Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorSenter for Praksisrettet Utdanningsforskning
dc.date.accessioned2022-03-28T07:43:44Z
dc.date.available2022-03-28T07:43:44Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.isbn978-82-8380-339-6
dc.identifier.issn2535-5678
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2987815
dc.description© Forfatterne/Høgskolen i Innlandet, 2022en_US
dc.description.abstractDenne rapporten er en kort kunnskapsoppsummering om sammenhengen mellom skolestørrelse og elevenes trivsel og læring i skolen. Vi har her tatt for oss en rekke internasjonale og noen norske studier for å komme fram til hvilken betydning skolestørrelse har ut fra en slik litteraturgjennomgang. Rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Hamar kommune. Det er lagt vekt på å finne fram til og beskrive meta-analyser og kunnskapsoversikter for de siste 20 årene. Videre er det tatt utgangspunkt i enkeltstudier som har gjennomgått en fagfellevurdering, og der det er store utvalg av elever og skoler. Det vil si at studienes publikasjoner har gjennomgått en uavhengig kvalitetskontroll (review) før de er publisert i tidsskrifter eller forskningsrapporter. De siste 20 årene er brukt som tidsavgrensning for å få med et tilstrekkelig utvalg av både kunnskapsoversikter og enkeltstudier. For å få med noen norske studier har vi også inkludert noen forskningsrapporter og masteroppgaver som kun har hatt en intern kvalitetsvurdering. Dette fordi det finnes få norske studier med fagfellevurderinger. Det er foretatt litteratursøk innenfor flere forskningsdatabaser for å hente ut fagfellevurderte artikler og forskningsrapporter fra ulike studier som belyser disse sammenhengene mellom elevenes læring og trivsel i skolen og skolestørrelse. Vi har søkt i internasjonale databaser, men har samtidig inkludert norske søkeord for å sikre at vi får med studier i en norsk kontekst. Søkene har blitt gjennomført i Educational Resources Information Clearinghouse (ERIC), Web of Science, Google Scholar og den norske databasen Oria. Det er i søkene og i rapporten vektlagt sammenhengen mellom skolestørrelse og skolefaglige prestasjoner, skolestørrelse og elevenes trivsel og skolestørrelse og mobbing. Hovedkonklusjonen i denne litteraturgjennomgangen er at det er en liten sammenheng mellom skolestørrelse og elevenes læring og trivsel i skolen. Det vil si at variasjoner mellom skoler i liten grad kan forklares av skolestørrelsen alene når det er kontrollert for andre bakgrunnsvariabler og pedagogiske variablers betydning for elevenes læring. Det er imidlertid noen mønstre i denne gjennomgangen av forskning på skolestørrelsen betydning for elevenes læringsutbytte som det er vesentlig å løfte fram, og disse mønstrene finnes i både skandinavisk og internasjonal forskning. Flere av studiene peker på en svak tendens til kurvlineære sammenhenger, det vil si at det er en svak positiv sammenheng mellom skolens størrelse og elevenes læringsutbytte opp til et vist punkt, og at det deretter blir en svak negativ sammenheng når skolene blir større. De ulike studiene peker her i litt ulike retninger, men det kan se ut til at et slikt punkt for ideell skolestørrelse ligger på mellom 500 – 700 elever for barneskoler. Samtidig er det viktig å understreke at de skolefaglige prestasjonene statistisk sett bare vil synke marginalt om skolene er større eller mindre enn dette. Gjennomgangen av forskning omkring sammenhengen mellom elevenes trivsel og mobbing og skolestørrelse viser at størrelsen på skolen har tilnærmet ingen betydning for elevenes trivsel og omfanget av mobbing. Den kurvlineære sammenhengen som det er tendenser til i studier om sammenhengen mellom skolefaglige prestasjoner og skolestørrelse finnes ikke i studier som har fokus på sammenhengen mellom skolestørrelse og elevenes trivsel og omfanget av mobbing. Størrelsen på skolen forklarer alene ikke om elevene trives eller ikke trives på skolen, selv om det er en svak tendens til at elever på småskoletrinnet trives noe dårligere på skoler med mindre enn 150 elever. Skolestørrelse alene ser heller ikke ut til å ha noen effekt på omfanget av mobbing, og innebærer at mobbing i liten grad kan knyttes til strukturelle forhold i skolen.en_US
dc.description.abstractAbstract: This report is a short summary of the research on the relationship between school size and students’ wellbeing and learning in school. We have reviewed a number of international and some Norwegian studies to assess the importance of school size based on a review of the literature. The report had been commissioned by Hamar municipality. The review has emphasised identifying and describing meta-analyses of reviews of research from the last 20 years. Furthermore, individual peer-reviewed studies with a large sample of students and schools have been included. This means that the publications from the research have been submitted to an independent quality control prior to publication in journals or research reports. The last 20 years have been used as a delineation to ensure an adequate selection of both review publications and individual studies. In order to cover Norwegian studies, we have also included some research reports and Master’s theses that have only had internal quality control, due to the small number of peer-reviewed research in Norwegian in this area. A search for literature in several research databases has been carried out to locate peer-reviewed articles and research reports from different studies that highlight these connections between students’ learning and wellbeing in school, and school size. We have searched international databases, but also included Norwegian search terms to ensure that we include Norwegian studies in a Norwegian context. The searches have been conducted in Educational Resources Information Clearinghouse (ERIC), Web of Science, Google Scholar and the Norwegian database Oria. In the searches and in the report, the connections between school size and academic achievement; school size and wellbeing; and school size and bullying, have been emphasised. The main finding of this review of the research literature is that there is little connection between school size and students’ learning and wellbeing in school. This means that variations between schools to a small extent is explained by school size alone, when other background variables and pedagogical variables are controlled for, regarding students’ learning. There are, however, some patterns in this review of the research on the impact of school size on students’ learning outcomes that are worth noting, which are present in both Scandinavian and international research. Several studies point to weak curvilinear correlations, meaning that there is a weak positive correlation between school size and students’ academic achievement up to a certain point, which then turns into a weak negative correlation as school size increases. Different studies point in different directions, but an ideal primary school size might be between 500 to 700 students. At the same time it is important to underline that academic achievement is only marginally affected if the schools are bigger or smaller than this. The review of the research on the connection between students’ wellbeing and bullying and school size shows that school size has virtually no bearings on the students’ wellbeing or the extent of bullying. The curvilinear correlation that some studies suggest between academic achievement and school size, are not present in studies that investigate the relationship between school size and wellbeing or bullying. School size alone does not explain students’ wellbeing, even though there is a slight tendency for students in lower primary to experience slightly lower wellbeing in schools with fewer than 150 students. School size alone does apparently not affect bullying, which suggests that bullying is primarily not associated with structural factors in school.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHøgskolen i Innlandeten_US
dc.relation.ispartofseriesSkriftserien;9/2022
dc.subjectskolestørrelseen_US
dc.subjecttrivsel i skolenen_US
dc.subjectlæring i skolenen_US
dc.subjectmobbingen_US
dc.subjectkurvlineære sammenhengeren_US
dc.subjectschool sizeen_US
dc.subjectwellbeing in schoolen_US
dc.subjectlearning in schoolen_US
dc.subjectbullyingen_US
dc.subjectcurvilinear correlationen_US
dc.titleSkolestørrelse og sammenhenger med elevenes trivsel og læringen_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280en_US
dc.source.pagenumber29en_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel