Show simple item record

dc.contributor.authorRyen, Bente Elisabeth
dc.date.accessioned2019-11-22T15:14:36Z
dc.date.available2019-11-22T15:14:36Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2630135
dc.descriptionMastergradsoppgave i tilpasset opplæring, Høgskolen i Innlandet, 2019.nb_NO
dc.description.abstractNorsk: Denne masteroppgaven er en kvalitativ studie av entreprenørskap og vurderingsarbeid i ungdomsbedrifter. Den er bygd opp på grunnlag av data fra fem dybdeintervjuer med lærere som underviser ungdomsbedrift på studieretning naturbruk i videregående skole. Intervjuene fant sted på tre skoler på ulike steder i Norge. Entreprenørskap er definert som en nøkkelkompetanse i EU, og norske styringsdokumenter har som mål at norsk skole skal være blant de beste i verden på entreprenørskap. Den første problemstillingen er; hvordan forstår lærere entreprenørskapsbegrepet. I entreprenørskapsforskningen er begrepet entreprenørskap ofte delt opp i to ulike definisjoner. En smal definisjon knyttet til en økonomisk forståelse av entreprenørskap, som omhandler ferdigheter knyttet til det å starte opp og drive en bedrift. Og en bred definisjon som fokuserer på utvikling av entreprenørielle ferdigheter og evner, som kreativitet, samarbeid og evne til å løse problemer. Tidligere forskning har vist at det kan være problematisk at lærere ikke har en lik felles forståelse av entreprenørskap. Også dette studiet viser at lærere har ulike forklaringer på hva som er viktigst med entreprenørskap og gjennomføring av ungdomsbedrifter. Alle informanter fortalte om entreprenørskap som; å lære ved å gjøre. Noen lærere hadde stort fokus på viktigheten av å utvikle ikke-kognitive ferdigheter som kreativitet, samarbeid og problemløsning. Mens andre hadde hovedfokus på kompetansemål fra fag involvert i prosjektet. De la da mindre vekt på utvikling av de ikke-kognitive evner. Oppgaven viser ikke hva som er rett eller feil, men fremhever hvordan flere definisjoner og diskurser kan gjøre at lærere ender opp med ulike forståelser fra klasserom til klasserom. Det neste forskningsspørsmålet var: Hva tenker lærere om vurdering av ungdomsbedrift? Her forteller flere av informantene at dette var utfordrende og vanskelig: «Jeg synes jo det med vurdering er vanskeligere enn i andre fag» (Informant 4). I delen om vurdering viser studiet fram hva de fem lærerne forteller om hvordan de vurderer entreprenørskap både formativt og summativt. Drøftingen tar videre for seg tanker knyttet til utfordringene med vurdering av entreprenørskap. På den ene siden har man lovpålagte krav om målstyring, og på den andre siden har man entreprenørielle mål om å tenke kreativt på alle nivå og la elevene få styre prosessene selv. Det handler om vurderingens funksjon og legitimitet. Oppgaven forteller historier om læreres forsøk på å gjennomføre og vurdere entreprenørskap.nb_NO
dc.description.abstractEnglish: This master's thesis is a qualitative study of entrepreneurship and assessment of students in mini-companies. It is based on data from five in-depth interviews with teachers who teach mini-companies in Agriculture, Fishing and Forestry in upper secondary school. The interviews were performed in three schools in different places in Norway. Entrepreneurship is defined as a key competence in the EU, and Norwegian governance documents aim to ensure that Norwegian schools are among the best in the world on entrepreneurship. The first issue is; How do teachers understand the concept of entrepreneurship. In the research field of entrepreneurship, the term entrepreneurship is often divided into two different definitions. A small definition related to an economic understanding of entrepreneurship, which is dealing with skills related to starting and running a business. And a broad definition that is focusing on the development of entrepreneurial skills and abilities, such as creativity, collaboration, and ability to solve problems. Previous research has shown that it might be problematic that teachers do not have a common understanding of entrepreneurship. This study is also showing that teachers are having different explanations of what matters most in entrepreneurship and implementation of youth businesses. All informants were telling about entrepreneurship as; learning by doing. Some teachers were focusing more on the importance of developing non-cognitive skills such as creativity, collaboration and problem solving. While others had the focus on competence aims from subjects involved in the project and placed less emphasis on the development of non-cognitive abilities. The task does not show what is right or wrong, but is emphasizing how several definitions and discourses can make teachers ending up with different understandings from classroom to classroom. The next research question was: What do teachers think about assessing youth business? Her tells several of the informants this was challenging and difficult:” I think mini- companies are more difficult to assess than other subjects” (Informant 4). This study is showing what the five teachers are saying about how they consider entrepreneurship both formatively and summatively. The discussion takes on thoughts related to the challenges with assessment of entrepreneurship. On one hand, there is a loyal demand for management of aims, and on the other hand, you have entrepreneurial aims of thinking creatively at all levels and allowing students to manage the processes themselves. It is about the function and legitimacy of the assessment. The thesis is telling stories about teachers' efforts to implement and gain experience in assessing entrepreneurship.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectMITOnb_NO
dc.subjectvurderingnb_NO
dc.subjectentreprenørskapnb_NO
dc.title«Det er vurdering som er vanskeligst» Læreres forståelse av entreprenørskap og vurderingsarbeid i ungdomsbedriftnb_NO
dc.title.alternative«The most difficult aspect is the assessment” Teachers' understanding of entrepreneurship and assessment of youth businessnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280nb_NO
dc.source.pagenumber82nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record