Show simple item record

dc.contributor.authorChristophersen, Kim Bjørnar
dc.contributor.authorMartinsen, Mona
dc.date.accessioned2021-08-12T07:48:44Z
dc.date.available2021-08-12T07:48:44Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2767450
dc.descriptionBreddemasteren_US
dc.description.abstractBakgrunn: Å drive faglig utvikling i en kunnskapsorganisasjon kan være krevende da det er mange faktorer man som leder skal forholde seg til. Lovkrav, økonomiske rammer, medarbeidernes forventninger og overordnede føringer fra organisasjonens ledelse er alle faktorer lederne må ta hensyn til når det skal legges til rette for faglig utvikling. Vi ønsker gjennom denne studien å belyse hvordan førstelinjeledere legger til rette for faglig utvikling i spesialisthelsetjenesten. Metode: Ved at vi benyttet oss av metodetriangulering i form av et parallelt konvergerende design fikk vi mulighet for en tilnærming til kunnskap som tilstreber at vi vurderte ulike synspunkt, standpunkt og perspektiver. Vi dybdeintervjuet seks førstelinjeledere i spesialisthelsetjenesten og den semistrukturerte spørreundersøkelsen ble utarbeidet i programmet Questback og distribuert via epost til 428 respondenter. Intervjuene og spørreundersøkelsen ble gjennomført høsten 2019. Resultat: Ledere legger også til rette for faglig utvikling gjennom sosiokulturelle og strukturelle perspektiver og benytter seg i varierende grad av grunnleggende former for læring. En avgjørende faktor for den forståelsesmessige ferdigheten og hvordan de benytter seg av sosiokulturelle og strukturelle perspektiver på læring henger sammen med ledelseserfaring. Den mellommenneskelige ferdigheten som lederen har kan vi ikke si har sammenheng med ledelseserfaring. Studien ser vi at 5 av 6 ledere mener budsjett og rammer begrenser deres handlingsrom når de skal legge til rette for faglig utvikling.en_US
dc.description.abstractSummary Background: Doing professional development in a knowledge organization can be demanding as there are many factors that a leader must relate to. Statutory requirements, financial frameworks, employees' expectations and overall guidance from the organization's management are all factors that managers must take into account when facilitating professional development. Through this study, we want to illuminate how first-line leaders facilitate professional development in the specialist health service. Method: By using mixed methods in the form of a parallel convergent design, we were given the opportunity for an approach to knowledge that strives to consider different points of view, viewpoints and perspectives. We in-depth interviewed six first-line managers in the specialist health service and the semi-structured survey was compiled in the Questback program and distributed through email to 428 respondents. The interviews and the survey were conducted in the fall of 2019. Results: Leaders facilitate professional development through socio-cultural and structural perspectives and to varying degrees use basic forms of learning. A decisive factor for understanding skills and how they utilize socio-cultural and structural perspectives on learning is related to leadership experience. We cannot say that the interpersonal skills that the manager has are related to management experience. The study shows that 5 out of 6 managers believe budget and frameworks limit their room for maneuver when facilitating professional development.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectkvalitativ metodeen_US
dc.subjectQualitative Methoden_US
dc.subjectInterviewen_US
dc.subjectintervjuen_US
dc.subjectQuantitative Methoden_US
dc.subjectkvantitativ metodeen_US
dc.subjectKnowledge Managementen_US
dc.subjectkunnskapsledelseen_US
dc.titleFaglig utvikling hos medarbeidere gjennom ledelse: Hvordan legger ledere til rette for faglig utvikling hos medarbeidere?en_US
dc.title.alternativeHow does the manager facilitate professional development of employees?en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Statsvitenskap og organisasjonsteori: 240::Offentlig og privat administrasjon: 242en_US
dc.source.pagenumber74en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record