Tidligere samlingsnavn: Master i public administration (MPA) - breddemaster. Samlet her: MPAR4900 Master i offentlig ledelse og styring - organisasjon og ledelse/kriseledelse, dybdemaster og MPAL4900 Masteroppgave i offentlig ledelse og styring, breddemaster

Recent Submissions

 • Mellomlederes perspektiv på tillitsbasert styring og ledelse i NAV 

  Valentina Jørgensen; Tetiana Rybkina; Lyudmyla Osadchuk (Master thesis, 2024)
  Formålet med denne masteroppgaven er å utforske mellomleders perspektiv på tillitsbasert styring og ledelse i NAV. Problemstillingen som belyses er: «Hvordan forstås og oppfattes tillitsbasert styring og ledelse i første ...
 • USIKKERHETENS SIKKERHETSPOLITIKK: REGJERINGENS SIKKERHETSDISKURSER I USIKRE TIDER 

  Olsen, Sondre; Ulveseter, Espen (Master thesis, 2024)
  I denne undersøkelsen vil vi analysere diskurser om sikkerhetsproblemer, i den hensikt å identifisere hvilke tankesett regjeringen har om begrepet og hvordan tankesettet endres av trusler samfunnet står overfor. Denne ...
 • En komparativ studie av Statens helsetilsyn og Petroleumstilsynet 

  Bård Humborstad; Dag Robberstad (Master thesis, 2024)
  Formålet med denne undersøkelsen har vært å se nærmere på problemstillingen: Vi har to statlige tilsyn som skal jobbe etter samme overordnede forutsetninger, hvorfor er det så betydelige forskjeller mellom dem? Til grunn ...
 • Linjeledelse mellom strategi og praksis 

  Barvik, Liss Hansen; Hognestad, Henrik (Master thesis, 2024)
  Sammendrag   Denne oppgaven ser på 10-FAKTOR som valgt HR strategi for å understøtte organisatorisk utvikling, og leders rolle i implementering av denne strategien.   10-FAKTOR er en medarbeiderundersøkelse, som gjennom ...
 • Omstilling til nullutslipp i Stord Hamn 

  Kolstø, Marianne (Master thesis, 2024)
  I 2023 vedtok Stord kommune å bli en nullutslippskommune innen år 2030 (Klette, 2024). Da jeg leste om dette vedtaket, ble jeg nysgjerrig på hva et slikt vedtak ville medføre av eventuelle endringer for Stord Hamn. Formålet ...
 • Medarbeideres opplevelse av nærhet og egen rolle i innovasjonsprosesser 

  Folgerø, Inga-Marit Morstøl (Master thesis, 2024)
  Sammendrag Medarbeiderdrevet innovasjon (MDI) løftes frem som et viktig tiltak for å styrke offentlig sektor for fremtiden. Styringsparadigmet «Ny offentlig ledelse» (NPG) har til hensikt å gi muligheter for samarbeid på ...
 • Samarbeid mellom kommunale avfallsselskaper og eierkommuner 

  Martin Frilseth Haugen (Master thesis, 2024)
  Forurensningsloven § 30 plasserer ansvaret for innsamling av husholdningsavfall på kommunene i Norge. Den praktiske gjennomføringen av dette tjenestetilbudet gjennomføres enten av kommunene selv, eller ved deltakelse og ...
 • Perspektiver på psykologisk trygghet i relasjon til trivsel og sykefravær 

  Bjerke, Ellinor og Myrvang, Per Sigurd (Master thesis, 2024)
  Oppgavens hensikt er å finne svar på problemstillingen: Hvordan påvirkes trivsel og sykefravær ved arbeidsplassen av psykologisk trygghet? Psykologisk trygghet er et fenomen som favner vidt og som kan brukes i mange ulike ...
 • Bruk av fenomenet klarspråk i praksis innen offentlig forvaltning 

  Rønningen, Mariann; Strand, Caroline Berge (Master thesis, 2023)
  Bruk av fenomenet klarspråk i praksis innen offentlig forvaltning Problemstilling i oppgaven er: Hvordan legger saksbehandlere til rette for at partene kan forstå budskapet i skriftlige beslutninger gjennom bruk av ...
 • Den folkevalde si representative rolle i samspel med innbyggjarmedverknad i kommunal planlegging 

  Nautvik, Ingvild (Master thesis, 2023)
  Dette masterarbeidet har retta søkjelyset mot lokaldemokratiet og lokalpolitikaren sine oppgåver og rolleutøvingar i kommunale planleggingsprosessar. Det representative demokratiet er basert på eit sentralt fenomen. Vi ...
 • Norsk og Dansk boligpolitikk, selektive og universelle virkemidler 

  Horgmo, Frank - Robert; Søsveen, Knut Arne; Øyen, Aud Helen W. (Master thesis, 2023)
  Det norske boligmarkedet har vært diskutert frem og tilbake blant de politiske partiene i lang tid. I en tid hvor utenlandske journalister og økonomer forventer at den norske boligboblen skal sprekke, fortsetter boblen å ...
 • Sammen redder vi liv Nasjonal førstehjelpsdugnad 

  Veslemøy Ida-Margrethe Nordset (Master thesis, 2023)
  Bakgrunn og hensikt Utfallet ved flere akuttmedisinske tilstander avhenger av tidlig iverksatte førstehjelpstiltak, tidlig diagnostikk og behandling i helsetjenesten. Tidlig behandling av akutt, kritisk sykdom eller skade ...
 • Microsoft 365 i offentlige organisasjoner: Opplevelser av innføringen 

  Bergerud, Kathrine Fagernæs; Grønseth, Marie Lund (Master thesis, 2022)
  Formålet med denne masteroppgaven har vært å få kunnskap om hvordan ansatte i offentlige organisasjoner opplever innføringen av Microsoft 365 og hvordan det har endret arbeidsdagen deres, sett i lys av arbeidet med digital ...
 • Ledelse av etterforskere i hverdag og krise 

  Tombre, Christel Almén (Master thesis, 2022)
  Tema for oppgaven er utfordringer og muligheter en pandemi kan skape for ledelse av politietterforskere. En pågående global pandemi og de endringer dette kan medføre, blant annet på grunn av mange strenge smitteverntiltak, ...
 • En komparativ casestudie av sikkerhetskultur, i tre organisasjoner 

  Devold, Reidar; Hestnes, Even (Master thesis, 2022)
  Hensikten med oppgaven har vært å se på lederes bevissthet til sikkerhetskultur, og deres oppfatninger rundt muligheten til å skulle påvirke/endre sikkerhetskulturen, samt få ett innblikk i hvordan de så for seg at slik ...
 • En komparativ casestudie av sikkerhetskultur, i tre organisasjoner 

  Devold, Reidar; Hestnes, Even (Master thesis, 2022)
  Hensikten med oppgaven har vært å se på lederes bevissthet til sikkerhetskultur, og deres oppfatninger rundt muligheten til å skulle påvirke/endre sikkerhetskulturen, samt få ett innblikk i hvordan de så for seg at slik ...
 • Ledelse av etterforskere i hverdag og krise: «Det er nesten som om vi trengte Covid-19 i politiet» 

  Tombre, Christel Almén (Master thesis, 2022)
  Tema for oppgaven er utfordringer og muligheter en pandemi kan skape for ledelse av politietterforskere. En pågående global pandemi og de endringer dette kan medføre, blant annet på grunn av mange strenge smitteverntiltak, ...
 • Demokratioppfattelser i skolereformens tid : Diskursanalytiske perspektiver på demokratibegrepet i fagfornyelsen 

  Klein, Alexandra (Master thesis, 2021)
  Denne studien handler om hvordan begrepet «demokrati» anvendes i sentrale offentlige dokumenter og høringsinnspill i forbindelse med reformeringen av læreplanverket for grunnutdanning frem mot Kunnskapsløftet 2020 (LK20). ...
 • Tillitsbasert styring og ledelse som påvirkning på medarbeiderdrevet innovasjon i offentlig sektor - Med fokus på Forsvaret 

  Thomsvik, Siril (Master thesis, 2021)
  De siste 10 år har det vært et større fokus på innovasjon i offentlig sektor i mange styrende dokumenter. Knapphet på ressurser og et stadig økende omfang av oppgaver, gjør at det må tenkes nytt i offentlige virksomheter ...
 • Integrering av innvandrere i Norsk arbeidsliv 

  A.J.M. Teixeira, Ester (Master thesis, 2021)
  Tittel: I denne masteravhandlingen ønsker jeg å få fram integrering av innvandrere og flyktninger fra ikke-vestlige land i norsk arbeidsliv. Formål: Med denne oppgaven har formålet vært å undersøke og få fram hvordan det ...

View more