Show simple item record

dc.contributor.authorMurud, Marianne Knutsen
dc.date.accessioned2022-05-05T11:23:18Z
dc.date.available2022-05-05T11:23:18Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2994356
dc.descriptionMastergradsoppgave i tilpasset opplæring, Høgskolen i Innlandet, 2021.en_US
dc.description.abstractNorsk: Masteroppgaven i tilpasset opplæring undersøker læreres forståelser og beskrivelser av anerkjennelsesbegrepet fra ulike teoretiske ståsted (Fraser, 2000; Honneth, 2008/1992; Schibbye, 1996). Formålet med forskingsprosjektet er å få en dypere innsikt i hvordan lærere i skolen tolker anerkjennelsesbegrepet, som kommer til syne flere ganger i overordnet del av læreplanverket. Innholdet i anerkjennelse blir i liten grad beskrevet i dokumentet, så hva som skal anerkjennes eller ikke, og hvordan det skal gjøres, kan virke som en tolkningssak. Problemstillingen i forskningsprosjektet er følgende: Hvordan forstår og beskriver lærere anerkjennelsesbegrepet i skolen med bakgrunn i sitt samfunnsmandat? For å kunne besvare problemstillingen brukes en kvalitativ tilnærming og fokusgruppe som metode. Fokusgruppedeltakerne bestod av fire lærere som møttes tre ganger. Innholdet i møtene dreier seg om lærerens forståelser og beskrivelser av anerkjennelsesbegrepet ut fra deres erfaringsverden. Samtalene har både den overordnede delen, lærerprofesjonens etiske plattform, samt teori om anerkjennelse som et bakgrunnsteppe. Datainnsamlingen og analysen, som også er påvirket av min forforståelse og forskerposisjon, har resultert i fire kategorier, som lærerne har satt i sammenheng til fenomenet anerkjennelse. Kategoriene er relasjoner, tilpasset opplæring, etikk og makt. Disse blir drøftet sammen med anerkjennelsesteori, rettferdighetsteori og tre aspekter ved lærerprofesjonen: etikk, makt og dialog. Resultatet av masteroppgaven viser at lærerne i undersøkelsen, forstår og beskriver anerkjennelse, som en væremåte og et grunnleggende behov. Anerkjennelse inneholder varme og respekt. Anerkjennelse beskrives som dialog, god forvalting av makt og et viktig bidrag i tilhørighetsopplevelser i fellesskap. Anerkjennelse forstås som noe, som kan være med på å hindre krenkelser. Videre at anerkjennelse, og kan oppfattes som en del av flere etiske dilemmaer i yrkesutøvelsen. I tillegg til at anerkjennelse som fenomen forstås og beskrives som at det kan være vesentlig for elevens engasjement, læring og utvikling i skolen.en_US
dc.description.abstractEnglish: The master thesis is in adaptive education and investigates teacher’s understandings and descriptions from different recognition perspectives (Fraser, 2000; Honneth, 2008/1992; Schibbye, 1996). The purpose with the research project is to get a deeper insight in how they interpret the concept. In the overall part of the curriculum document, the concept of recognition appears several times. The Content of the term recognition is not particularly well described in the document, this makes it up to interpretation what recognition is, and how its practiced. The project`s title is: How do teachers understand and describe the concept of recognition in school based on their social mandate? To answer this question, a qualitative research approach and focus group is used as a method. The focus group participants consisted of four teachers meeting three times. The teachers talk about their understandings and descriptions of the concept from their experiences. The conversations in the focus group are based on the overall part of the curriculum, the teaching professional ethical platform and theory of recognition. The collecting of data and the analysis have been influenced of my preconceptions and my research position. The results are four categories that the teachers have put in connection with phenomenon of recognition. These four categories are relations, adapted education, ethics, and power issues. The categories will be discussed with theory of recognition and theory of justice, as well as with three aspects with the teacher’s profession: ethics, power, and dialogue. The results of the master project show how the teachers understand, describe, and acknowledge recognition as a fundamental basic need. They say recognition includes warmth and respect. The concept is describing as dialogue, a good management of power and an important way to experience the belonging in the community. Recognition is understood of the teachers to something who can prevent violations. It is also described as a part of several ethical dilemmas in professional practice. Additionally, the concept of recognition is understood and described by the teachers as being important for student`s involvement, learning and development in school.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectMITOen_US
dc.titleLæreres forståelser og beskrivelser av anerkjennelsesbegrepeten_US
dc.title.alternativeTeachers understandings and descriptions of the concept of recognitionen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.source.pagenumber100en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record