Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorSimensen, Jorunn
dc.date.accessioned2021-08-12T08:43:30Z
dc.date.available2021-08-12T08:43:30Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2767490
dc.descriptionBreddemasteren_US
dc.description.abstractTema for oppgaven handler om nåtid og fremtid for de fysiske servicetorg med personlig kommunikasjon via servicemedarbeidere. Det kan være en utfordring at man ikke lenger får personlige tjenestemøter hvor en kan snakke med noen for å få hjelp. Hensikten med studiet i denne oppgaven er å finne ut mer om servicetorg i en videregående skole. Hvordan det fungerer og hva de ansatte og ledelse reflekterer over fremtiden. Kommunikasjon er et hovedtema og teorigrunnlaget for undersøkelsen. Ledelse, endring og digitalisering er også sentralt i denne studien. Studien har en betydning i den forstand at den sier noe om nåtid og tenkt fremtid der praksisrelaterte opplysninger anvendes og drøftes vitenskapelig og analytisk for om mulig svare på problemstillingen. Det er anvendt kvalitativ metode som grunnlag for å analysere og tilnærme seg problemstillingen. Data er innhentet via intervjuer med ansatte og ledere i et servicetorg som er i drift. Dette er gjennomført i både gruppe og enkeltvis og har blitt tapet og transkribert. Hovedkonklusjonen viser at det er grunnlag for å anta at et servicetorg kan være et effektivt kommunikasjonsverktøy for ledelsen, og et godt tilbud til brukere dersom grunnleggende faktorer er tilstede. Det er likevel grunn til å anta at teknologi og digitalisering vil bidra til mindre personlig kontakt og kommunikasjon via servicemedarbeidere i fremtiden.en_US
dc.description.abstractEnglish summary The theme of the assignment is about the present and future of the physical service squares with personal communication via service staff. It can be a challenge that you no longer get personal service meetings where you can talk to someone for help. The purpose of the study in this thesis is to find out more about service squares in a high school. How it works and what employees and management reflect on the future. Communication is a main theme and the theoretical basis for the study. Management, change and digitization are also central to this study. The study has a meaning in the sense that it says something about present and contemplated future where practice-related information is used and discussed scientifically and analytically to answer the problem if possible. Qualitative methodology has been used as a basis for analyzing and approaching the problem. Data is obtained through interviews with employees and managers in a service square that is in operation. This has been done both in groups and individually and has been lost and transcribed. The main conclusion shows that there is a basis for assuming that a service square can be an effective communication tool for management, and a good offer to users if basic factors are present. Nevertheless, there is reason to believe that technology and digitization will contribute to less personal contact and communication via service staff in the future.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectkvalitativ metodeen_US
dc.subjectQualitative Methoden_US
dc.subjectService Desken_US
dc.subjectkommuikasjonen_US
dc.subjectCommunicationen_US
dc.subjectService Strategyen_US
dc.subjectService Cultureen_US
dc.titleServicetorget som informasjons- og kommunikasjonskanal - et casestudium av servicetorget på en videregående skoleen_US
dc.title.alternativeService square as information and communication channel - a case study of the service square at a high schoolen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Statsvitenskap og organisasjonsteori: 240::Offentlig og privat administrasjon: 242en_US
dc.source.pagenumber111en_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel