Show simple item record

dc.contributor.authorStensbøl, June
dc.date.accessioned2021-06-16T07:28:59Z
dc.date.available2021-06-16T07:28:59Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2759670
dc.descriptionMastergradsoppgave i tilpasset opplæring, Høgskolen i Innlandet, 2020.en_US
dc.description.abstractNorsk: I denne masteroppgaven er det gjort en undersøkelse blant elever på en videregående skole, hvor hensikten er å finne ut i hvilken grad bruk av lydanlegg i klasserommet oppleves som nyttig. Det er interessant å undersøke hvordan alle elver opplever dette fenomenet, og samtidig er hensikten å se på om noen elevgrupper opplever fenomenet som mer nyttig enn andre elevgrupper. Dette er en tverrsnittsundersøkelse, og metoden som er benyttet er mixed methodes, hvor både de kvalitative og de kvantitative data er samlet inn ved bruk av et semistrukturert spørreskjema. Spørreskjemaet inneholdt bakgrunnsspørsmål og utsagn med faste svaralternativer som skulle krysses av for å innhente kvantitative data, og det inneholdt åpne spørsmål hvor informantene skulle svare med egne ord for å innhente kvalitative data. Undersøkelsen er gjort på en videregående skole, og det kom inn 185 besvarte spørreskjemaer fra respondenter på vg1. Nøkkelfunn fra undersøkelsen er at lærerens stemme høres bedre da lydanlegg brukes. Det var tydelig at mange opplever det lettere å følge med på undervisningen da lydanlegg brukes, og flere opplevde at det blir mere ro i klasserommet. Det er ikke funnet statistisk signifikant forskjell mellom elevgrupper i opplevd nytte av at lydanlegg brukes. Resultater og funn tyder derimot på at alle elever, uavhengig av morsmål eller om de har vansker som kan påvirke deres læring, kan ha nytte av at lydanlegg brukes i klasserommet. Både resultater og funn peker mot at det er mange elever som i stor grad opplever det nyttig at det brukes lydanlegg i klasserommet, og at slik tilrettelegging dermed kan være en tilpasning for alle elever. Ut fra resultater og funn i denne undersøkelsen kan det anbefales at det gjøres videre undersøkelser om dette fenomenet, og det bør også tas i betraktning om slik tilrettelegging bør bli en del av den universelle utformingen i skolen.en_US
dc.description.abstractEnglish: Based on a statutory right to adapted education (Education Act, 1998, § 1-3) it is interesting to investigate whether the facilitation of sound and listening conditions in the classroom can be an adaptation that all students can benefit from. In this master’s thesis a study was conducted among students at the high school level where the purpose was to find out to what extent the use of classroom sound amplification systems is experiences as useful. It is interesting to investigate whether all students benefit from this phenomenon. At the same time it is intended to find out whether some student groups experience the phenomenon as more useful than other student groups. This is a cross-sectional study, and the method used in the survey is mixed methodes. Both qualitative and quantitative data has been collected. The data has been collected using a semistructured questionaire. The questionaire contains background questions and statements with fixed answer alternatives that should be ticked off, and it containes some open questions where the informants were asked to answer in their own words. The survey was conducted at a high school and185 respondents from high school level 1answered the questionnaire. Key findings from the survey are that the teacher’s voice is clearer when classroom sound amplification systems are used. Several of the respondents felt that their level of attention increased. There are respondents who experienced the classroom less noisy. No statistically significant difference was found between studen groups in the benefit experienced by using classroon sound amplification systems. Results and findings suggest that all students, regardless of their native language or difficulties affecting their learning, may benefit from classroom sound amplification systems. Based on the results and findings of this study it is recomended that further research is being conducted in this phenomenon and it also should be considered whether such facilitation should be part of the universal design of schools in general.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectMITOen_US
dc.titleBruk av lydanlegg i klasserommeten_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.source.pagenumber109en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record