Show simple item record

dc.contributor.authorHasnaoui, Omaima
dc.date.accessioned2021-08-16T09:11:51Z
dc.date.available2021-08-16T09:11:51Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2767925
dc.description.abstractHensikten med avhandlingen er å undersøke bruken av balansert målstyring i grunnskolen i Oslo og hvilke faktorer som påvirker bruken. Problemstillingen ble drøftet i med bakgrunn i Upper Echelon perspektivet og tidligere studier som handler om å kartlegge bruken av balansert målstyring i offentlig sektor. Studiet er basert på resultater fra spørreundersøkelsen som jeg har sendt ut til skolelederne på de forskjellige offentlige grunnskolene i Oslo i perioden 01.01.2020-11.05.2020. Spørreundersøkelsen sendte jeg til 129 skoleledere, og 42 av dem besvarte spørreundersøkelsen. Jeg sendte undersøkelsen elektronisk. Skolelederne fikk spørsmål som handler om egenskaper ved dem og administrasjonen. I tillegg stilte undersøkelsen spørsmål ved i hvilken grad de bruker økonomistyringssystemet balansert målstyring. Spørsmålet om bruk av balansert målstyring ble brukt som avhengig variabel videre i analysen, og spørsmålene om egenskaper ved skoleleder og administrasjonen ble brukt som uavhengige variabler videre i analysen. Materialet har vært gjenstand for analyser gjennom bruk av deskriptiv statistikk, bivariat korrelasjon og lineær regresjonsanalyse. Med dette har jeg testet hvorvidt bruken av balansert målstyring har sammenheng med følgende egenskaper: alder, ansiennitet, erfaring fra privat sektor, økonomisk utdanning, kjønn, ekstrovert og størrelse. Resultater fra min studie viser ingen signifikante funn. Jeg har brukt et signifikansnivå på 0.05. Hypotesene kan ikke aksepteres fordi jeg ikke ser effekten av for eksempel alder, kjønn og erfaring fra privat sektor. Antall respondenter har betydning for resultatet, jo flere respondenter desto bedre. Det vil være enklere å få signifikante funn med høyere svarprosent på spørreundersøkelsen. Jeg vil diskutere mine resultater i forhold til funn fra tidligere studier.en_US
dc.description.abstractSummary The purpose of this thesis is to investigate the use of the balanced scorecard strategy in public elementary schools in Oslo, and which factors influence that use. The study is based on results from a questionnaire sent to school leadership at all public elementary schools in Oslo in the period between 01.01.2020-05.11.2020. The questionnaire was sent to 129 school leaders. 42 school leaders responded. The questionnaire was sent electronically. School leaders were asked questions relating to their characteristics and those of their administration. They were additionally asked the degree to which they employ the economic performance management tool balanced scorecard. The question relating to their use of a balanced scorecard was employed as the dependent variable in the ensuing analysis, whereas questions on the characteristics of the school leader and administration were used as independent variables. The data was analyzed using descriptive statistics, bivariate correlation and linear regression analysis. Tests were run to ascertain whether the use of a balanced scorecard is related to characteristics such as age, seniority, private sector experience, business education, gender, extroversion and size. The results of the study show no significant findings. I have set the significance level to 0.05. The hypotheses cannot be confirmed as I find no effects of age, gender and private sector experience, among other things. The number of respondents is of consequence to the results, the more respondents the better. It will be easier to achieve significant findings with a higher response rate to the questionnaire. My results will be discussed in relation to findings from previous studies.en_US
dc.description.sponsorshipDybdemasteren_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectBalanced Score Carden_US
dc.subjectbalansert målstyringen_US
dc.subjectkvantitativ metodeen_US
dc.subjectQuantitative Methoden_US
dc.subjectPublic Sectoren_US
dc.subjectoffentlig sektoren_US
dc.titleKartlegge bruken av balansert målstyring i grunnskolene i Oslo og hvilke faktorer som påvirker brukenen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Statsvitenskap og organisasjonsteori: 240::Offentlig og privat administrasjon: 242en_US
dc.source.pagenumber73en_US


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record