Show simple item record

dc.contributor.authorPehrson, Sunniva Høiberg
dc.date.accessioned2021-11-26T13:50:31Z
dc.date.available2021-11-26T13:50:31Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2831714
dc.descriptionMastergradsoppgave i kultur- og språkfagenes didaktikk, Høgskolen i Innlandet, 2021.en_US
dc.description.abstractNorsk: Denne masteroppgaven undersøker Rammeplan for kulturskolen (Norsk Kulturskoleråd, 2016). Bakgrunnen for prosjektet var at jeg ønsket å finne ut om kulturskolen legger til rette for at elevene skal kunne utvikle livskompetanse, nærmere bestemt om kulturskolen har rom for arbeid med livsmestring, egenomsorg og identitetsdannelse. Gjennom analyse av Rammeplan for kulturskolen ønsket jeg å undersøke hvorvidt planen gir kulturskolelæreren mandat for å jobbe mot dette, gjennom bruk av musikk. I denne oppgaven har jeg anvendt kvalitativ dokumentanalyse, og dokumentet som er analysert er Rammeplan for kulturskolen. I analysen har jeg vektlagt begreper som livsmestring, egenomsorg, identitet, livsglede og følelseskunnskap, og jeg ser disse i lys av relevant teori. Jeg tar også for meg hvilken plass disse begrepene har i undervisningen i kulturskolen, da spesielt med tanke på elevenes utøving av musikk. Et sentralt tema i masteroppgaven er hvorvidt det er rom for livsmestring i undervisningen i kulturskolen. Analyse av rammeplanen gav innblikk i hvilke føringer denne legger, og hva dette innebærer av forpliktelser og muligheter for kulturskolelæreren i hans eller hennes yrkesutøvelse. Funnene mine viser at rammeplanen favner bredt, og som en følge av dette rommer også musikkundervisningen på kulturskolen mye mer enn bare musikk. Mine antakelser om at kulturskolelæren har mulighet til å støtte barn og unge i å danne seg en musikalsk verktøykasse gjennom musikkundervisningen, ble bekreftet. Musikk spiller en viktig rolle i barn og unges liv, noe som også speiles i kulturskoleundervisningen. Livsmestring og egenomsorg handler om å ta vare på seg selv, og undervisningen gir rom for å ivareta dette. Kulturskolen og musikklæreren har dermed en unik mulighet for å utgjøre en positiv forskjell i elevenes liv.en_US
dc.description.abstractEnglish: This thesis investigates Rammeplan for kulturskolen (the Curriculum Framework for Schools of Music and Performing Arts) (Norsk Kulturskoleråd, 2016). The background for this project was that I wanted to find out whether Schools of Music and Performing Arts facilitate the pupils’ development of life competence, more precisely if the Schools of Music and Performing Arts have room for working on life skills, self-care, and identity formation. With the Curriculum Framework for Schools of Music and Performing Arts as data material I wanted to see whether it gives the teachers in Schools of Music and Performing Arts the mandate to work towards this, through the use of music. The method used in this thesis is qualitative document analysis, and the data material is the Curriculum Framework for Schools of Music and Performing Arts. Based on analysis of the curriculum framework, I look at terms like life skills, self-care, identity, joy of life, and emotion knowledge, considering relevant theory. I also look at what place these terms have in the music lessons at the Schools of Music and Performing Arts, especially with the pupils’ music performances in mind. A central theme in this thesis is whether life skills have a place in the music lessons at the Schools of Music and Performing Arts. Analysis of the Curriculum Framework for Schools of Music and Performing Arts led to insights into which implications it has, especially when it comes to obligations and opportunities for the teacher in his or her professional practice. My findings demonstrate that the curriculum framework is wide-embracing, and as a result, music lessons often contain a lot more than just music. My assumption that the teachers in Schools of Music and Performing Arts have the opportunity to assist children and youth in the development of a musical toolbox through the music lessons, was confirmed. Music plays an important role in the lives of children and youth, which is mirrored in the lessons at the Schools of Music and Performing Arts. Life skills and self-care are about taking care of oneself, and music lessons offer a place to maintain this. The Schools of Music and Performing Arts and the music teachers thus have a unique opportunity to make a positive difference in the pupils’ lives.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectMIKSen_US
dc.titleLivsmestring og egenomsorg i musikkundervisningen på kulturskolenen_US
dc.title.alternativeLife skills and self-care in music lessons at Schools of Music and Performing Artsen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Humaniora: 000::Musikkvitenskap: 110en_US
dc.source.pagenumber98en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record