Show simple item record

dc.contributor.authorDrågen, Gry Cecilie Løkkesveen
dc.contributor.authorTveitane, Unn Torill
dc.date.accessioned2015-04-24T08:51:58Z
dc.date.available2015-04-24T08:51:58Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/282415
dc.descriptionFordypningsoppgave kreftsykepleie, 2014nb_NO
dc.description.abstractBakgrunn: I Norge finnes det tall på at 34.000 barn lever som pårørende med en forelder med kreft. Det viser seg at kreftsykepleier møter barn som pårørende i stadig økende grad, og det er viktig med kunnskap om denne pårørendegruppen. Hensikt: Å belyse hvilke kunnskaper og egenskaper kreftsykepleiers bør ha i møte med barn som pårørende. Problemstilling: Hvordan kan kreftsykepleier bistå barn som pårørende med tilpasset informasjon, slik at de er i stand til å mestre hverdagen når en av foreldrene har kreft? Metode: Oppgaven er bygd opp som et litteraturstudie der vi bruker både egne erfaringer og erfaringer fra praksisfeltet. Funn/ diskusjon: Funn viser at barn ønsker å vite mer og at de ønsker seg konkret og alderstilpasset informasjon om foreldres kreftsykdom. De har behov for å snakke med sine foreldre, men også kreftsykepleier. Barn ønsker å opprettholde en hverdag som er så normal som mulig. Dette gir dem også et fristed, hvor de kan tenke på andre ting. Kreftsykepleier spiller en sentral rolle i å veilede og støtte barn til mestring. Konklusjon: Kreftsykepleier kan bistå barnet ved hjelp av ulike tilnærmingsmåter som legger vekt på kreftsykepleiers evne til kommunikasjon, egenskaper, og intervensjoner og med det sette barnet i stand til å mestre sin hverdag. kreftsykepleier må møte hvert enkelt barn med deres ressurser og forutsetninger, for med dette å kunne tilpasse kommunikasjonen og informasjonen.nb_NO
dc.description.abstractEnglish summary: Background: In Norway, numbers shows that 34,000 children live as next of kin of a parent with cancer. It turns out that the oncology nurse meets children as next of kin increasingly and it is essential to know the kin group. Aim: To elucidate the knowledge and characteristics oncology nurse should have in the face of child dependents Problem: How can a oncology nurse assist children as next of kin with information to make them able to cope with everyday life when a parent has cancer? Method: The thesis is structured as a literature study in which we use both our own experiences and work experiences. Findings/discussion: Findings show that children want to know more and that they want specific and age-appropriate information about parental cancer. They need to talk to their parents but also to the oncology nurse. Children want to maintain a life that is as normal as possible. This also gives them a sanctuary where they can think of other things. Cancer Nurses play a key role in guiding and supporting children to cope in everyday life. Conclusion: The oncology nurse can assist the child using various approaches that emphasize communication skills, characteristics, and interventions and by this assist the child to cope with their everyday lives. Oncology nurse must meet each child with their resources and potential, to adapt the communication and information.
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectkreftnb_NO
dc.subjectforeldrenb_NO
dc.subjectmestringnb_NO
dc.titleBarn som pårørendenb_NO
dc.title.alternativeChildren as next of kinnb_NO
dc.typeStudent paper, othersnb_NO
dc.source.pagenumber50nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record