Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorHagaseth, Ingjerd Thon
dc.date.accessioned2021-01-25T09:05:29Z
dc.date.available2021-01-25T09:05:29Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2724440
dc.descriptionPAB3001 – Master i moderne forvaltning, breddeen_US
dc.description.abstractStortingsmeldingen «NAV i ny tid» pekte på behovet for en mer kunnskapsbasert utvikling av NAV, blant annet gjennom en tettere samhandling med forsknings- og utdanningssektoren. Denne studien ser nærmere på avtalene NAV har inngått med Høgskolen i Innlandet og Universitetet i Tromsø. Hvilke forventinger og ambisjoner har de, og hva opplever de at fremmer og hemmer samarbeidet? Avtalene bygger begge på ambisjoner om innovasjon og økt kvalitet i NAV-relevant forskning og utdanning. Forventninger og ambisjoner for samarbeidet er på den ene siden knyttet til NAVs behov. På den andre siden et ønske fra høgskole og universitet om bedre innsikt i praksisen til landets arbeids- og velferdsforvaltning, for å utvikle relevante utdanninger og for å få tilgang til et laboratorium for praksisnær forskning og FoU-samarbeid. I studien er det gjennomført en større kvalitativ undersøkelse hvor informanter fra NAV, Høgskolen i Innlandet og Universitetet i Tromsø er intervjuet. En tidligere undersøkelse om direktoratets forventinger og ambisjoner med de samme samarbeidsavtalene legges også til grunn i studien (Hagaseth 2018). At nedfelte felles mål i en samarbeidsavtale ikke er ensbetydende med felles forventinger og ambisjoner bekreftes i studien. Offentlige organisasjoner har mange felles trekk, men empirien i denne studien viser at det byr på utfordringer når NAVs hierarkiske og byråkratiske tradisjoner møter akademias kultur bygd på en tradisjon med fri forskning. Både oppdatert og gjensidig bransjekunnskap om hverandre, en funksjon som oversetter og tolk mellom kulturene og frie midler til å utvikle fagmiljøer på tvers, viser seg derfor å være fremmende faktorer for samarbeidet. Ut fra en erkjennelse av at det sjelden finnes en-faktor-forklaringer på hvordan multifunksjonelle offentlige organisasjoner fungerer, vil empiri og funn belyses med bakgrunn i tre perspektiver fra organisasjonsteorien, et instrumentelt, institusjonelt som kobles sammen med et transformasjonsperspektiv. Drøftingene avdekker komplekse sammenhenger og bekrefter at de ulike teoretiske tilnærmingene både overlapper og utfyller hverandre.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.titleJo mere vi er sammen... : Tverrsektorielle samarbeidsavtaler med UH-sektoren for en kunnskapsbasert utvikling i NAVen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.source.pagenumber96en_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel