Show simple item record

dc.contributor.authorMagnussen, Siv
dc.contributor.authorIsaksen, Jørn
dc.date.accessioned2020-02-21T13:10:39Z
dc.date.available2020-02-21T13:10:39Z
dc.date.created2019-10-18T13:58:01Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationTidsskrift for omsorgsforskning. 2019, 5 (1), 1-15.nb_NO
dc.identifier.issn2387-5976
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2643252
dc.description© 2019 Author(s). This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons CC-BY-NC 4.0 License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)nb_NO
dc.description.abstractHensikten med studien er å få mer kunnskap om hvordan utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) opplever sin rolle som pådrivere for utvikling, implementering og spredning av ny kunnskap i de kommunale helse- og omsorgstjenestene, og hvordan de opplever samarbeidet med Senter for omsorgsforskning (SOF) når det gjelder forskningsfaglig bistand og veiledning. Vi søker gjennom dette å bidra til ny kunnskap om samarbeidsbasert innovasjonsarbeid i skjæringsfeltet mellom statlige føringer, forskning og praksis. Undersøkelsen er gjennomført som en questback-undersøkelse med både lukkede og åpne svaralternativer sendt til alle USHT. Resultatene viser at USHT er ulike når det gjelder oppbygging, organisering, antall ansatte, kompetanse og fagsammensetning. Disse ulikhetene har betydning for både deltakelse og fokus i innovasjons- og FoU-arbeidet som foregår i de ulike sentrene og for samarbeidet med SOF. En tettere dialog mellom Helsedirektoratet, USHT og SOF om forventninger og behov, samt en konkretisering av rammer for samarbeidet, vil kunne bidra til utvikling av en mer hensiktsmessig struktur for utvikling, implementering og spredning av ny kunnskap i helse- og omsorgstjenestene. Nøkkelord: Samarbeid, Innovasjon, FoU-arbeid, Senter for omsorgsforskning utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenesternb_NO
dc.description.abstractAbstract: The aim of the study is twofold: First, it aims to investigate how the Centre for Development of Institutional and Home Care Services (CDIH) experiences their role as a driving force for the development, implementation and dissemination of new knowledge in the municipal health and care services. Second, it aims to explore how the CDIH experiences the collaboration with the Centre for Care Research (CCR) and the research-related assistance and supervision they provide. We seek to provide new insights into cooperation-based innovation efforts in the intersection between governmental leadership, research and practice. The study draws on data from a questback survey with both closed and open-ended questions distributed to all CDIH departments. The results show that the CDIH differs in terms of structure, organization, number of employees and competence. This is important for research & development work in the various CDIH departments, and for cooperation with the CCR. A closer dialogue between the Norwegian Directorate of Health, the CDIH and the CCR about expectations and needs, as well as a concrete framework for cooperation, can contribute to the development of a more appropriate structure for the development, implementation and dissemination of new knowledge in the municipal health and care services.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.relation.urihttps://www.idunn.no/tidsskrift_for_omsorgsforskning/2019/01/utviklingssentrene_for_sykjehjem_og_hjemmetjenester_i_norge
dc.rightsNavngivelse-Ikkekommersiell 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.no*
dc.subjectsamarbeidnb_NO
dc.subjectinnovasjonnb_NO
dc.subjectFoU-arbeidnb_NO
dc.subjectSenter for omsorgsforskningnb_NO
dc.subjectutviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenesternb_NO
dc.subjectcooperationnb_NO
dc.subjectinnovationnb_NO
dc.subjectresearch & development worknb_NO
dc.subjectCentre for Development of Institutional and Home Care Servicesnb_NO
dc.subjectCentre for Care Researchnb_NO
dc.titleUtviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenester i Norge : samarbeidsbasert innovasjonsarbeid i skjæringspunktet mellom statlige føringer, forskning og praksis i den kommunale helse- og omsorgssektorennb_NO
dc.title.alternativeCentres for Development of Institutional and Home Care Services (CDIH) in Norway: Collaborative innovation in the intersection of state guidelines, research and practice in the municipal health and care sectornb_NO
dc.typeJournal articlenb_NO
dc.typePeer reviewednb_NO
dc.description.versionpublishedVersionnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Helsetjeneste- og helseadministrasjonsforskning: 806nb_NO
dc.source.pagenumber1-15nb_NO
dc.source.volume5nb_NO
dc.source.journalTidsskrift for omsorgsforskningnb_NO
dc.source.issue1nb_NO
dc.identifier.doi10.18261/issn.2387-5984-2019-01-10
dc.identifier.cristin1738457
cristin.unitcode209,4,5,0
cristin.unitnameInstitutt for sosialfag og veiledning
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal
cristin.qualitycode1


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse-Ikkekommersiell 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse-Ikkekommersiell 4.0 Internasjonal