Show simple item record

dc.contributor.authorHeidi Bjørklund, Heidi
dc.contributor.authorLura, Glenn
dc.contributor.authorNelson, Espen
dc.date.accessioned2020-01-27T12:49:35Z
dc.date.available2020-01-27T12:49:35Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2638086
dc.descriptionErfaringsbasert master, 90 studiepoengnb_NO
dc.description.abstractTemaet stabsledelse i politiet har høy aktualitet i det offentlige rom. Dette temaet settes ofte i sammenheng med politiets håndtering av terrorhandlingen den 22. juli 2011. Påfølgende rapporter fra 22.-juli kommisjonen og Politianalysen påpekte en rekke utfordringer ved krisehåndtering/stabsledelse i politiet. Som en direkte oppfølging av erfaringer, analyser og konklusjoner fra blant annet disse rapportene, ble det i regi av Politihøgskolen utviklet et stabs- og lederutviklingsprogram med mål om å styrke nivået på stabene i de ulike politidistriktene. I sin rapport Store endringer kommer på kattepoter belyser Hoel og Barland en utfordring ved bruk av Gap-analyser som arbeidsverktøy i programmet. Dette har dannet noe av bakgrunnen for denne studien. Vår intensjon har vært å kartlegge hvordan Gap-analysen oppfattes og hvordan den benyttes av de som bekler de ulike stabsfunksjonene. Samtidig har vårt mål vært å belyse om denne formen for analyseverktøy er med på å fremme læring og utvikling for stabsledelse i politiet. Stabsledelse er en kompleks og krevende funksjon som setter store krav til de personene som innehar de ulike funksjonene. Det er flere elementer som synes å bidra til utfordringer ved bruk av Gap-analyser som verktøy når politiet skal evaluere sin virksomhet. Våre funn viser at informantene oppfatter det å bruke Gap-analyse i evalueringsarbeidet som omfattende og tidkrevende. De informantene vi har foretatt intervjuer av, har i stor grad uttalt at de benytter egne evalueringsskjemaer som ikke er de som skal brukes i Gap-analysen. Unntaket er noen få hendelser i et par av politidistriktene hvor informantene forklarer at de har benyttet Gap-analysen, men ikke fulgt den opp slik Politihøgskolen har tenkt. Informanter fra politidistriktene som vi intervjuet, sier samtidig at de synes Gap-analysen virker lovende, men slik vi tolker svarene har de ikke en arbeidshverdag som muliggjør bruk av Gap-analysen slik det er tiltenkt fra Politihøgskolen sin side. En av årsakene til dette er at informantene har vært gjennom en omfattende politireform samtidig som de har deltatt på kurs i regi av Politihøgskolen for å lære seg Gap-analysen. Intervjuene viser også at det kan være behov for en sterkere forankring i ledelsen rundt bruken av Gap-analysen som evalueringsverktøy.nb_NO
dc.description.abstractEngelsk sammendrag (Abstract) The subject of police management in the operational police emergency response units holds great current interest in public space. This subject is often related to the topic regarding the police's handling of the tragic events on July 22nd 2011. Subsequent reports from The July 22nd commission, and also The policeanalysis, highlights a series of challenges concerning the police management in the operational police emergency response units. As a direct result of these analysis The Norwegian Police University College decided to start a staff- and leadershipdevelopment program with the goal of enhancing the level of managment quality within the different police districts and their operational emergency response units. In their report Store endringer kommer på kattepoter Hoel and Barland made an evaluation highlighting the challenges with the use of the Gap-analysis within the operational police emergency response units. Their work has been important inspiration for this study. Police management and evaluation of the operational police response units is a complex task that requires a lot from the subjects upholding these functions. Our findings suggest that the Gap-analysis is redeemed extensive and time consuming to make use of. The police districts in which we have conducted interviews have for the most part communicated that they use their own evaluation forms instead of the Gap-analysis. Informants also add that they think the Gap-analysis seems promising. However, from the answers we have gathered, this group of informants do not seem to have a workday that makes the use of the Gap-analysis possible the way it is intended by The Norwegian Police University College. Our findings show that the Gap-analysis is considered extensive and time consuming by the informants. Evaluations are for most part conducted with the use of self-developed forms, instead of the Gap-analysis. The exception is a few examples in a couple of districts where the informants explain that they have used the Gap-analysis but not the way the Norwegian Police University College intended. Informants we interviewed from the different police districts also stated they think the Gap-analysis seems promising. This master thesis shows there are challenges with the implementation of the Gap-analysis, but it also shows that there is potential if the implementation succeeds.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectoffentlig sektornb_NO
dc.subjectPublic Sectornb_NO
dc.subjectManagement Toolnb_NO
dc.subjectledelseverktøynb_NO
dc.subjectgap-analysenb_NO
dc.subjectGap-Analysisnb_NO
dc.subjectkvalitativ metodenb_NO
dc.subjectQualitative Methodnb_NO
dc.titlePLEASE MIND THE GAP: En undersøkelse av Gap-analysen som evaluering- og læringsverktøy ved stabsledelse i politietnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Statsvitenskap og organisasjonsteori: 240nb_NO
dc.source.pagenumber126nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record