Show simple item record

dc.contributor.authorLangaas, Åsne Kjelgum
dc.date.accessioned2022-07-15T09:19:13Z
dc.date.available2022-07-15T09:19:13Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3005702
dc.descriptionMastergradsoppgave i tilpasset opplæring, Høgskolen i Innlandet, 2021.en_US
dc.description.abstractNorsk: Dette er en masteroppgave i pedagogikk skrevet i tilknytning til master i tilpasset opplæring. Oppgavens tema er overgangen mellom barneskolen og ungdomsskolen, og tar utgangspunkt i problemstillingen: Hvordan beskriver elever overgangen fra barneskole til ungdomsskole? Hensikten med oppgaven er å skrive fram og diskutere elevens perspektiver, erfaringer og opplevelser av denne overgangen. Det er viktig å fram elevenes stemme, med deres beskrivelser av sin egen skolehverdag, og se dette i en helhetlig sammenheng i elevens liv. Elevenes erfaringer er kontekstavhengig og henger sammen i et større bilde. Oppgaven baserer seg på en kvalitativ tilnærming, hvor fire grupper med elever i 8.klasse har blitt intervjuet. Det å forske på 14-åringer krever en særlig aktsomhet og det er interessant å forsøke å sette seg inn i deres refleksjoner og perspektiver (Tangen, 2010, s. 322). Det teoretiske utgangspunktet for oppgaven er en sosioøkologiske modell (Bronfenbrenner, 1979), sosialisering (Höem, 1978), og kontinuitet og diskontinuitet ved overganger (Dockett & Perry, 2007; Broström, 2009). Tidligere forskning er trukket inn for å belyse tematikken sammen med teorien. Teorien og forskning har lagt føringer for intervjuguiden og gjennomføringen av intervjuene. Det elevene forteller og beskriver i samtalene drøftes opp mot valgte teoretiske perspektiv og tidligere forskning. Gjennom arbeidet med intervjuene kom det fram en rekke interessante funn. Elevene er engasjerte når det kommer til det fysiske miljøet, det sosiale miljøet og det faglige miljøet på ungdomsskolen. De trekker fram passivitet i friminuttene og lærere som er flinkere til å bli kjent med dem og som forstår dem bedre. Elevene satte pris på nye medelever og et større mangfold på ungdomsskolen. Noen ble forvirret av organisering på den nye skolen og savnet informasjon. Det ble hensiktsmessig å kategorisere funnene i fysisk kontinuitet og diskontinuitet, sosial kontinuitet og diskontinuitet, filosofisk kontinuitet og diskontinuitet og kommunikasjonsmessig kontinuitet og diskontinuitet. Disse funnen er utgangspunktet for drøfting med bakgrunn i tidligere forskning og teori. I drøftingen min søker jeg å analysere og forstå elevenes opplevelse av overgangen i en større sammenheng. Prosjektet er gjennomført i høstsemesteret 2020 og vårsemesteret 2021, dette var en svært spesiell periode i verden, med en pandemisituasjon. Dette bakteppet kan i noen grad ha preget eleven og det jeg har funn i denne oppgaven.en_US
dc.description.abstractEnglish: This is a master’s thesis in pedagogy written in connection with a master’s degree in adapted education. The topic of the thesis is the transition between primary school and secondary school, and is based on the research question: How do pupils describe the transition from primary school to secondary school? The purpose of the assignment is to write and discuss the pupils’ voices, with their description of their everyday school life, and see this in a holistic context in the pupil’s life. The pupils’ experiences are context-dependent and are connected in a larger picture. The thesis is based on a qualitative approach, where four groups of pupils in 8th grade have been interviewed. Researching 14-year-olds requires special care and it is interesting to try to understand their reflections and perspectives (Tangen, 2010, p.322). The theoretical starting point for the thesis is a socioecological model (Bronfenbrenner, 1979), socialization (Höem, 1978), and continuity and discontinuity at transitions (Dockett & Perry, 2007; Broström, 2009). Previous research has been drawn in to shed light on the topic together with the theory. The theory and research have provided guidelines for the interview guide and the conduct of the interviews. What the pupils tell and describe in the conversations is discussed against the chosen theoretical perspective and previous research. Through the work with the interviews, several interesting findings emerged. The pupils’ show dedication when it comes to the physical environment, the social environment, and the academic environment at secondary school. They highlight passivity during recess and teachers who are better at getting to know them and who understands them better. The pupils appreciated new classmates and a greater diversity in secondary school. Some were confused by the organization of the new school and lacked information. It became appropriate to categorize the findings into physical continuity and discontinuity, social continuity and discontinuity, philosophical continuity and discontinuity and communicative continuity and discontinuity. These findings are the starting point for discussion based on previous research and theory. In my discussion, I seek to analyze and understand the pupils experience of the transition in a larger context. The project was completed in the autumn semester 2020 and the spring semester 2021, this was a very special period in the world, with a pandemic situation. This backdrop may to some extent have influenced the pupils’ and also what I have found in this master’s thesis.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectMITOen_US
dc.title«En ny start på en måte» Elevers opplevelse av overgangen mellom barneskolen og ungdomsskolenen_US
dc.title.alternative“A Fresh Start in a Way” Pupils Experience of the Transition Between Primary School and Secondary Schoolen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.source.pagenumber87en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record