Show simple item record

dc.contributor.authorKristiansen, Line
dc.contributor.authorSveen, Marianne
dc.contributor.authorSvoen, Brit
dc.date.accessioned2020-06-30T11:38:00Z
dc.date.available2020-06-30T11:38:00Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.isbn978-82-8380-194-1
dc.identifier.issn2535-5678
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2660077
dc.descriptionOppdragsgiver: Utdanningsdirektorateten_US
dc.description.abstractPå oppdrag fra Utdanningsdirektoratet har Høgskolen i Innlandet utviklet et nettbasert kompetansetilbud i vurdering som er skreddersydd for lærebedrifter og prøvenemnder. Tilbudet er en del av den nasjonale satsingen på ”Vurdering for læring” (Meld. St. 20, 2013) og strategien ”Yrkesfaglærerløftet – for fremtidens fagarbeidere” (Kunnskapsdepartementet, 2015). Målgruppen er faglige ledere og instruktører i lærebedrifter, prøvenemnder og fylkeskommuner. Utvikling og pilotering foregikk i perioden september 2017 til oktober 2018, i nær dialog med representanter fra målgruppen. Resultatet ble to nettkurs – ett for lærebedrifter og ett for prøvenemnder – som bygger på den samme pedagogiske modellen. Nettkurset for lærebedrifter har som mål å styrke kompetansen i vurdering hos instruktører og faglige ledere slik at de bruker vurdering som et effektivt verktøy for å forsterke lærlingens kompetanseutvikling. Kurset er ment som en støtte og en verktøykasse gjennom læretiden, både i det daglige arbeidet og knyttet til halvårsvurderingen. Målet med nettkurset for prøvenemnder er at kandidaten skal kunne lage prøver og vurdere kandidater i tråd med regelverk og på en slik måte at de får vist sin kompetanse og går styrket inn i arbeidslivet. Sammen med målgruppen ble det utviklet 10 pedagogiske prinsipper: Nettkursene skulle ha en praksisorientert tilnærming med utstrakt bruk av video og bilder, og et ikke-akademisk språk. Det skulle legge vekt på erfaringsdeling og nettverksbygging og varierte aktiviteter, ha en tydelig struktur, være intuitivt å bruke og fleksibelt. Ikke minst skulle kursene tilrettelegge for refleksjon ved å utfordre egen praksis. Kursene ble åpnet for ordinær påmelding i løpet av høsten 2018, og ett år senere ble det gjennomført en nettbasert spørreundersøkelse som gikk til alle registrerte deltakere. 232 svarte, og i tillegg ble det gjennomført sju semistrukturerte videointervjuer i forbindelse med erfaringsdeling om nettkursene. Denne rapporten beskriver resultatene av denne evalueringen med fokus på fire områder: Faglig utbytte, pedagogisk opplegg og organisering, læringsressurser og generelle anbefalinger. Hovedkonklusjonen i evalueringen er at begge nettkursene fungerer meget godt både faglig og pedagogisk. Resultatene viser at hele 86% av respondentene på instruktørkurset og 96% på prøvenemndskurset mener at de har har oppnådd læringsmålene for kursene (snittall). Mange sier at nettkursene har bidratt til en endret praksis ved at måten de veileder/gjennomfører fag- og svenneprøver er endret. Faglig utbytte, bevisstgjøring, trygghet i rollen, gode råd om hvordan man kommuniserer med læringen/kandidaten samt refleksjon over egen praksis trekkes fram som sentrale momenter. Respondentene mener at nettkursene har størst utbytte for nye eller relativt nye instruktører, faglige ledere eller prøvenemndsmedlemmer. Det er også noen som mener at kursene er for grunnleggende, og andre at de er for tidkrevende. Når det gjelder læringsplattform og tilrettelegging opplever majoriteten kursene som fleksible, brukervennlige og med en tydelig oppbygging og struktur. De aller fleste av deltakerne på instruktørkurset mener kurset har et forståelig språk, mens bare rundt halvparten mener det samme på prøvenemndskurset. Det kan henge sammen med at sistnevnte er mer tekstbasert. Læringsformene (video, tekster, diskusjoner, oppgaveløsning, refleksjoner) oppleves som varierte. Kursene har utstrakt bruk av video og rundt 80% var enten svært enig eller enig i at erfaringsdeling gjennom video var nyttig. Majoriteten mente at oppgavene var lærerike og hadde nytte av å lese andre deltakeres bidrag i diskusjonsforum. Tilrettelegging for samarbeid og nettverksbygging skårer ikke spesielt høyt, og kan forklares med at en felles møteplass/forum ikke har vært mye brukt, og det har heller ikke vært krav om forpliktende 4 samarbeid. Det uttrykkes ønske fra flere om å kunne kombinere nettkurs med fysiske samlinger, samt å gjennomføre kurset sammen med andre fra samme arbeidsplass eller prøvenemnd. De aller fleste mente at kurset var passe stort i omfang, mens rundt en femtedel på begge nettkurs syntes det var for omfattende. Et lite mindretall mente at kurset burde gått mer i dybden. Kurset ser ut til å treffe bra på vanskelighetsgrad. Videre ser vi at majoriteten mente at kurset uten tidsfrister passet dem bra, mens ca. en fjerdedel mente at kurset burde hatt tydeligere krav til progresjon. Den avsluttende oppgaven kan være en flaskehals for fullføringen fordi det krever gjennomført halvårsvurdering med lærling på instruktørkurset eller en fag- eller svenneprøve prøvenemndkurset. Over 80% av respondentene på begge nettkurs kan anbefale kurset til andre. Flere mener kursene bør være obligatorisk for nye instruktører, faglige ledere og prøvenemndsmedlemmer. Men også de som er erfarne i rollen kan ha god nytte av nettkursene til oppdatering og repetisjon. Basert på disse funnene, anbefaler forfatterne at nettkursene integreres enda bedre i en kompetansehevingsstrategi både i lærebedriftene og hos fylkeskommunene. Videre bør samarbeidet både fysisk og på nett styrkes og man bør vurdere incitamenter eller frister for raskere gjennomføring.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHøgskolen i Innlandeten_US
dc.relation.ispartofseriesSkriftserien;9/2020
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectyrkesfaglærerløfteten_US
dc.subjectvurderingen_US
dc.subjectkompetansehevingen_US
dc.title«Det er utrolig betryggende å kunne gå gjennom et sånt kurs». Evaluering av deltakernes erfaringer med nettbasert kompetanseutviklingstilbud for lærebedrifter og prøvenemnderen_US
dc.typeResearch reporten_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal