Show simple item record

dc.contributor.authorDahl Aannerød, Anita
dc.date.accessioned2020-01-27T11:57:50Z
dc.date.available2020-01-27T11:57:50Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2638060
dc.descriptionErfaringsbasert master, 90 studiepoengnb_NO
dc.description.abstractKontrollutvalget er et folkevalgt utvalg, og en viktig del av lokaldemokratiet, fordi de kontrollerer på vegne av sitt kommunestyre. Kontrollutvalgene rapporterer/innstiller direkte til kommunestyret. Kontrollutvalget er avhengig av flere støttespillere i dette arbeidet, og det er tunge faggrupper/ fagprofesjoner som de må forholde seg til. Spesielt er dette gjeldende for samarbeidet med revisjonen. Dette fordi veldig mye av saksdokumentene kontrollutvalget skal behandle kommer fra revisjonen. Kontrollutvalgene bestiller forvaltningsrevisjon av kommunens revisjon, (noen kommuner har privat revisjon, andre har kommunerevisjon).Det er også lovpålagt at alle kontrollutvalg skal ha sekretariat som er uavhengig fra kommunens egen administrasjon. Kontrollutvalgssekretariatet er saksbehandler for alle saker som legges frem for utvalget. Sekretariatet er i tillegg rådgiver/veileder ovenfor kontrollutvalgene, blant annet i bestillingsprosessen av forvaltningsrevisjon. I denne avhandlingen har jeg ønsket å se nærmere på om kontrollutvalget opplever å inneha ledelsen/ ha styringen når de gjennomfører bestilling av, og får, forvaltningsrevisjon. Samt hvem de eventuelt opplever sitter på den kunnskapen og informasjonen de har behov for. Herunder vil jeg se nærmere på kontrollutvalgets opplevelse av å sitte ved rattet ved bestilling av forvaltningsrevisjon. Samt kontrollutvalgets opplevelse av å ha nok informasjon i ulike saker, og dermed har reell mulighet til å fatte selvstendige vedtak. Det er de demokratiske prosessene i forbindelse med bestilling av forvaltningsrevisjon som er særlig gjeldende. Dette fordi det er lovpålagt at kommunens kontrollutvalg skal utarbeide plan for forvaltningsrevisjon og påse at forvaltningsrevisjon blir gjennomført årlig. I forkant av planen skal det gjennomføres en overordnet analyse. Dette vil jeg komme nærmere tilbake til under redegjørelsen, samt ved «Resultatkapittelet». Jeg har valgt å se dette opp mot teorier om prinsipal-agent. Slike teorier omhandler delegeringen av myndighet fra en overordnet til en underordnet. I dette tilfelle fra kontrollutvalg til revisjon, men også fra kontrollutvalg til kontrollutvalgssekretariat1. Jeg vurderer at i et prinsipal-agent forhold så vil også tillit være av betydning. Jeg vil derfor også belyse problemstillingen og gjøre vurderinger I forhold til teorier om tillit i organisasjoner. (Dette vil bli beskrevet nærmere under teoridelen). Jeg har utarbeidet følgende problemstilling: Hvordan er kontrollutvalgenes opplevelse av å være prinsipal? Underspørsmål: Hvordan er kontrollutvalgets opplevelse av å sitte ved rattet og ha styringen? Hvordan er kontrollutvalgenes opplevelse av å ha nødvendig informasjon og kunnskap til å gjennomføre de lovpålagte oppgaver de er satt til å gjøre? Jeg har foretatt en kvalitativ undersøkelse, med tre fokusgruppeintervjuer, (dette vil bli beskrevet utfyllende under metodekapittelet), for å se nærmere på hvorvidt de ulike kontrollutvalgene opplever at det er gode demokratiske prosesser og at det er kontrollutvalgene som er førende for eksempelvis hvilke forvaltningsrevisjonsprosjekter som blir valgt.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectkvalitativ metodenb_NO
dc.subjectQualitative Methodnb_NO
dc.subjectoffentlig sektornb_NO
dc.subjectPublic Sectornb_NO
dc.titleKontrollutvalget som prinsipalnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Statsvitenskap og organisasjonsteori: 240nb_NO
dc.source.pagenumber61nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record