Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorTeksum, Atle
dc.contributor.authorSvendsen, Arne
dc.date.accessioned2020-01-27T10:10:41Z
dc.date.available2020-01-27T10:10:41Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2638011
dc.descriptionErfaringsbasert master, 90 studiepoengnb_NO
dc.description.abstractBakgrunnen for oppgaven er at vi ønsker å se nærmere på samordning av statlig innsats i møte med kommunal forvaltning. Det fremkommer i flere studier at staten er blitt både mer strukturalisert og spesialisert, og at staten som en konsekvens av dette oppleves mer kompleks enn det den var tidligere. For at staten ikke skal oppleves å være så kompleks, er samordning blitt virkemiddelet som benevnes hyppig i statlige dokumenter. Kommunal- og moderniseringsdepartementet er det departementet som har fått ansvaret for samordningen, og departementet gir fylkesmennene et samordningsmandat slik at de er ansvarlig for samordningen i sine fylker. Vår problemstilling er følgende: Hvilke betingelser må være tilstede for å få til en vellykket samordning av statlig innsats i møtet mellom statlig, regional og kommunal forvaltning. Vi har i denne oppgaven sett på Oppvekstforum hos Fylkesmannen i Hedmark, som er et forum hvor samordningen av den statlige innsatsen innen oppvekstsektoren gjennomføres. Vi har to forskningsspørsmål som skal besvare problemstillingen vår: 1) Hvilken forståelse har deltakerne i Oppvekstforum av hvordan den samordnede innsatsen styres? 2) Hva opplever deltakerne i Oppvekstforum hemmer og/eller fremmer muligheten for en samordnet innsats? Problemstillingen vår belyses gjennom organisasjonsteori, hvor vi spesielt benytter et instrumentelt og et institusjonelt perspektiv. Disse to perspektivene ligger til grunn når vi i vårt teorikapittel utleder forventninger til hvordan informantene opplever samordningen hos Fylkesmannen i Hedmark. Gjennom empiri og analyse av data trekker vi frem ulike betingelser vi mener enten hemmer eller fremmer en vellykket samordning av statlig innsats. Vi har gjennomført intervjuer av seks deltakerne i Oppvekstforum. I Oppvekstforum er hver av Hedmarks fire regioner representert med en kommunalsjef. I tillegg sitter en representant fra Utdanningsforbundet i Hedmark, en representant fra KS og en representant fra Høgskolen i Innlandet. Vi har funnet flere betingelser vi mener hemmer eller fremmer en vellykket samordnet innsats. Et av våre funn er at den samordnede innsatsen i Oppvekstforum fordrer at arbeidsformen modelleres ut til regionene og til den enkelte kommune. Dersom dette ikke gjøres, vil ikke Fylkesmannen ha oppfylt sitt samordningsansvar som er gitt av departementet. Ut fra vår empiri er det stor forskjell mellom regionene hvorvidt dette gjøres eller ikke.nb_NO
dc.description.abstractEngelsk sammendrag (abstract) The background for this study is coordinated effort within government and municipal administrations. A lot of studies says that the government has been more structured and specialized, and that the government seems more complex now than earlier. Ministry of Local Government and Modernisation has the responsibility for coordinating the effort between government and municipal administration. This ministry gives a coordinating mandate to the County Governor who will have the responsibility to coordinate all governmental effort within his region. Our thesis statement is: What conditions must be in place to have a successful coordinating effort of governmental actions between governmental, regional and municipal administrations. We have in this study look at Oppvekstforum, which is an arena for coordinating effort by the County Governor in Hedmark County. We have two research questions who will support our thesis statement. 1) What kind of understanding have the participants in the Oppvekstforum about the management of the coordinating effort? 2) What does the participants of the Oppvekstforum thinks about factors which inhibit and promotes the possibilities for a coordinating effort? Our thesis statement is analyzed through organizational theory, where we use an instrumental and an institutional perspective. We use these two perspectives when we in our theory chapter derive expectations to how our informants will understand the coordinating effort by the County Governor of Hedmark. Through analyzing the data, we will draw some conclusions about what conditions should be in place to fulfill a successfully coordinating effort. Our empirical data is obtained by interviewing all the members in Oppvekstforum. In this forum is every region within the Hedmark County represented by one person, who is responsible for the coordinating effort in that region. In addition to this there are representatives from the union of education, KS and the University of Inland Norway. We have several findings which are relevant to our thesis statement. One of our main findings is that the way of working within the Oppvekstforum has to be modeled by the regions and the municipals, if the coordinated effort should have any effect in every municipal in the county.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectPublic Sectornb_NO
dc.subjectoffentlig sektornb_NO
dc.subjectkvalitativ metodenb_NO
dc.subjectQualitative Methodnb_NO
dc.subjectintervjunb_NO
dc.subjectInterviewnb_NO
dc.titleSamordning av statlig innsats i møtet mellom statlig, regional og kommunal forvaltningnb_NO
dc.title.alternativeCoordinated effort between government and municipal administrationnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Statsvitenskap og organisasjonsteori: 240nb_NO
dc.source.pagenumber91nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel