Show simple item record

dc.contributor.advisor
dc.contributor.authorBerg, Bjørn
dc.contributor.authorKnudsmoen, Hege
dc.date.accessioned2015-04-21T13:18:56Z
dc.date.available2015-04-21T13:18:56Z
dc.date.issued2015-04-21
dc.identifier.isbn978-82-7671-961-1
dc.identifier.issn1501-8571
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/282156
dc.description.abstractDenne rapporten omhandler kandidater som avsluttet sine studier med praktisk-pedagogisk utdanning og som faglærere i kroppsøving og idrettsfag og musikk i perioden 2011–2013. Senter for praksisrettet utdanning (SePU) ved Høgskolen i Hedmark har utført oppdraget på vegne av Høgskolen i Hedmark. Hovedformålet med undersøkelsen har vært å få en tilbakemelding fra de ferdig utddannete kandidatene etter overgangen til arbeidslivet om arbeidssituasjonen og sammenhengen mellom utdanningen og de stillingene de har fått. Denne rapporten er den tredje i en rekke som omhandler denne overgangen for ulike profesjonskandidater og bachelorgrupper ved Høgskolen i Hedmark (Knudsmoen og Berg 2013, Berg og Knudsmoen 2014). Undersøkelsen ble gjennomført ved hjelp av Quest Back som en spørreundersøkelse rettet mot kandidater som fikk vitnemål fra 2011 til 2013 på utdanningene nevnt ovenfor. For musikkutdanningen ble første kull uteksaminert i 2012. I alt fikk 334 kandidater vitnemål. Svarprosenten var 41,3. Dette er noenlunde likt med tilsvarende undersøkelser for BA-studenter. (Arnesen 2010, Karrieresenteret og TNS Gallup 2011, Rambøll 2008, Støren mfl 2012.) Gjennomgående hovedtemaene i undersøkelsen: begrunnelser for valg av studietilbud ved høgskolen, grad av tilfredshet med utdanningen, utdanningens relevans i forhold til arbeidslivet, utdanningens grad av samsvar med forventninger, behov for videreutdanning, anbefalinger av studiet til andre og forslag til mulige forbedringer av studietilbudet. 63 prosent av kandidatene var i jobb etter fullført utdanning, men mange av faglærerkandidatene hadde fortsatt med videre utdanning. 6 prosent var arbeidssøkende. Av kandidatene i jobb var 6 av 10 i faste stillinger, men 16 prosent jobbet i andre stillinger enn de var utdannet for. De aller fleste kandidatene jobbet i offentlig sektor. De fleste kandidatene jobbet i Hedmark, Oppland, Oslo og Akershus. Bare 1/3 av kandidatene var fornøyd med den oppfølgingen og veiledningen de hadde fått i arbeidslivet. Kandidatene vurderte sin kompetanse gjennomgående positivt på områder som arbeidslivskompetanse, kommunikasjons- og formidlingskompetanse, generelle ferdigheter og lederevner selv om det var en del områder som de mente de burde hatt mer trening på. De mente også at gjennom studiet burde hatt mer kontakt med arbeidslivet. 43 prosent av kandidatene mente at utdanningen deres var attraktiv i arbeidsmarkedet i konkurranse med tilsvarende utdanninger, mens 25 prosent mente at den var lite attraktiv. Likevel ga 2/3 av kandidatene uttrykk for at de var fornøyd med den utdanningen de hadde fått ved Høgskolen i Hedmark. 10 prosent var misfornøyd, men ingen var svært misfornøyd. 53 prosent av kandidatene ville valgt det samme studiet på nytt og 25 prosent svarte at de ikke ville gjort det. 77 prosent ville anbefalt studiet de hadde gjennomført til andre.nb_NO
dc.description.abstractEnglish: This report concerns the candidates completed their studies with subject education and practice educational training ended in the period 2011–2013. The Centre for Studies of Educational Practice (SePU) at Hedmark University College has conducted the report on behalf of Hedmark University College. The main purpose of the survey was to obtain feedback from the finished educated candidates for transition to work, about the employment situation and the relationship between education and the jobs they have received. This report is the third in a series that deals with this transition for various professional graduates and bachelorgroups at Hedmark University College (Knudsmoen and Berg 2013, Berg and Knudsmoen 2014). The survey was conducted using QuestBack as a survey aimed at candidates who received diplomas from 2011 to 2013 on programs mentioned above. For the subject music education was first Class graduated in 2012. In all, 334 candidates received their diplomas in that period in the selected group. The response rate was 41.3. This is fairly equally with similar studies for BA students (Arnesen 2010, Career Center and TNS Gallup 2011, Ramboll 2008 Storen et al. 2012). Consistently the main themes in the survey: justifications for the choice of study at the college, degree of satisfaction with education, education relevance to the workplace, education level of compliance with expectations, needs for higher education, the recommendations of the study to others and suggestions for possible improvements of the educational program. 63 percent of graduates were employed after completing education but many of teacher candidates had continued with further education. 6 percent were seeking employment. Candidates in job were 6 of 10 in permanent positions, but 16 percent worked in other positions than they were trained for or educated in. Most candidates worked in the public sector. Most candidates worked in Hedmark, Oppland, Oslo and Akershus. Only one third of the candidates were satisfied with the monitoring and guidance they had received in the workplace. Candidates assessed their competence consistently positive in areas such as employment skills, communication and outreach skills, general skills and leadership ability even though it was part areas that they felt they should have had more training. They also believed that throughout the study should have had more contact with working life. 43 percent of the candidates believed that their education was attractive in the labor market in competition with similar programs, while 25 percent felt it was unattractive. Nevertheless gave 2/3 of candidates indicated that they were satisfied with the education they had received at Hedmark University College. 10 percent were dissatisfied, but none were very dissatisfied. 53 per cent of graduates would choose the same program again and 25 percent responded that they would not do it. 77 percent would recommend the study.
dc.language.isonobnb_NO
dc.relation.ispartofseriesOppdragsrapport;1/2015
dc.subjectspørreundersøkelsenb_NO
dc.subjectBA-kandidaternb_NO
dc.subjectfaglærerutdanningnb_NO
dc.subjectpraktisk-pedagogisk utdanningnb_NO
dc.subjectutdanningnb_NO
dc.subjectarbeidslivnb_NO
dc.titleFortsatte studier eller ut i arbeid? Kandidatundersøkelse av faglærerutdanninger og praktisk-pedagogisk utdanning ved Høgskolen i Hedmark avsluttet 2011–2013nb_NO
dc.title.alternativeContinued studies or into work? Survey from selected candidate from subject education and practice educational training at Hedmark University College ended in 2011–2013nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.source.pagenumber59nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record