Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorMadar, Liban Ahmed Mohamed
dc.date.accessioned2021-08-11T12:18:41Z
dc.date.available2021-08-11T12:18:41Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2767388
dc.descriptionBreddemasteren_US
dc.description.abstractDen norske velferdsmodellen bygger på verdier som omhandler en felles velferd, sosial utjevning, et stabilt og trygt arbeidsliv samt like muligheter for alle uavhengig av sosial eller økonomisk bakgrunn. Den norske befolkningen har høy tillit til offentlige institusjoner og ordninger, i tillegg legitimeres vårt fellesfinansierte velferdssamfunn med en samfunnsmodell hvor alle borgere er sikret grunnleggende økonomisk og sosial trygghet. Disse verdiene står sterkt i den norske befolkningen og trekkes ofte frem som avgjørende når vi sammenligner oss med andre lands velstand. Den norske velferdsmodellen har utviklet seg gjennom flere tiår og kombinasjonen av rettsikkerhet, en sterk offentlig sektor og et velfungerende demokrati har gjort det mulig å forvalte naturressursene på en måte som har bidratt til den velstanden og veksten Norge opplevde som følge av olje- og gassinntektene. Til tross for at velferdsstaten i dag har stor oppslutning i befolkningen er det ventet at denne modellen vil møte nye utfordringer i fremtiden. I takt med norsk samfunnsutvikling og økt velstand har også befolkningens forventninger og holdninger til den offentlige sektor endret seg og flere understreker behovet for en mer kostnadseffektiv offentlig sektor. Samtidig synes debatten om konkurranseutsetting av velferdstjenester å være preget av to ulike utgangspunkt, hvor den ene siden mener det er nødvendig å overføre prinsipper fra det private næringsliv til den offentlige sektor for å redusere kostnader, mens den andre siden understreker at nettopp særtrekkene ved velferdstjenestene gjør det vanskelig å sammenligne offentlige og kommersielle tilbydere. Til tross for at konkurranseutsetting av velferdstjenester er et omdiskutert tema finnes det lite vitenskapelig dokumentasjon om effekten av konkurranseutsetting av velferdstjenester.en_US
dc.description.abstractEngelsk sammendrag The Norwegian welfare model is based on values that relate to the common welfare, social equality, a stable and safe working life, and equal opportunities for everyone regardless of social or economic background. The Norwegian population have high confidence in public institutions, and also, our jointly funded welfare society is legitimized with a social model where all citizens are guaranteed basic economic and social security. These values are strong in the Norwegian population and are often cited as crucial when we compare ourselves with other countries' prosperity. The Norwegian welfare model has evolved over several decades and the combination of legal security, a strong public sector, and a well-functioning democracy has made it possible to administer natural resources in a way that has contributed to the prosperity and growth Norway experienced as a result of oil and gas revenues. Even though the welfare state today has strong support in the population, it is expected that this model will be challenged in the future. In line with the Norwegian social development and increased prosperity, the population's expectations and attitudes towards the public sector have also changed and several emphasize the need for a more cost-effective public sector. At the same time, the debate over competition for the provision of welfare services appears to be characterized by two different starting points, where one side considers it necessary to transfer principles from the private sector to the public sector to reduce costs, while the other side emphasizes that the specific features of the welfare services makes it difficult to compare public and commercial providers. Although competition postponement of welfare services is a debated topic, there is little scientific evidence on the effect of competition postponement of welfare servicesen_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectWelfare Stateen_US
dc.subjectvelferdsstaten_US
dc.subjectQualitative Methoden_US
dc.subjectkvalitativ metodeen_US
dc.titleDen norske velferdsmodellen og konkurranseutsetting av velferdstjenester.en_US
dc.title.alternativeThe Norwegian welfare system and competitive bidding of human services.en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Samfunnsøkonomi: 212en_US
dc.source.pagenumber70en_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel