Show simple item record

dc.contributor.authorTallerås, Kim
dc.contributor.authorColbjørnsen, Terje
dc.contributor.authorØfsti, Marius
dc.date.accessioned2020-04-16T09:43:03Z
dc.date.available2020-04-16T09:43:03Z
dc.date.created2019-04-08T12:24:39Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationNorsk Medietidsskrift. 2019, 26 (1), 1-20.en_US
dc.identifier.issn0804-8452
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2651270
dc.description© 2019 Author(s). This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons CC-BY-NC 4.0 License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).en_US
dc.description.abstractStrømmetjenester bruker gjerne algoritmer for å presentere og filtrere innhold, basert på prediksjoner og kalkulasjoner om hva brukerne liker. Anbefalings- og presentasjonsalgoritmene kan imidlertid sies å fungere som bare ett av flere nivåer der medieinnhold gjøres tilgjengelig. Før algoritmene utarbeider sine anbefalinger, er databasen som de tar utgangspunkt i, allerede strukturert på andre nivåer. I denne artikkelen utvikler vi begrepet «relativ tilgjengelighet» og diskuterer hvilke nivåer av tilgjengeliggjøring som gjør seg gjeldende i strømmetjenester. Vi argumenterer for at tilgjengeliggjøring må forstås som en pyramide med fem nivåer: ontologisk, teknologisk, juridisk, økonomisk og algoritmisk tilgjengelighet. Vi undersøker disse nivåene empirisk gjennom en analyse av et datamateriale fra Norsk filminstitutt, samt en egen undersøkelse av brukerrapporterte anbefalinger gjennom Netflix og Storytel. Vi finner at norske filmer generelt er dårlig representert i de mest utbredte strømmetjenestene. Filminnholdet er også spredt på ulike tjenester. En tilsvarende fragmentering finner vi også for det boklige materialet. Vi diskuterer også årsaker til manglende innhold og fragmentering. Artikkelen kan leses som en kritikk og nyansering av de mest dramatiske situasjonsbeskrivelsene og prediksjonene om algoritmenes makt. Vi konkluderer med at det er grunn til å undersøke mer kritisk hvilke rom algoritmene jobber innenfor.en_US
dc.description.abstractStreaming services often use algorithms to present and filter content based on predictions and calculations of user preferences. However, recommendation and presentation algorithms are arguably just one of several levels where media content is made available. Before the algorithms make their recommendations, the database is already structured on other levels. In this article, we develop the term «contingent availability» and discuss what levels of availability apply in streaming services. We argue that availability must be understood as a five-level pyramid: ontological, technological, legal, economic, and algorithmic availability. We investigate these levels empirically through an analysis of data from the Norwegian Film Institute, as well as a separate survey of user-reported recommendations on Netflix and Storytel. We find that Norwegian films are generally poorly represented in the most widely used streaming services. The films are also spread across various services. A similar degree of fragmentation is found for the book material. We discuss causes of missing content and fragmentation. In addition, the article can be read as a critique of the most radical statements on the power of the algorithm. We conclude that there is reason to investigate the contexts within which algorithms operate more critically.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.relation.urihttps://www.idunn.no/nmt/2019/01/relativ_tilgjengelighet
dc.rightsNavngivelse-Ikkekommersiell 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.no*
dc.subjectalgoritmeren_US
dc.subjectanbefalingssystemeren_US
dc.subjecttilgjengeligheten_US
dc.subjectkultur- og mediepolitikken_US
dc.subjectstrømmetjenesteren_US
dc.subjectalgorithmsen_US
dc.subjectrecommender systemsen_US
dc.subjectavailabilityen_US
dc.subjectstreaming servicesen_US
dc.subjectstreaming mediaen_US
dc.subjectaccessen_US
dc.subjectcultural policyen_US
dc.titleRelativ tilgjengelighet: Formidling og utvelgelse i strømmetjenester for film, tv-serier og digitale bøkeren_US
dc.title.alternativeContingent availability: Presentation and recommendation in streaming services for film, TV series and digital booksen_US
dc.typePeer revieweden_US
dc.typeJournal articleen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.source.pagenumber1-20en_US
dc.source.volume26en_US
dc.source.journalNorsk Medietidsskriften_US
dc.source.issue1en_US
dc.identifier.doi10.18261/ISSN.0805-9535-2019-01-02
dc.identifier.cristin1690817
dc.relation.projectNorges forskningsråd: 263076en_US
cristin.unitcode209,3,3,0
cristin.unitnameFaggruppe for Film og fjernsynsvitenskap
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal
cristin.qualitycode1


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse-Ikkekommersiell 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse-Ikkekommersiell 4.0 Internasjonal