Show simple item record

dc.contributor.authorBekkevold, Juliane Killerud
dc.date.accessioned2022-07-07T14:25:18Z
dc.date.available2022-07-07T14:25:18Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3003541
dc.descriptionMastergradsoppgave i tilpasset opplæring, Høgskolen i Innlandet, 2022. Tilgjengelig fra 20.07.2027.en_US
dc.description.abstractNorsk: Denne masteroppgaven i tilpasset opplæring tematiserer hvordan det er å være ung og religiøs i dag, med spesiell vekt på kristen tro. Problemstillingen lyder som følger: Hvordan er det å være bærer av en kristen identitet for ungdom i dag? Ambisjonen med oppgaven er å kunne bidra til større innsikt i hva religion kan bety i et utvalg ungdommers liv, for deres syn på seg selv og sin identitet. I tillegg vil det være interessant å undersøke hvordan de opplever å dele deres kristne identitet i den offentlige skolen. Bakgrunnen for denne tematikken er blant annet en studie foretatt av Anders Vassenden og Mette Andersson fra 2011. De peker på at unge kristne i stor grad benytter seg av deres «faith information control», som beskrives som en type makt over når, og eventuelt om, de ønsker å tilkjennegi sin kristne identitet. Her tematiserer de også det de kaller for et «kristent stigma» i Norge i dag. Lars Laird Iversen går i dialog med denne studien i sin artikkel Når religion blir identitet fra 2012, hvor han spør hvorfor kristne forblir «i skapet» i klasserommet. Dette vil også tematiseres i min studie, hvor Knut Lundbys bok Religion i medienes grep fra 2021 vil bidra til en interessant innfallsvinkel på dette, nemlig medienes tendens til å fremstille religion på en konfliktorientert måte. I tillegg til Lundbys bok, vil Jan-Olav Henriksens definisjon av begrepet sårbarhetsskam samt Charles Taylors tanker om identitet, danne oppgavens teoretiske rammeverk. Oppgaven springer ut fra en kvalitativ, hermeneutisk metodisk tilnærming, og med en tematisk analyse av tjue refleksjonstekster skrevet av informanter i aldersgruppen 18-20 år, som alle er elever på en folkehøgskole med en kristen profil. Funnene peker på at den kristne troen fungerer som en ressurs i informantenes identitetsdannelser: Den gir informantene en opplevelse av verdi og mening, selv om de også kan oppleve å tvile på troen. Betydningen av tilhørighet til kristne fellesskap løftes også frem som en ressurs. Informantene problematiserer derimot det å få tilskrevet meninger og holdninger de ikke kjenner seg igjen i, og uttrykker en usikkerhet rundt å tilkjennegi en kristen identitet i sekulære situasjoner. I tillegg peker informantenes erfaringer på at individperspektivet i større grad bør belyses i KRLEundervisningen. Oppgaven vil derfor avsluttes med et kritisk utblikk mot skolen og KRLEundervisningen. Her vil også kjerneelementene i den nye læreplanen i KRLE tematiseres.en_US
dc.description.abstractEnglish: This master's thesis in adapted education thematizes, with an emphasis on the Christian faith, what it is like to be young and religious today. The research question is: What is it like to be a young person with a Christian identity today? The purpose of the thesis is to contribute to greater insight into what religion can mean for a selection of young people, for their view of themselves and their identity. In addition, it will be interesting to investigate how they experience sharing their Christian identity in public school. The background for this topic is, among other things, a study conducted by Anders Vassenden and Mette Andersson from 2011. They point out that young Christians make extensive use of their "faith information control," which is described as a type of power over when, and possibly if, they want to reveal their Christian identity. They also thematize what they call a «Christian stigma» in Norway today. Lars Laird Iversen discusses this study in his article When religion becomes identity from 2012. He asks why Christians remain "in the closet" in school in his article. This topic will also be reviewed in my study, where Knut Lundby's book, from 2021, about how media affects the representation of religion will contribute to an interesting approach to this, namely the media's tendency to present religion in a conflictoriented way. In addition to Lundby's book, Jan-Olav Henriksen's definition of a type of vulnerable shame and Charles Taylor's thoughts on identity will form the thesis' theoretical framework. The thesis is based on a qualitative, hermeneutic methodological approach with a thematic analysis of texts written by informants in the age group of 18-20 years, who are all students at a school with a Christian profile. My findings indicate that the Christian faith works as a resource in the formation of the informants' identity: Faith gives the informants a sense of value and purpose, even though they may also experience doubts about their faith. The importance of belonging to Christian communities is also highlighted as a resource. However, the informants view it as problematic that certain opinions and perspectives, which they do not themselves adhere to, are being viewed as their own. Furthermore, they express uncertainty about announcing their Christian identity in secular situations. The experiences that the informants have indicate that the individual perspective should be highlighted to an even greater extent in the RE-teaching. Therefore, the assignment will end with a critical view of the school and the RE-teaching. The core elements of the new curriculum in KRLE (the Norwegian RE-subject) will also be discussed.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectMITOen_US
dc.subjectungdomen_US
dc.subjectreligionen_US
dc.subjectkristendomen_US
dc.subjectidentiteten_US
dc.titleHvordan er det å være bærer av en kristen identitet for ungdom i dag? Om religion, identitet og KRLEen_US
dc.title.alternativeChristian identity amongst Norwegian youth today A study about religion, identity and religious educationen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.source.pagenumber85en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record