Show simple item record

dc.contributor.authorTønnesen, Stian
dc.contributor.authorPedersen, Joakim Finbak
dc.date.accessioned2022-03-31T12:02:53Z
dc.date.available2022-03-31T12:02:53Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2988850
dc.description.abstractLedelse er for de fleste et relativt kjent begrep, men konteksten endret seg som følge av Covid-19, og førte mange organisasjoner og ansatte over i ulike former for hjemmekontor. Denne masteravhandlingen presenterer teorier om begrepet avstandsledelse slik det ble beskrevet før pandemien, og hvordan pandemien endret praksis og lederstil som en følge. Begrepet avstandsledelse i vår kontekst er lite forsket på, og vi søker med denne avhandlingen å øke forståelse for opplevd praksis av ledelse før, under og etter pandemien. I avhandlingen har vi benyttet kvalitativt forskningsintervju, og felles for utvalget på åtte respondenter er personalansvar og innplassering på mellomledernivå i kommunal sektor. Oppgaven presenterer teorier om mellomlederens ulike roller og kompleksiteten i oppgaver som tilfaller en mellomleder, samt teori om norsk lederstil og hvorvidt denne har holdt stand til tross for pandemi. Avhandlingens funn viser at respondentene i stor grad forfekter tillit- og relasjonsledelse, men tyr til mer styring og kontroll ved situasjonsbetinget behov og kontekst. Videre tyder funn på at avstandsledelse i mindre grad enn antatt svekker etablert relasjon mellom leder og ansatt slik andre teorier påstår. Studien bør gi grunnlag for videre undersøkelser om påstanden gjelder våre funn eller kan regnes som en generalitet.en_US
dc.description.abstractAbstract Management is a relatively familiar concept to most people, but the context changed as a result of Covid-19 and transferred many organizations and employees to various forms of home office. This master's dissertation presents theories about the concept of management at a distance as it was described before the pandemic, and how the pandemic changed practice and leadership style as a result. The concept of management at a distance in our context has little research, and we seek with this dissertation to increase understanding of perceived practice of management before, during and after the pandemic. In this dissertation, we have used qualitative research interviews, and common to our sample of eight respondents is personnel responsibility and placement at middle management level in the municipal sector. The thesis presents theories about the middle manager's different roles, and the complexity of tasks that fall to a middle manager, as well as theory about the Norwegian leadership style and whether it has survived despite the pandemic. The findings of the dissertation show that the respondents largely advocate trust- and relationship-based management, but resort to more traditional management and control in the event of situational needs and context. Furthermore, findings indicate that distance management to a lesser extent than expected weakens the established relationship between manager and employee as other theories claim. The study should provide a basis for further investigations into whether the claim concerns our findings or can be considered a generality.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectAvstandsledelse.en_US
dc.subjectCovid-19en_US
dc.subjectMellomlederens rolleen_US
dc.subjectTilliten_US
dc.subjectStyring og kontrollen_US
dc.title«HØRER DU MEG NÅ?» Covid-19 og påtvunget avstandsledelse i kommunal sektor. En praksisorientert masteroppgave om avstandsledelse før og etter pandemien.en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record