Show simple item record

dc.contributor.authorErland, Oda
dc.date.accessioned2022-01-31T13:43:34Z
dc.date.available2022-01-31T13:43:34Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2976049
dc.description.abstractBakgrunn Hensikten med studien har vært å få en dypere forståelse av hvordan tenåringsjenter opplever egen bruk av sosiale medier under Covid-19 pandemien, og om denne bruken har formet samhandling, sosiale relasjoner og opplevelse av helse og livskvalitet. Problemstillingene som ble valgt for å besvare det overstående var: «Hvordan opplever tenåringsjenter egen bruk av sosiale medier under pandemien?» med underproblemstillingen: Hvordan opplever de at sosiale medier former samhandling, sosiale relasjoner og livskvalitet? Metode Studiens overordnede perspektiv baserer seg på den kvalitative forskningstradisjonen som støtter seg til teorier fra postmodernismen og sosial konstruktivisme. Datainnsamlingen bestod av syv semistrukturerte intervjuer med tenåringsjenter i alderen 14-15 år. Informantene ble intervjuet hver for seg, hvor datamaterialet deretter ble transkribert, kodet og analysert via tematisk analyse. Resultater Funn fra studien fremhever at fenomenet som studeres er et komplekst fenomen, der tenåringsjentene trekker frem positive og negative aspekter som følger med bruken av mediene under pandemien. Ulike komponenter ved sosiale medier ser ut til å være formet av sosiale helsedeterminanter og andre miljømessige faktorer som kan ha en betydning for jentenes opplevelse av god helse eller helseplager i større eller mindre grad. Konklusjon Resultatene viser at deltakelse i sosiale medier under pandemien i stor grad gjenspeiler tenåringsjentenes sosiale liv. Manglende fysiske og sosiale interaksjoner har ført til at mediekanalene har blitt et viktig møtepunkt for jentene og på denne måten påvirker deres opplevelser av en online tilhørighet. Imidlertid foretrekkes fysisk kontakt fremfor digital kontakt. Funnene fremhever hvordan helse og livskvalitet sammensmelter ulike former for online tilhørighet gjennom deltakelse og samhandling med andre jevnaldrende. Nøkkelord: Tenåringsjenter, sosiale medier, Covid-19-pandemien, sosial tilhørighet.en_US
dc.description.abstractAbstract Background and aim The aim of this study was to gain a deeper understanding of teenage girls’ experiences of their use of social media during the Covid-19 pandemic, and how this might have affected their interactions, social relations and quality of life. To explore this phenomenon, the following research question was used; “How do teenage girls’ experience their use of social media during the pandemic?”, with a sub-research question “How do they experience that social media shapes interaction, social relationships and quality of life?”. Method The study has a qualitative approach based on theories from postmodernism and social constructivism. The data collection consisted of seven semi-structured interviews with teenage girls aged 14-15 years. The informants were interviewed separately, where the data material was transcribed, coded and analyzed through thematic analysis. Results Findings from the study show that the phenomenon being studied is complex. The participants show both opportunities and limitations of using social media during the pandemic. Various components of social media seemed to be shaped by social health determinants and other environmental factors that may have an impact on girls’ experience of good health or poor health, to a greater or lesser degree. Conclusion The results from the study revealed that participation in social media during the pandemic largely reflects teenage girls’ social lives. Lack of physical and social interactions have resulted in social media becoming an essential meeting point for the participants in a way that affect their experiences of online belonging. However, physical contact is preferred rather than digital contact. The findings show how health and quality of life merge different shapes of online affiliation through participation and interaction with other peers. Keywords: Teenage girls, Social Media, Covid-19-pandemic, online belonging.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectungdomen_US
dc.subjectjenteren_US
dc.subjectsosiale medieren_US
dc.subjectsosial tilhørigheten_US
dc.subjectCovid-19en_US
dc.titleSosiale medier som et tveegget sverd - En kvalitativ studie om tenåringsjenters opplevelser av online tilhørighet under Covid-19 pandemienen_US
dc.title.alternativeSocial media as a double-edged sword - A qualitative study of teenage girl’s experiences of online belonging during the Covid-19 pandemicen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800en_US
dc.source.pagenumber102en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record