Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorOctavianty, Happy Maria
dc.date.accessioned2020-10-19T05:58:44Z
dc.date.available2020-10-19T05:58:44Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2683465
dc.descriptionMastergradsoppgave i spesialpedagogikken_US
dc.description.abstractElevenes rett til et godt psykososialt miljø har fått mye oppmerksomhet i Norge de siste ti-årene. Interessen for å kunne gi trygghet, trivsel og mestring til alle barn har ført til økt forskning innenfor psykososiale områder, som hvordan kan de hjelpe skolene med å oppnå et godt psykososialt miljø. Både staten, fylkeskommune og kommune har her et ansvar. I skolen er det lærerne som er hovednøkkelen i arbeidet for å skape et godt psykososialt miljø. Deres holdninger og væremåte har stor betydning, og kan fremme både læring og trivsel. Et godt læringsmiljø er en forutsetning for et godt psykososialt miljø. Studien i denne oppgaven har klare intensjoner om å undersøke lærernes holdninger og væremåte i møte med den enkelte elev, og deres arbeid med å oppnå et godt psykososialt miljø gjennom relasjoner. Martin Buber sin filosofi har gitt et teoretisk grunnlag og bidrag til denne oppgaven, da han er opptatt av menneskets utvikling som skjer gjennom møter og dialog i relasjoner med andre. De mellommenneskelige aspektene som ligger i dialogfilosofien har gitt en stor betydning i det pedagogiske arbeidet i skolen, som kan bidra til læring. En kvalitativ tilnærming ble brukt for å svare på problemsstillingen. I studien ble det anvendt en hermeneutisk og fenomenologisk tilnærming, hvor informasjonen tolkes og analyseres på bakgrunn av forskerens forståelse av deltakernes opplevelser, perspektiver og tanker. Datamaterialet ble hentet gjennom å ha åpne individuelle intervju av fire barneskolelærere. Studien har vist oss at lærerne har intensjoner om å skape et godt psykososialt miljø i klassen. De har lagt stor vekt på viktigheten ved relasjonsbygging, anerkjennelse, og at det tilrettelegges for en variert undervisning. Lek var også noe som lærerne var opptatt av for å skape et godt klassemiljø. Hvilke tilnærminger som ble brukt i arbeidet for å oppnå et godt psykososialt miljø, var forskjellige. Dette var avhengig av lærerens interesse for feltet, arbeidserfaring, og rollen de innehar i klassen. Personen med minst arbeidserfaring hadde fokus på psykososialt miljø, men vektla mindre viktigheten med en variert undervisning. Til tross for at lærerne i undersøkelsen hadde fokus på å bygge relasjoner og viktigheten med inkludering, kan det se ut som om de kan skape noe marginalisering ubevisst. Studien viste oss at lærerne vektlegger å overse elevene i større grad, som en strategi, for de elevene som ikke følger med i undervisningen.en_US
dc.description.abstractAbstract: Students right to a good psychosocial environment has received much attention in Norway over the last decades. The interest in providing security, well-being and sense of achievement to all children has led to increased research within psychosocial areas, such as how to help schools achieve a god psychosocial environment. Both the state, country council and municipality have a responsibility to achieve this. In school, teachers are the key to achieve a good psychosocial environment. Their attitudes and behaviors are of great importance and can promote both learning and well-being. A good learning environment is a prerequisite for a good psychosocial environment. The study of this paper has clear intentions to examine teachers attitudes and behaviors when meeting a student, and how they work to achieve a good psychosocial environment through relationships. Martin Buber`s philosophy har provided a theoretical foundation and contribution to this paper, as he is concerned with human development that occurs through meetings and dialogues in relationships with others. The interpersonal aspects that lie in the dialogue philosophy have given great importance to the educational work in the school, which can contribute to learning. A qualitative approach was used to answer the research problem in this paper. The study used a hermeneutic and phenomenological approach, where the information was interpreted and analyzed based on the researchers understanding of the participants experiences, perspectives and thoughts. The data material was obtained through open individual interviews of four primary school teachers. The study has shown us that teachers have intentions of creating a good psychosocial environment in the classroom. They have emphasized the importance of relationship building, recognition and facilitate a varied teaching. To play was also something that teachers emphasized in able to create a good classroom environment. However, what kind of approaches were used to achieve a good psychosocial environment were different among the teachers. This depended on the teacher`s interest in the field, work experience, and the role they hold in the class. The person with least work experience focused on the psychosocial environment, but emphasized less of the importance to facilitate varied teaching. Although the teachers in the study focused on building relationships and the importance of inclusion, it may look as if they can create some marginalization unconsciously. The study showed us that teachers emphasize to overlook students to a greater extent, as a strategy, for those students who did not follow their teaching.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectPsykososialt miljøen_US
dc.subjectBarneskoleen_US
dc.subjectBarneskoleeleveren_US
dc.subjectLærereen_US
dc.subjectLæringsmiljøen_US
dc.subjectRelasjoneren_US
dc.titleHvordan jobber lærere med å skape et godt psykososialt miljø med vekt på relasjonen?en_US
dc.title.alternativeHow do teachers work to achieve a good psychosocial environment with emphasis on the relationship?en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Spesialpedagogikk: 282en_US
dc.source.pagenumber84en_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel