steinerskolen, hvordan begrepet forstås, praktiseres og med vektlegging av læremiddelbruk og arbeidsmåter. Oppgavens problemstilling er: Hvordan forstås og praktiseres prinsippet tilpasset opplæring på offentlig skole og på steinerskolen, og hvilke læremidler og arbeidsmåter er det som hovedsakelig benyttes for å fremme læringen? Dette er en kvalitativ studie som jeg har utført på følgende måte: Datainnsamlingen ble gjort ved observasjoner av undervisning og semistrukturerte lærerintervjuer på én offentlig skole og på én steinerskole. Ved hver skole hadde jeg 5 observasjonsøkter og 3 lærerintervjuer på 4. klassetrinn. For å kunne belyse og analysere det innsamlede datamaterialet, har jeg lagt frem relevant teori og regelverk om de forskjellige aspektene ved tilpasset opplæring, sosiokulturelt læringssyn, steinerpedagogikk, læreplaner og læremidler og arbeidsmetoder. Mine hovedfunn er følgende: Resultatene fra forskningsspørsmålene som gjelder forståelsen av hva begrepet «tilpasset opplæring» innebærer, og hvordan informantene benytter differensiering i undervisningen, er i høy grad sammenfallende. Forskjellene er derimot fremtredende når det gjelder arbeidsmåter, læremiddelbruk og organisering av skoledagen. På den offentlige skolen er bruken av lærebøker/læreverk med noe støtte av PC og internettbaserte oppgavesamlinger mest dominerende i alle fag. Foruten noen dobbeltimer i matematikk med stasjonsarbeid, blir undervisningen hovedsakelig gitt som enkelttimer. Skoledagen legges opp ved hjelp av ukeplaner som stort sett er lik for alle elever, men med tilpasninger for elever som har behov for det. På steinerskolen produserer elevene sine egne personlige lærebøker, basert på lærerens fremstilling av lærestoffet etterfulgt av elevens egen bearbeidelse. Bruk av PC benyttes kun av elever med lese/skrivevansker før 5. trinn. På steinerskolen starter dagen med en dobbelttime hvor det undervises i matematikk, norsk, samfunnsfag eller naturfag i perioder på 2-5 uker og deretter gis fagene også som enkelttimer.nb_NO
dc.description.abstractEnglish: This is a master thesis on adapted education at Inland Norway University of Applied Sciences. The purpose of this qualitative survey is to find the similarities and differences in the approach to adapted education at the Norwegian public school and at the Waldorf school, how to understand the term, how to deal with it, finding emphasis to didactic material and learning methods. The topic question goes like this: How is the didactic material used at the public school and how is it used at the Waldorf school to encourage the pupils’ learning? What has this use to say about adapted education? This is a qualitative study which I have carried out as follows: The collection of information was executed by observations in the classes and semi-structured interviews of the teachers involved, at one public school and at one Waldorf school. At each school I made 5 observation sessions and 3 interviews of teachers, all at the 4th grade. In order to illuminate and analyze the collection of data, I have presented relevant theory and rules about the different aspects of adaptive education, sociocultural view of learning, Waldorf pedagogy, teaching curricula and didactic material. My main findings are as follows: The result for the research questions, as to the understanding of what the term “adapted education” implies, and how the informers use differentiation in the teaching, is very much concurrent. The differences, however, are prominent as to methods of working, use for didactic material and organization of the school day. At the public school the use of didactic material/books with some support of computers and internet-based collection of exercises, is most dominant in all subjects. Apart from a few double lessons in mathematics, with station-work, the teaching is mainly given as single lessons. The school day is set up using week plans that are mainly similar for all pupils, but with adaption for those pupils who need it. At the Waldorf school the pupils produce their own personal textbooks, based on the teacher’s presentation of the teaching material, followed by the pupil’s own adaptation. Before the 5th grade, computer is only used by pupils with reading and writing difficulties. At the Waldorf school the day is always starting with a double lesson in either mathematics, Norwegian (mother tongue), social studies or science, and thereafter the education is given both as single and double lessons.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectMITOnb_NO
dc.subjectsteinerskolennb_NO
dc.subjectoffentlig skolenb_NO
dc.subjecttilpasset opplæringnb_NO
dc.title«Likheter og forskjeller i tilnærmingen til tilpasset opplæring på offentlig skole og på steinerskolen, med vekt på læremidler og arbeidsmåter».nb_NO
dc.title.alternative“Similarities and differences in the approach to adjusted teaching at the public school and at the Waldorf-school, with focus on didactic material and working methods”.nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280nb_NO
dc.source.pagenumber82nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel