Show simple item record

dc.contributor.authorNæstad, Frode
dc.date.accessioned2020-12-23T08:17:12Z
dc.date.available2020-12-23T08:17:12Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.isbn978-82-8380-239-9
dc.identifier.issn2535-5678
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2720871
dc.description.abstractMålet med denne undersøkelsen har vært å kartlegge 1) fiskebestanden og leveområdet til de ulike artene i Rogna og Elllingsbekken, 2) tilgjengelig gyte‐ og oppvekstområder for fisk fra Glomma, 3) utstrekningen av vandringer fra Glomma, 4) omfang og sentrale plasser for gytestrekninger og oppvekstområder for yngel og ungfisk, og 5) beskrive spesielt sårbare perioder. Riksvei 3 gjennom Stor‐Elvdal skal legges om, og vil dermed krysse elva Rogna og Ellingsbekken. I elva Rogna er det til tider stor massetransport, Statens veivesen planlegger å etablere et masseavlagringsbasseng mellom den nåværende traseen og den nye traseen. Rapporten inngår i FoU prosjektet – Klimatilpasning og massevandring i vassdrag. Reguleringsplanen for tiltaket er godkjent. Undersøkelsene som ble utført våren, sommeren og høsten 2019 viste at flere arter bruker Rogna som oppvekstområde og gyteområde. For artene steinsmett, ørekyte og ørret finner vi flere årsklasser fra årsyngel til eldre fisk, disse har derfor stasjonære bestander i Rogna. Yngel av bekkeniøye som ligger nedgravd i substratet er vanskelig å påvise, men Rogna har egnet substrat, størrelse og strømforhold som sannsynliggjør at deler av bekkeniøye bestanden gjennomfører hele livsløpet eller store deler av livsløpet i Rogna. Det er sannsynlig at ørret populasjonen er delt i to livshistorier en stasjonær og en vandrende bestand. Funnet av årsyngel av harr tyder på at også harr bruker Rogna som gyteområde. For sik, gjedde og lake ble det ikke påvist gytefisk eller årsyngel, men med bakgrunn i at undersøkelsene kom sent i gang kan vi likevel ikke utelukke at gjedde bruker Rogna som gyteområde. Potensielle gyte områder for gjedde vil ikke bli direkte berørt av tiltaket. Sik ble kun påvist i nedre stilleflytende del av Rogna. Harr, ørekyte og bekkeniøye ble påvist opp til nedre del av strykområdet. Steinsmett, gjedde og lake ble påvist opp mot nåværende Rv.3. Ørret finnes i hele vassdraget. Tynne bestander, grovt substrat og vanskelige forhold for el‐fiske i øvre del av området gjør definisjon av absolutt avgrensing av tilgjengelig område vanskelig for flere av artene. Avmerket vandringshinder er et absolutt hinder for oppvandring for alle arter, mindre svømmesterke arter kan være begrenset av vandringshinder lengre ned. I Ellingsbekken ble det kun påvist en tynn bestand av steinsmett. Ellingsbekken ble vurdert som for grunn og skjulmulighetene for dårlige til at det vandrer fisk opp fra Glomma for å gyte. Ellingsbekken er sterkt påvirket av fri tilgang for beitedyr i det berørte området. Gyteklare hanner og hunner av ørret ble påvist i siste halvdel av september, dette er erfaringsmessig starten på den mest intensive perioden for gyting i den nærliggende Imsa. Hovedperioden for gyting hos ørret i Rogna defineres derfor fra siste halvdel av september til første halvdel av oktober. Undersøkelsene startet for sent til å påvise harr på gytevandring. Gytevandringen til harr er temperaturavhengig, i det nærliggende men kaldere Søndre Rena er starten på gyteperioden andre uka i mai. I Rogna begynner gyteperioden for harr sannsynligvis tidligere, gyteperioden settes til siste halvdel av april til slutten av mai. Den nye Rv. 3 traseen krysser Rogna i øvre halvdel av det viktigste gyte og oppvekstområdet for flere av artene. Dermed vil det planlagte masseavlagringsbasseng også berøre dette viktige området. Artene som vil bli mest berørt av tiltaket er de som både har gyte‐ og oppvekstområde i det berørte området. Dette vil gjelde vandrende arter som ørret og harr, og den stasjonære artene steinsmett. Ved siden av disse artene har du bekkeniøye som gyter i området men har oppvekstområdet nedenfor den berørte strekningen. Forstyrrelser bør unngås under og i forkant av gyteperioden. Harr, bekkeniøye og steinsmett er vårgytere og forstyrelser bør unngås fra 1. april – 30. juni. Ørret er en høstgyter og forstyrelser bør unngås i perioden 1. september – 15. oktober. Emneord: Rogna, Elingsbekken, Glomma, tilgjengelig område, gytefisk, Rv. 3, omlegging, Stor‐Elvdal Oppdragsgiver: Statens vegvesenen_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHøgskolen i Innlandeten_US
dc.relation.ispartofseriesSkriftserien;21
dc.titleKartlegging av fiskebestander i Rogna og Ellingsbekken, Stor-Elvdal kommuneen_US
dc.typeResearch reporten_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record