Show simple item record

dc.contributor.authorHillersøy, Janne
dc.date.accessioned2020-01-27T09:56:40Z
dc.date.available2020-01-27T09:56:40Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2638006
dc.descriptionErfaringsbasert master, 90 studiepoengnb_NO
dc.description.abstractDigital teknologi har hatt ei enorm utvikling dei siste ti- åra, og har gjort sitt inntog i private hus og heimar. Datateknologi er i dag ein stor del av vårt liv og vår kvardag. Fleire og fleire nyttar i dag datateknologi til vanlege gjeremål, til dømes pengeoverføringar, kjøp av varer og tenester, som tilgang på informasjon og underhaldning. For mange er dette ikkje noko ein tenkjer over, men for nokre kan det vera ukjent terreng. Og det er desse som har danna utgangspunkt for denne oppgåva. Den gruppa av innbyggjarar som ikkje kjenner seg som ein del av den digitale revolusjonen. Dei som har ei kjensle av at dei står utanfor, til tross for eit offentleg inkluderingsmål. Oppgåva har altså hatt fokus på den digitale utviklinga sett frå desse brukarane sitt perspektiv. Ein har konsentrert seg om personar som føler dei står utanfor ”det digitale”. Det er deira oppleving av å det å ikkje vera ”ein del av”, som har vore undersøkt. Undersøkinga er gjort med offentlege styringsdokument og målsetjingar som bakteppe. Årsaka til det er at det offentlege sin agenda dannar bakteppet for kva samfunn ein lever i, og kva forventningar samfunnet har til innbyggjarane. Den offentlege agenda og ståstad set ein del premissar for innbyggjarane sine. Det å ikkje vera digitalt kompetent i eit samfunn der ingen er det, er ikkje det same som å vera det i eit samfunn der ”alle” er det, og der det er venta at du skal vera det.nb_NO
dc.description.abstractEngelsk samandrag (abstract) In the last decades the digital revolution has has expanded enormously, making its way into private homes and households. Digital technology is today a significant part of our daily life. An increasing number of people usesdigital technology when performing everyday tasks such as transfer of money, purchase of goods and services, and the access of information and entertainment. For many of us these are easy tasks, while others may find them challenging. These people are the main focus of this paper: the part of the population who do not feel they are a part of the digital revolution and feel they have been left out, despite of public inclusion plans. The paper explores the digital development from the point of view of these users. Focus is given to persons who feel left out and their experience of not being a part of this new development. The study has been performed on the basis of public documents and objectives, as it is the public agenda that makes the premises for our society and for the society`s expectations towards its citizens. A society's public agenda sets certain premises for its citizens. Not being digitally competent in a society where everybody else is competent and where it is highly expected that you also are may be challenging to many people.nb_NO
dc.language.isonnonb_NO
dc.subjectkvalitativ metodenb_NO
dc.subjectQualitative Methodnb_NO
dc.subjectfenomenologinb_NO
dc.subjectPhenomenologynb_NO
dc.subjectdigitalnb_NO
dc.subjectDigitalnb_NO
dc.subjectoffentlig sektornb_NO
dc.subjectPublic Sectornb_NO
dc.titleDet digitale dilemmanb_NO
dc.title.alternativeThe digital dilemmanb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Statsvitenskap og organisasjonsteori: 240nb_NO
dc.source.pagenumber89nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record