Show simple item record

dc.contributor.authorOrpana, Katarina
dc.date.accessioned2022-07-15T13:22:56Z
dc.date.available2022-07-15T13:22:56Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3005761
dc.descriptionMastergradsoppgave i tilpasset opplæring, Høgskolen i Innlandet, 2021.en_US
dc.description.abstractNorsk: Psykisk uhelse er en verdensomspennende utfordring og belastning. Skolen blir i denne sammenhengen viktig ved at man kan arbeide forebyggende for barn på et universalt nivå. På bakgrunn av LK20 skal lærere implementere psykisk helse i skolen som en del av det tverrfaglige temaet «folkehelse og livsmestring». På samme tid viser forskning at lærere oppgir høyt nivå av stress, utbrenthet og belastning relatert til arbeidet i skolen, noe som også kan påvirke elevene og relasjonen til disse negativt. Dermed er det vesentlig å ha lærernes psykiske helse med i bildet av det helsefremmende arbeidet. På bakgrunn av problemstillingen: Hvordan opplever lærere arbeidet med psykisk helse i skolen? tar studien utgangspunkt i teorien om sense of coherence (SOC) av sosiologen og far til den salutogenetiske forståelsen, Aaron Antonovsky. På bakgrunn av teorien om SOC, undersøker denne studien hvordan arbeidet med å implementere psykisk helse i skolen for å øke elevenes psykiske helse, påvirker lærernes psykiske helse. Den metodiske tilnærmingen bygger på en fenomenologisk og hermeneutisk tilnærming, inspirert av IPA (interpretative phenomenological analysis). På bakgrunn av teorien om SOC, har seks mellomtrinnlærere gjennom et kvalitativt spørreskjema, beskrevet sine opplevelser av komponentene begripelighet, håndterbarhet og meningsfullhet, samt arbeidsbetingelsene belastningsbalanse, indre sammenheng og sosial verdsetting. Informantenes opplevelser, tanker og erfaringer er analysert basert på meningsanalyse, med helhetsinntrykk, koding og kodegruppering. Funnene viste at lærerne opplevde arbeidet med elevenes psykiske helse som en naturlig og viktig del av skolefagene, samt i det daglige møtet med elevene. Positive faktorer for lærernes SOC, var et godt samarbeid med kollegaer og ledelse, samt følelsen av mestring av en god lærer-elev-relasjon og faktorer vedrørende inkludering. Negative faktorer for deres SOC, var opplevelsen av mangel på ressurser slik som tid, kompetanse og tilgang på fagfolk, særlig knyttet til enkeltelever. På tross av utfordringer, virket lærerne å være svært motiverte og engasjerte på området. Likevel gir funnene tegn til bekymring når det kommer til en hverdag med stress og belastning, og kan gi tegn til at skolen som organisasjon kan arbeide annerledes for å møte både lærere og elevers psykiske helse på en mer hensiktsmessig måte.en_US
dc.description.abstractEnglish: Mental illness is a worldwide problem. The school plays an important role for children and adolescents mental health, by working preventive on a universal level. With the prospect of increasing student’s mental health, the Norwegian curriculum of 2020 states that mental health shall be implemented in the schools’ everyday work, as a part of the interdisciplinary subject “public health and life mastery”. At the same time, studies have shown high expression of teacher burnout, stress, and a feeling of increasing workload, and that this correlate to students’ mental health. It is therefore important to put a spotlight on teachers’ mental health as a part of the health-promoting work. This study asks the question: “How are teachers experiencing working with mental health in a school context?”. Based on Aaron Antonovskys’ theory of sense of coherence (SOC), this study examines how the implementation of mental health in a school context is influencing teachers’ mental health in a salutogenetic or pathogenic way. The methodological approach is inspired by IPA (interpretative phenomenological analysis), using both a phenomenological and hermeneutic approach. Based on the theory of SOC, six middle school teachers have through a qualitative questionnaire, described their feelings of comprehensibility, manageability, and meaningfulness. Their workload balance, sense of consistency and socially valued decision-making, are also examined. Using a meaning analysis system, the teachers’ experiences, thoughts, and feelings are analysed, based on an overall impression, codes and code grouping. The findings showed that teachers perceive mental health to be a natural and important part of the school subjects, as well as their daily meeting with the students. Some positive factors based on the theory of SOC, were the teachers’ contented cooperation with both colleges and principles, and the feeling of self-efficacy through a positive teacher-student-relationship and an including practice. Negative factors were also found. These were the lack of resources, such as time, sense of competency, and access to professionals, such as health workers etc. Despite these challenges, the teachers seemed motivated on the area. Nevertheless, the findings show a worrying trend considering teachers experience with stress and workload as a part of their every weekday. This gives signs that the school as an organisation must work differently to meet both students and teachers need in a better way, to support their mental health.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectMITOen_US
dc.titlePsykisk helse for både lærere og eleveren_US
dc.title.alternativeMental health for both pupils and teachersen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.source.pagenumber95en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record