Show simple item record

dc.contributor.authorFlatha, Jørn Arild
dc.date.accessioned2020-01-27T12:14:04Z
dc.date.available2020-01-27T12:14:04Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2638067
dc.descriptionErfaringsbasert master, 90 studiepoengnb_NO
dc.description.abstractNorsk politi har i dag unntak fra arbeidsmiljølovens regler om arbeidstid. Disse unntakene er regulert i egne arbeidstidsbestemmelser for politiet, en avtale som går mellom arbeidsgiver og arbeidstaker partene, med ca 2 års intervall for revisjon. Tittelen - hvor omfattende er unntakene i politietaten? Er ytterligere unntak og innskrenkninger veien å gå? – ser på omfanget av politiet unntaksbruk, og ser også litt vegen videre, om hvorvidt det er behov for unntak, ev flere unntak. Det teoretiske rammeverket i oppgaven går på institusjonell teori, samt at jeg gjennom oppgaven har gått igjennom forarbeidene til arbeidsmiljøloven i 1977 og 2005, for å rede grunnen for hva lovgiver legger til grunn for de ulike paragrafer i arbeidsmiljøloven. Videre er det viktig å se på politiets organisering og Nærpolitireformen, som sier noe om hva som har skjedd og hvilken utvikling det er i politietaten. Jeg har også sett at politiet har de siste 10 årene har fått økte budsjetter og har fått økt antall stillinger vesentlig. Jeg har valgt å bruke en dokumentanalyse, for å forsøke å belyse situasjonen objektivt med de fakta som foreligger, med de styrker og svakheter det medfører. Gjennom dokumentanalysen har jeg sett på bruken av unntakene dokumenteres gjennom evalueringsrapporter av arbeidstidsbestemmelsene, hvor partene og Hovedvernombudet, ser på praktiseringen av avtalen. Unntaksbruken i Politiet har gått ned siden 2009, men er fortsatt høy. Med økte bevillinger og økt mannskap så skulle en forvente at reduksjonen var større gjennom disse årene. Ved nærmere undersøkelser så ser en at 80% av de som er berørt av avtalen, har 0 til 2 bruk av unntak i løpet av 1 år. Avtalen koster samfunnet en del millioner i året, og det er her muligheter for å kunne gjøre grep for å omdisponere midlene. Enkelte avdelinger i politiet er helt klart fortsatt avhengig av unntak fra arbeidstid for å kunne utføre sine arbeidsoppgaver. Av den resterende massen ansatte, vil det være muligheter for å gjøre tilpasninger, som vil medføre mindre bruk av unntak, og en godtgjørelse til de som faktisk har behov for unntakene.nb_NO
dc.description.abstractAbstract (Engelsk sammendrag) The Norwegian policeforce has exception from the law of work environments rules about working time. These exceptions are regulated in own regulations of working time for the police, an agreement between the parts from employer and employee, with two year between regulations of the agreement. The title - how comprehensive are the exceptions for the police? Are further exceptions and restrictions necessary? – looks at the scope of the polices use of exceptions, and looks further on, wether there are need for exceptions, optionally further exceptions. The theoretical framework in this task looks too institutional theory, and I go through the preparatory work for the law of work environment in 1977 and 2005, to account what leislator assume for the law og work environment paragraphs. Then I look how the Police are organized and the Police reform, who will tell about whats going on in the reform and the development in the Police. I also have looked at the policebudget that have increased the last ten years, and the increased number of positions in the police. I have chosen too use a documentanalysis to try to look objective at the facts, with the strengths and weaknesses it causes. I`ve gone through the use of the exceptions, documented by evaluationreports, and how the practice of the agreement are used. Use of exceptions in the police has been reduced since 2009, but its still a large number. Increased funding and more employees one would expect that the reduction should have been bigger. Upon further investigation I find that 80% of those thats in the agreement, have 0 to 2 exceptions in a year. The agreement costs the community millions every year, and there are opportunities too redeploy funds. Some department at the police are still going to need exception from working time to solve theire job. But the rest of the employees, there will be an opportunity to make adjustments, that will reduce the numbers of exceptions, and give an allowance to those who need the exceptions.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectdokumentanalysenb_NO
dc.subjectDocument Analysisnb_NO
dc.subjectkvalitativ metodenb_NO
dc.subjectQualitative Methodnb_NO
dc.subjectoffentlig sektornb_NO
dc.subjectPublic Sectornb_NO
dc.titleUnntaksbestemmelser fra arbeidsmiljøloven – hvor omfattende er unntakene i politietaten? Er ytterligere unntak og innskrenkninger veien å gå?nb_NO
dc.title.alternativeException Provision from the law of work environment – how comprehensive are the exceptions for the police? Are further exceptions and restrictions necessary?nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Statsvitenskap og organisasjonsteori: 240nb_NO
dc.source.pagenumber216nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record