Show simple item record

dc.contributor.authorLindsø, Martin Syrstad
dc.date.accessioned2022-07-15T08:24:13Z
dc.date.available2022-07-15T08:24:13Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3005680
dc.descriptionMastergradsoppgave i tilpasset opplæring, Høgskolen i Innlandet, 2021.en_US
dc.description.abstractNorsk: Digitale verktøy har fått en dominerende plass i skolen. Digitale verktøy kan hjelpe lærere med å tilpasse opplæringen til det store mangfoldet av elever i skolen. Selv om digitale verktøy er godt egnet til dette, er en forutsetning at læreren innehar en god digital kompetanse (Brænde, 2005, s. 15). En forutsetning for å kunne gjennomføre en tilpasset undervisning er lærerens evne til å kombinere kompetansene faglig innhold, pedagogikk og teknologi. Det å ha kompetanse innenfor disse feltene og samtidig ha evnene til å se sammenhengen mellom dem, er vesentlig for å få til en god tilpasset undervisning med hjelp av digitale verktøy (Mishra & Koehler, 2006, s. 1029). Formålet med denne masteravhandlingen er å finne ut hvordan lærere benytter ulike digitale verktøy for å tilpasse opplæring etter elevens forutsetninger for læring og utvikling. Problemstillingen lyder som følger: Hvordan tar lærere i bruk digitale verktøy for å tilpasse opplæringen til hver enkelt elev? Denne masteravhandlingen er en kvalitativ studie, med et fenomenologisk perspektiv. Metoden som er valgt for å innhente forskningsdata er semistrukturerte kvalitative intervju (Johannessen et al., 2016, s. 147-148). Ved å benytte denne formen for datainnhenting fikk jeg tilgang på informantenes personlige erfaringer og opplevelser. Funnene viser at digitale verktøy kan være til stor hjelp med å tilpasse opplæringen, om de blir brukt på en hensiktsmessig måte. Hvorvidt disse digitale verktøyene blir brukt på en fornuftig måte er avhengig av læreren sin pedagogiske, faglige og teknologiske kompetanse. Undersøkelsen viser at digitale verktøy er godt egnet til å tilpasse opplæringen for blant annet elever som sliter med å lese og skrive. Digitale verktøy fremstår også som godt egnet til å skape et mer inkluderende miljø for eleven. En annen fordel med bruken av digitale verktøy er evnen til å differensiere mengde, innhold og vanskelighetsgrad på en enklere måte. Lærer ser også på digitale verktøy som gode med tanke på å organisere og strukturere opplæringen til elevene. Til slutt blir det redegjort for hvordan digitale verktøy kan bli en læringsbarriere for enkelte elever.en_US
dc.description.abstractEnglish: Digital tools have obtained a dominant position in the school. Digital tools can help teachers adapt their education to the large diversity of students in school. Although digital tools are well suited for this purpose, it is a prerequisite that the teacher has good digital competence (Brænde, 2005, s. 15). A prerequisite for being able to carry out adapted teaching, is the teacher's ability to combine competencies about academic content, pedagogy and technology. Having this competency and at the same time having the ability to see the connection between them, is essential for achieving good teaching with the help of digital tools (Mishra & Koehler, 2006, s. 1029). The purpose with this master’s thesis is to find out how teachers use digital tools to adapt their teaching to the pupils needs. The research question for this study is: How do teachers use digital tools to adapt their teaching to each student? This master’s thesis is a qualitative study, with a phenomenological perspective. The method chosen to obtain research data is semi structured qualitative interviews (Johannessen et al., 2016, s. 147-148). By using this method for data collection, I got insight in my informant’s personal experiences. The findings indicate that digital tools can be of great help in adapting education if they are used in an appropriate way. Whether these digital tools are used in a sensible way, depends on the teachers pedagogical, professional and technological competence. The study shows that digital tools can be helpful for pupils who struggle with reading and writing. Digital tools also appear to be well suited to create a more inclusive environment for the pupils. Another advantage of using digital tools is the ability to differentiate quantity, content and difficulty in a simpler way. Digital tools also appear to be good in terms of organizing and structuring the pupil’s education. The thesis also includes a discussion on how digital tolls can become a learning barrier for some pupils.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectMITOen_US
dc.titleTilpasset opplæring ved bruk av digitale verktøyen_US
dc.title.alternativeAdaptive education through using digital toolsen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.source.pagenumber91en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record