Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorUmbrazunaite, Agne
dc.date.accessioned2021-08-16T10:08:07Z
dc.date.available2021-08-16T10:08:07Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2767945
dc.descriptionDybdemasteren_US
dc.description.abstractFormålet med oppgaven har vært å finne ut om litauiske små og mellomstore bedrifter (SMB) har nok kompetanse til å kvalitativt utnytte EU sine støttetiltak for innovasjonsutvikling. For å finne svar på dette, ble det gjennomført individuelle intervjuer og benyttet overordnede åpne spørsmålsformuleringer. Studien bringer ut fra egen og grunnleggende interesse for innovasjon. Fra samfunnskvaliteten som uttrykkes gjennom alt fra de små lokale prosjekter for å innrette seg best mulig med begrensede ressurser, til nasjonale strategier og føringer for innovasjon. Formålet med kvalitativ forskningsmetode er å generere overførbar kunnskap. Kvalitative forskningsmetoder blir brukt til systematisering for å gi innsikt i menneskelige uttrykk i språklige ytringer og handlinger (atferd) og til å bringe frem i lyset fenomener som har vært lite studert. Resultatene av de svarene jeg får i min undersøkelse som omhandler eiere i fem små og mellomstore bedrifter, og fem ansatte som arbeider innen innovasjonsområder, blir analysert. Teorier som innovasjon, hindringer ved utvikling av innovasjon, bedriftens strukturelle og prosessuelle barrierer og innovasjonsrisiko vil presenteres i denne oppgaven. Det følger en gjennomgang av relevante støttetiltak fra EU, og politiske virkemidler for innovasjonsutvikling. Deretter drøftes mulige effektivitetsvurderinger av EUs strukturelle støttemekanismer og midler som er rettet til innovasjonsutvikling mot litauiske selskaper. Ut fra informantenes beskrivelser er de største utfordringene som påvirker utviklingen av innovasjon i Litauen, mangel på kreativitet og entreprenørskap i privat og offentlig sektor, mangel på systemisk henseende til innovasjon, mangel på institusjonell samarbeidskultur, mangel på tradisjoner, og nærings- og vitenskapssamarbeid. Det er forståelig på grunn av stadig økende konkurranse at man trenger samarbeid mellom vitenskap og næring når man utvikler innovasjoner. Høyere utdanning har et nødvendig potensial, men likevel, ifølge undersøkelser, utnyttes potensialet ikke fullt ut. 7 Støttetiltak for utvikling av innovasjon i næringsvirksomheter i Litauen er ikke effektive. Dette skyldes blant annet ineffektiviteten av tiltakene, prosedyrer for tildeling av økonomisk støtte og mangelen på forvaltningserfaring av innovative institusjoner. Åtte av ti informanter i denne oppgaven, hevder at innovasjon i Litauen ikke har stor nok etterspørsel og markedet ikke er klart på grunn av mangel på entreprenørskap i privat og offentlig sektor og på systematisk henseende til innovasjon. Bedriftene der har slik sett liten kompetanse til å kvalitativt utnytte EU sine støttetiltak for innovasjonsutvikling.en_US
dc.description.abstractABSTRACT This study explores the competence of Lithuanian companies to utilize EU support measures for innovative development. To find answers to this, it was completed individual interviews and used general open-ended questionnaires. The study originates from my own fundamental interest and in innovation and from social reality expressed through everything from the small local projects to the best possible with limited resources for national strategies and guidelines for innovation. The purpose of a qualitative research method was to generate transferable knowledge. Qualitative research methods are used for systematization to provide insight into human expressions in linguistic expressions and actions (behaviours) and to bring to light phenomena that have been little studied. The results of the answers I get in my survey which deals with owners in five small and medium-sized companies, and five employees who work in innovation areas, are analysed. Different theories such as Lithuania's innovation, obstacles in the development of innovation, company’s structural and procedural barriers and risk of innovation will be presented in this thesis. Relevant support measures from the EU will be reviewed and further will be looked at political instruments for innovation development. It will be seen closer and discussed possible effectiveness review of EU structural support mechanisms and funds which is directed to innovation development to Lithuanians companies. According to the informants' descriptions the main problems which affecting the development of innovation in Lithuania are to low quality of human resources and material base quality. Deficiency of creativity and entrepreneurship in the private and public sectors, deficiency of systemic innovation, deficiency of institutional collaborative culture, deficiency of traditions, business, and science collaboration. It is understandable that is needed collaboration between science and business when developing innovations. Higher education has the necessary potential, but still, according to studies, the potential is not fully exploit. Support measures for the development of innovation in businesses in Lithuania are not effective. Implementing of it is not effective because of the ineffectiveness of the measures, 9 procedures for the award of financial support and the deficiency of administrative experience of innovative institutions. Eight of ten informants in this thesis claim that innovation in Lithuania is not in high enough demand and the market is not ready due to lack of entrepreneurship in the private and public sector and in systematic regard to innovation. The companies there thus have little competence to qualitatively utilize the EUs support measures for innovation development.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectEU-finansieringen_US
dc.subjectinnovasjonen_US
dc.subjectInnovationen_US
dc.subjectEU-Fundingen_US
dc.subjectkvalitativ metodeen_US
dc.subjectQualitative Methoden_US
dc.titleEn undersøkelse av innflytelsen og effektiviteten av støtten som EU gir til Litauens innovasjonsbedrifteren_US
dc.title.alternativeAn examination of the influence and effectiveness of the support provided by the EU to Lithuania's innovation companiesen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Statsvitenskap og organisasjonsteori: 240::Offentlig og privat administrasjon: 242en_US
dc.source.pagenumber57en_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel