Show simple item record

dc.contributor.authorØverby, Ann Kristine
dc.date.accessioned2019-12-20T12:05:41Z
dc.date.available2019-12-20T12:05:41Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2634285
dc.description.abstractNorsk sammendrag Hensikt: Å utdype forståelsen og få økt kunnskap om hvordan det kan være å leve tett på ulven i et ulvedistrikt. Teoretisk forankring: materialet er sett i lys av fenomenologisk-hermeneutisk tenkning. Videre er det supplert med relevant fagteori i henhold til studiens funn. Design og metode: Kvalitativt studie basert på semistrukturerte intervjuer, analysert gjennom systematisk tekstkondensering (STC). Datamaterialet kommer fra sju deltakere (2 kvinner og 5 menn). Resultatfunn: Fire hovedkategorier ble identifisert/definert: «stressreaksjoner», «kampen mot konsekvensene», «betydning av støtte» og «framtidige verdier trues». Konklusjon: denne studien viser deltakernes opplevelser og erfaringer av å leve tett på rovdyr og ulike konsekvenser det medfører i deres hverdag. Rovdyrfrykt og rovdyrangrep på husdyr kan skape fysiske og psykiske stressbelastninger, kan gi mer bekymringer og tapsopplevelse, belastende og tidkrevende merarbeid, de føler god støtte i lokalsamfunnet, men har variabel tillit til myndigheter og forskning med hensyn til forvaltningsspørsmål av rovdyr. Deltakerne kan føle på mindre verdighet og kan føle uro for framtida. Dette er hovedfunnene i denne studien selv om det foreligger noen nyanser i svarene til deltakerne. Nye begreper er utviklet på bakgrunn av deltakernes meningsutsagn: verdiråte og trussel-bagatellisering.nb_NO
dc.description.abstractEngelsk sammendrag (abstract) Purpose: to deepen the understanding and gain increased knowledge about how it may be to live close the wolf in a wolf district. Theoretical grounding: The material is seen in light of phenomenological-hermeneutic thinking. Furthermore, it has been supplemented with relevant subject theory according to the studys`s findings. Method: Qualitative study based on semi-structured interviews, analyzed through systematic text condensation (STC). The data comes from seven participants (two women and five men). Results: Four main categories were identified/defined: «stress reactions», «the fight against the consequences», «importance of social support» and «future values are threatened». Conclusion: This study shows the participants’ experiences of living close to predators/carnivores and the different consesequences it entails in their everyday life. Predatory fear and predator attacks on livestock can create physical and mental stress loads. The participants can provide more worries and loss experiences, bothersome and time- consuming additional work, they feel good support in the local community, but have varying degrees of confidence in the authorities and research, with regard to the managment issue of predators. The participants can feel less dignity and they may feel uneasy for the future. These are the main findings in this study even though there are some nuances in the participants’ answers. New concepts have been developed on the basis of the participants` opinion statement: value rot and threat downplaying.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectulvnb_NO
dc.subjectulvernb_NO
dc.subjectbjørnernb_NO
dc.subjectjervernb_NO
dc.subjectgaupenb_NO
dc.subjectstore rovdyrnb_NO
dc.subjectmenneskernb_NO
dc.subjecthusdyreierenb_NO
dc.subjecthelsenb_NO
dc.subjectlivskvalitetnb_NO
dc.subjectfølelsernb_NO
dc.subjectstressnb_NO
dc.subjectkvalitativ metodenb_NO
dc.subjectwolvesnb_NO
dc.subjectwolverinesnb_NO
dc.subjectlynxnb_NO
dc.subjectlarge carnivoresnb_NO
dc.subjecthuman beingsnb_NO
dc.subjectlivestock ownersnb_NO
dc.subjecthealthnb_NO
dc.subjectquality of lifenb_NO
dc.subjectemotionnb_NO
dc.subjectqualitative methodsnb_NO
dc.subjectbearsnb_NO
dc.titleÅ leve med ulver tett på: En kvalitativ studie fra et ulvedistriktnb_NO
dc.title.alternativeTo live close to the wolf: A qualitative Study from a wolf districtnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800nb_NO
dc.source.pagenumber99nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record