Show simple item record

dc.contributor.authorLad, Julie Gjerstad
dc.date.accessioned2021-04-22T08:39:15Z
dc.date.available2021-04-22T08:39:15Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2739016
dc.description.abstractBakgrunn og formål: Skoler og pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) melder ifra om en økende tendens av skolefravær, som spesielt omfatter skolevegring (Havik, 2018). Skolevegring og høyt skolefravær kan føre til store konsekvenser for elev og familie på kort og lang sikt. Undersøkelser viser at det er en signifikant sammenheng mellom fravær i grunnskolen og sannsynlighet for frafall i videregående skole. Dette betyr at det er nødvendig at en arbeider forebyggende for å hindre slike konsekvenser for elevene. Utfordringene bør derfor oppdages tidlig, slik at en kan iverksette tiltak på et tidlig nivå. Formålet med denne studien er å belyse skolen som forebyggende instans i henhold til utviklingen av skolevegring og skolefravær. Ved å vise til lærernes erfaringer oppfatninger og opplevelser, var målet å få økt kunnskap og innsikt i skolens arbeid med å forebygge skolevegring og høyt skolefravær Problemstilling: På bakgrunn av dette er følgende problemstilling formulert: Hvilke perspektiver og arbeidsmåter opplever lærerne som viktig i sitt arbeid med å forebygge skolevegring? Metode og dataanalyse: For å svare på studiens problemstilling gjennom informantenes egne perspektiver og erfaringer, er studiens datamateriale innhentet gjennom kvalitativ forskningsmetode. Utvalget består av fire lærere fra grunnskolen, fra ulike skoler på Østlandet. Alle har erfaring med skolevegring. Analyseprosessen er gjennomført ved bruk av Malterud (2017) sin systematiske tekstkondensering. Resultater: Resultatene fra denne studien viser lærernes erfaringer og perspektiver i arbeidet med å forebygge skolevegring i grunnskolen. Samtlige av informantene skiller mellom skulk og skolevegring, og beskriver skolevegring som elever som strever med å gå på skolen av ulike grunner. Elevene ønsker å være på skolen, men klarer ikke dette. Et godt psykososialt miljø, relasjon mellom lærer og elev, elevsamtaler, individuelle tilpasninger, fraværsregistrering, tett samarbeid mellom skole og hjem, samt ressursteam, er tiltak som blir påpekt som avgjørende tiltak for å forebygge skolevegring og høyt skolefravær i grunnskolen. Studien kan konkludere med at det er behov for mer kompetanse på skolevegring i skolen, slik at tiltak ikke er personavhengig eller erfaringsbasert. Resultatene fra studien indikerer at det er behov for en kommunal handlingsplan for rutiner for skolevegring, slik at en sikrer god kompetanse og samhandling mellom involverte støttetjenester.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHøgskolen i Innlandeten_US
dc.titleSkolen som forebyggende instans : En kvalitativ studie om læreres opplevelse om arbeidet for å forebygge skolevegringen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Spesialpedagogikk: 282en_US
dc.source.pagenumber85en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record