Show simple item record

dc.contributor.authorAnnamo, Eirin
dc.date.accessioned2020-09-17T11:52:25Z
dc.date.available2020-09-17T11:52:25Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.isbn978-82-8380-206-1
dc.identifier.isbn978-82-8380-207-8
dc.identifier.issn2535-7433
dc.identifier.issn2535-7441
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2678273
dc.description.abstractAvhandlingen tar utgangspunkt i at vi lever i en tid med store utfordringer, hvor forskjellige former for globale kriser griper inn i og forsterker hverandre på ulike måter. Dette kalles for en metakrise. Avhandlingen argumenterer for at dagens globale krisesituasjon blant annet kan forstås som en konsekvens av at vi lever med en dysfunksjonell form for virkelighetsanskuelse og en fremmedgjøring på ulike nivåer av vår eksistens. Vi er fremmedgjorte i vårt forhold til oss selv, hverandre, naturen og det samfunnet vi lever i. Ut fra dette perspektivet setter avhandlingen seg fore å undersøke hva manglene i vår tids virkelighetsanskuelse kan bestå i, og hvordan vi kan skape en ny form for kosmologisk orientering (virkelighetsanskuelse) for vår tid. Videre undersøker avhandlingen hvordan man kan transformere en dysfunksjonell form for virkelighetsanskuelse til en ny og funksjonell vei videre i praksis. Dette fordrer blant annet utviklingen av en ny forståelse av læring, teoretisk og praktisk. Avhandlingen underbygger derfor for en forståelse av læring som det å bringe noe kreativt nytt inn i eksistens. Dette kan være ny forståelse, innsikt og kunnskap, nye kapasiteter, kvaliteter og evner eller nye former for identiteter. Videre handler det om å undersøke hvordan man kan lære seg å bringe noe kreativt nytt inn i eksistens gjennom ulike former for enhetsskapende eller transformative læringsprinsipper. Som teoretisk (filosofisk) fundament for avhandlingens undersøkelser kobles to metafilosofiske perspektiver sammen til en større helhet, Roy Bhaskars kritisk realisme og Edmund O’Sullivans transformative perspektiv på skole og utdanning. Avhandlingen er skrevet ut fra en normativ forskningstilnærming og søker med dette å bidra til en styrking av denne forskertradisjonen. Her kobles Bhaskars fakta-verdi (og teori-praksis) konsistente vitenskapsforståelse med Johan Galtungs forståelse av fredsforskningens normative grunnlag. Avhandlingens forskningsresultater er som følgende: en videreutvikling av Bhaskars og O’Sullivans perspektiver, en ny forståelse av hva verdensbilder (virkelighetsanskuelser) kan forstås som, og en konseptualisering av hva læring som det å bringe noe kreativt nytt inn i eksistens kan dreie seg om, teoretisk og praktisk. Avhandlingen inkluderer en immanent kritikk av de to dominerende vitenskapsfilosofiske retningen i vår tid, positivismen og konstruktivismen, og et forslag til en mer inkluderende form for vitenskapsforståelse. Den inneholder også en kritikk av manglene i vår tids virkelighetsanskuelse og et forslag til hva en ny vei videre i vår kriserammede verden kan bestå i. Prosjektet munner ut i en praksisgjøring av avhandlingens teoretiske (filosofiske) undersøkelser. Her presenteres og diskuteres ulike former for transformative læringsprinsipper som kan ligge i bunnen for en transformativ læringsprosess som er rettet inn på å bringe noe kreativt nytt inn i eksistens.en_US
dc.description.abstractAbstract The dissertation is based on the fact that we are living in a time of great challenges, where different forms of global crises intervene and reinforce each other in different ways. This is called a metacrisis. The dissertation argues that our contemporary global crisis can be seen as a consequence of living with a dysfunctional worldview and alienation at various levels of our existence. We are alienated in relationship to ourselves, each other, the nature and the society in which we live. From this perspective the dissertation is going to investigate into the lacks and absences of our contemporary worldview and how to create a new cosmological orientation for our time. Furthermore, the dissertation examines how to transform a dysfunctional worldview into a new and functional way forward in practice. This requires, among other things, the development of a new understanding of learning, theoretically and practically. The dissertation is therefore underlabouring for an understanding of learning as bringing something creative new into existence. This can be new understanding, insight and knowledge, new capacities, qualities and abilities or new forms of identities. Furthermore, it is about examining how one can learn to bring something creative new into existence through various forms of non-dual or transformative learning principles. The theoretical (philosophical) foundation of the dissertation is based on weaving together two meta-philosophical perspectives to a larger whole, Roy Bhaskar's critical realism and Edmund O'Sullivan's transformative learning perspective. The dissertation is based on a normative research approach and seeks to contribute to strengthening this research tradition. Bhaskar's fact-value (and theory-practice) consistent research approach is interrelated with Johan Galtung's understanding of the normative foundations of peace research. The research results of the dissertation are as follows: a further development of the perspectives of Bhaskar and O'Sullivan, a new understanding of what worldviews can be understood as, and a conceptualisation of what learning as bringing something creative new into existence can be about, theoretically and practically. The dissertation includes an immanent critique of the two dominant philosophies of science of our time, positivism and constructivism, and a proposal for a more inclusive form of scientific understanding. It also contains a critique of the shortcomings of our contemporary worldview and a suggestion of what a new way forward in our world of crises might consist of. The project culminates in a practical approach of the thesis's theoretical (philosophical) investigations. Here, various forms of transformative learning principles are presented and discussed that may be at the basis of a transformative learning process that is focused on bringing something creative new into existence.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHøgskolen i Innlandeten_US
dc.relation.ispartofseriesPh.d.-avhandling i barn og unges deltakelse og kompetanseutvikling;19
dc.relation.ispartofseriesPhD Thesis in Child and Youth Participation and Competence Development;19
dc.subjectTransformativ læringen_US
dc.subjectRoy Bhaskaren_US
dc.subjectEdmund O'Sullivanen_US
dc.subjectVirkelighetsanskuelseren_US
dc.titleTransformativ læring: å bringe noe kreativt nytt inn i eksistens. En sammenkobling av Roy Bhaskars kritiske realisme og Edmund O’Sullivans transformative læringsperspektiven_US
dc.typeDoctoral thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280en_US
dc.source.pagenumber271en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record