Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorNæstad, Frode
dc.date.accessioned2022-05-06T13:21:37Z
dc.date.available2022-05-06T13:21:37Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.isbn978-82-8380-350-1
dc.identifier.issn2535-5678
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2994621
dc.descriptionOppdragsgiver: Hafslund Eco Vannkraft ASen_US
dc.description.abstractPå oppdrag fra Hafslund Eco Vannkraft AS ble kvalitetselement fisk undersøkt i elva Sølna i Alvdal kommune. Sølna har vært utnyttet til kraftproduksjon siden 1916, og i 2016 ble et nytt og moderne vannkraftverk ferdigstilt. Det er bygd et nytt inntaksmagasin, og vannet til kraftverket føres i en 1,5- km lang tunnel ned til et nytt kraftverk som ligger rett ovenfor det gamle. Det er pålagt en minstevannføring på hhv. 600 l/s i tidsrommet 1. mai - 30. september og 150 l/s i tidsrommet 1. oktober – 30. april. Fiskesamfunnet ble undersøkt med el-fiske på 6 stasjoner den 16. september 2021. Det ble lagt en el-fiskestasjon ovenfor inntaksmagasinet på uberørt strekke, og to stasjoner på minstevannføringstrekket. Tre stasjoner ble lagt nedenfor utløpet av kraftverket, som er kanalisert og flomsikret. Fangsten på stasjon 1 ovenfor berørt strekke ga vesentlig høyere fangster enn på minstevannføringstrekket, der det kun ble observert ørret, men ikke fanget. Naturgitte forhold som manglende gytesubstrat, og større bestand av steinsmett kan være en del av forklaringen på at ingen ørret ble fanget på minstevannføringstrekket. Men lav vintervannføring som medfører økt risiko for bunnis og tørrlegging kan også være en del av forklaringen. Det ble ikke gjort fiskeundersøkelser i forbindelse med etableringen av det nye kraftverket. Også nedenfor utløpet av kraftverket ble det fanget færre ørret enn på stasjon 1, nedenfor kraftverket og ned til samløp Folla har det blitt gjennomført til dels store inngrep i Sølna, som har medført store endringer i elvemorfologien. Inngrepene har redusert habitatkvaliteten og er sannsynligvis medvirkende årsak til lave fangster, spesielt av eldre (≥1+ ) ørret. Med bakgrunn i de lave fangstene, manglende årsklasser i forhold til uberørt strekke oppnår Sølna moderat økologisk tilstand for kvalitetselement fisk. I forbindelse med el-fiske ble det gjort en befaring for å se på mulighetene til å bedre forholdene for fisk i Sølna. Området som er vurdert ligger nedenfor utløpet av kraftverket og gården Klokkaran for å ikke komme i konflikt med kulturminner. Mellom Kraftverket og gården Klokkaran ligger Lovises hytte og tilhørende slagghauger, fra den gang det ble drevet bergverk og malmbrenning i området. Elveløpet er forkortet, kanalisert med forbygninger på begge elvebredder. På hver side av elva er det anlagt jordbruksvei og det er anlagt en terskel i elva. Inngrepene har medført redusert habitat heterogenitet i forhold til et naturlig elveløp. Basert på en befaring kan det synes som det er bl.a. er mangelfullt med egnede overvintringsområder og standplasser. Det er mulig å bedre forholdene for fisk i de nedre delene av Sølna ved å: 1. Fjerne forbygninger og åpne gamle flomløp for å gjenopprette den naturlige dynamikken på en elveslette, dette kan gjøres helt eller delvis. Dette kan komme i konflikt med dagens bruk av området, men erfaringer viser at dette ofte på lang sikt er det mest effektive og billigste 2. Eller man kan konstruere habitattyper, som skjul, dype områder osv. innenfor dagens elveløp. Erfaringer viser at slike tiltak ofte må gjøres opp igjen etter en periode, da de blir ødelagt av flommer og substrattransport.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHøgskolen i Innlandeten_US
dc.relation.ispartofseriesSkriftserien;14/2022
dc.subjectkvalitetselement fisken_US
dc.subjecthabitattiltaken_US
dc.subjectvanndirektiveten_US
dc.subjectSølnaen_US
dc.subjectAlvdalen_US
dc.titleSølna. Undersøkelser av kvalitetselement fisk og vurdering av tiltak som kan bedre forhold for fisk i Sølna, Alvdal kommuneen_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.rights.holder© Forfatteren/Høgskolen i Innlandet, 2022en_US
dc.subject.nsiVDP::Landbruks- og Fiskerifag: 900::Fiskerifag: 920en_US
dc.source.pagenumber23en_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel