Show simple item record

dc.contributor.authorLund, Linda
dc.date.accessioned2020-10-05T06:08:21Z
dc.date.available2020-10-05T06:08:21Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2681014
dc.descriptionMastergradsoppgave i pedagogikken_US
dc.description.abstractDenne studien fokuserer på å få innsikt og forståelse for hvilken plass leken har i begynneropplæringen i skolen. Med et ønske om å forstå dette ut ifra lærernes erfaringer og pedagogiske grunnsyn har jeg formulert følgende problemstilling: «Hvilken plass har leken i begynneropplæringen i skolen? Hovedmålet med studiet var å få innsikt i lærernes syn på-, erfaringer med-, og bruk av lek. Den kvalitative tilnærmingen som er brukt i prosjektet tar utgangspunkt i fenomenologiske og hermeneutiske perspektiver. Videre har jeg benyttet meg av ulike teoretiske tilnærminger for å belyse og analysere problemstillingen. Hovedvekten på de teoretiske tilnærmingene var lek i begynneropplæringen, ulike perspektiv på lek, læring, fellestrekk mellom lek og læring samt ulike rammefaktorer som påvirker bruk av lek. For å få innsikt i lekens plass i skolen har jeg samlet inn datamaterialet ved å intervjue fem lærere. To av dem er utdannet førskolelærere, tre er utdannet allmennlærere. I tillegg hadde noen av dem erfaringer fra innføringsklasser med flerspråklige elever. Med utgangspunkt i datamaterialet utviklet jeg tre hovedkategorier med underkategorier. De viktigste funnene i undersøkelsen er at det ble brukt mer lek og lekbaserte aktiviteter enn det jeg hadde antatt på forhånd. Leken ble brukt både som dannelses-, sosialiserings- og læringsredskap. Videre viste undersøkelsen også variasjoner mellom allmennlærer og førskolelærer. Førskolelærere hadde et tydeligere sosiokulturelt perspektiv på lek og læring, lekens egenverdi og egen rolle i lek enn allmennlærere. Andre viktige funn var at lekens plass i skolen i stor grad blir påvirket av lærerens pedagogiske grunnsyn. Funnene i analysekapitlet viste eksempler på tre faktorer som påvirker lærernes pedagogiske praksis og grunnsyn: politikk, kunnskap og verdier (Hennum og Østrem, 2016, s. 116). Videre viste funn at leken har en viktig plass i begynneropplæringen noen steder. Lærerens kunnskap og syn på hvordan en kan bruke og tilrettelegge for lek i begynneropplæringen er en viktig faktor for lekens plass i skolen. Dette synliggjør viktigheten av at lærerne har kunnskap om og et syn på bruk av lek i begynneropplæringa som muliggjør dette.en_US
dc.description.abstractAbstract Gaining insight and understanding the role of play in the early years of school, is the focus of this study. With a purpose to understand this from the teachers' experiences and pedagogical views, the thesis question of this study is as follows: “What is the role of play in the early years of school?” This study’s aim is to gain insight and understanding from the experiences and views of the teachers. I have used a phenomenologically and hermeneutically rooted qualitative approach in this study. Various theoretical approaches have been used to illuminate and analyze the study’s thesis and research questions. Main themes were: Play in the early years of school, various perspectives of play, learning, common feature between play and learning and framework that effects the use of play. To explore the role of play in school, I interviewed five teachers. They are all working in primary schools in the Western part of Norway. Two of them are pre-school teachers and three are primary-school teachers. In addition, some of them are also teaching Norwegian as second language – classes. Based on data, I developed three main categories, containing several subcategories. The most important findings showed that play is used as bildung - (loanword from german language), socialization- and learning tools. I also found variations between preschool teachers and primary school teachers regarding their role in play. The study showed more use of play and play based activities than I had previously presumed. Other important findings showed that the role of play is influenced by the teachers’ pedagogical view. The result chapter showed three factors that are impacting the teachers’ pedagogical practice and fundamental perspective: Politics, knowledge and values (Hennum og Østrem, 2016, s. 116). Based on theory and findings form the analysis, play has an important role in the early years of school. The teachers’ knowledges and views on how to use and organize for play in the early years, are important factors for the role of play in school. This points to the significance of teachers’ knowledge about play.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectLæringen_US
dc.subjectLærerrollenen_US
dc.subjectPedagogisk praksisen_US
dc.subjectPedagogisk grunnsynen_US
dc.subjectLeken_US
dc.subjectBegynneropplæringen_US
dc.titleLek i begynneropplæringenen_US
dc.title.alternativePlay in the early years of schoolen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280en_US
dc.source.pagenumber90en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record