Show simple item record

dc.contributor.authorJonsson, Susanne G.
dc.date.accessioned2020-01-17T13:19:52Z
dc.date.available2020-01-17T13:19:52Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2636856
dc.descriptionMastergradsoppgave i tilpasset opplæring, Høgskolen i Innlandet, 2019.nb_NO
dc.description.abstractNorsk: Formålet med denne masteroppgave er å finne ut om det på en videregående skole har endret lærernes relasjonskompetanse i møte med elevene etter endt videreutdanning i veiledning, og om det videre har påvirket elevenes læringsstrategier. Tidligere studier viser til at elevenes opplevelse av emosjonell og instrumentell støtte fra læreren er et viktig aspekt ved skoletilværelsen; det være seg motivasjon, benyttelse av læringsstrategier og hvilke læringsresultater de oppnår - uavhengig av kontekst og alder. Derimot viser også studier at elevenes opplevelse av støtte fra lærerne og følelse av tilhørighet til skolemiljøet synker i takt med alder. Denne studien ønsker å se nærmere om lærernes opplevelser av egen kompetanse i å gi emosjonell og instrumentell støtte er forbedret etter videreutdanning i veiledning. Oppgaven har følgende problemstilling: Hvordan opplever lærerne i videregående skole sin relasjonskompetanse i møtet med elevene etter endt videreutdanning i veiledning, og hvordan mener lærerne det kan ha påvirket elevenes læringsstrategier? Dette er en kvalitativ studie med en fenomenologisk- og hermeneutisk tilnærming i tolkningen av data. Det er gjennomført fire semistrukturerte intervjuer med lærere. Funnene er analysert i lys av relevant teori, tidligere empiriske studier og aktuelle styringsdokumenter. Videreutdanning i veiledning har gitt lærerne ny og relevant kunnskap og ferdigheter i ulike veiledningsmetoder knyttet til undervisningspraksis. Det gjelder både i faglige og sosiale sammenhenger i dialogen med elevene. Det har gitt lærerne kunnskaper og erfaringer i form av nyttige verktøy til metodisk i bruk, som har ført til at man lettere har kunnet lese av situasjonene i øyeblikket og handle der etter. Alle lærerne var tydelige på at de har blitt tryggere på seg selv i veiledningssammenhengen, hvilket har fremmet dialogen og styrket relasjonen til elevene. Samtlige lærere mente det har styrket egen metakognisjon. Dette har videre bidratt til at de også har gjort elever bevisst på sin egen metakognisjon. Dette arbeid har gitt en god effekt på elevers utvikling i refleksjon og selvregulering, som er viktige elementer i tilegnelse av læringsstrategier. Lærerne har fokusert på elevinvolvering i varierte undervisningsmetoder og vurderingsformer, som også har bidratt til elevers utvikling av læringsstrategier. Studien kan bidra med nyttige og betydelsesfulle faktorer som relasjonsarbeidet krever i den daglige dialogen mellom lærere og elever, samt for videre utvikling av elvenes læringsstrategier.nb_NO
dc.description.abstractEnglish: The purpose of this study is to examine weather completed continuing education in guidance, has changed teachers in High Schools’ relational skills towards their student, and further if this has influenced their students learning strategies. Former studies point out that the students’ experience of emotional and instrumental support from their teachers are of high importance in the students schooling; related to motivation, use of learning strategies and achieved results – disregarding context or age. Studies also show that with increasing age, students experience less support from their teachers, and less affiliation towards the school environment. This study focuses on weather teachers in High School experience that their ability to give emotional and instrumental support has increased after continuing education in guidance. The thesis question for this study is: How do the teachers in high school experience their relationship competence in the meeting with the students after completing further education in guidance, and how do the teachers think it may have influenced the students learning strategies? This is a qualitative study, using a phenomenological and hermeneutic approach in analysing data. Four semi-structured interviews with teachers have been performed. Data has been analysed considering relevant theory, former empirical studies and current policy documents. Continuing education in guidance has given the teachers new and relevant knowledge and skills in different guidance methods in their instruction practice, regarding both professional and social context, in dialogue with students. The teachers have acquired knowledge and experience in shape of useful tools for methodical use, this has made it easier for them to read situations and act accordingly. All the teachers emphasized that they had become more secure in guidance situations, which had bettered the dialogue and enhanced their relation with their students. This had also enhanced the teachers’ metacognition and contributed so that the teachers have worked to make their students conscious of their own metacognition. This work has had good effect on the students in developing reflection and self-regulation skills, important elements in acquisition of learning strategies. This study may provide useful and important inputs regarding what working whit relation demands in daily dialogue between teachers and students, and for further development of students learning strategies.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectMITOnb_NO
dc.titleHvordan opplever lærerne i videregående skole sin relasjonskompetanse i møte med elevene etter endt videreutdanning i veiledning, og hvordan mener lærerne det kan ha påvirket elevenes læringsstrategier?nb_NO
dc.title.alternativeHow do the teachers in high school experience their relationship competence in the meeting with the students after completing further education in guidance, and how do the teachers think it may have influenced the students learning strategies?nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280nb_NO
dc.source.pagenumber102nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record