Show simple item record

dc.contributor.authorKulbrandstad, Lise Iversen
dc.contributor.authorKvammen, Per Ivar
dc.date.accessioned2022-07-28T14:03:41Z
dc.date.available2022-07-28T14:03:41Z
dc.date.created2022-04-30T14:27:53Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.citationNordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk. 2022, 8, 93-108.en_US
dc.identifier.issn2387-5739
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3009002
dc.description© 2022 Lise Iversen Kulbrandstad & Per Ivar Kvammen. This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (https://creativecommons.org/licenses/BY/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material for any purpose, even commercially, provided the original work is properly cited and states its license.en_US
dc.description.abstractI artikkelen presenteres en kasusstudie av to læreres samarbeid om å utvikle en inkluderende fagundervisning i klasser der noen elever lærer norsk og fag parallelt. Med inkluderende fagundervisning forstås her en undervisning der høye forventninger møtes med høy grad av støtte til elever med behov for det. Gjennom et skoleår deltar to erfarne mellomtrinnslærere, en andrespråkslærer og en naturfaglærer, i et forskningsprosjekt der de prøver ut undervisningsopplegg med ulike støttestrukturer. Lærernes samarbeid belyses gjennom en studie av deres oppfatninger om undervisningssituasjonen og bruk av støttestrukturer. Det er foretatt en kvalitativ analyse av lærernes svar på skriftlige spørsmål og bidrag i filmede samtaler med andre lærere. Analysen viser at det særlig er tre støttestrukturer lærerne er opptatt av: arbeid med fagspråk med vekt på ordforrådet, bruk av elevenes førstespråk som ressurs og den valgte undervisningsmodellen med språkundervisning i forkant av fagundervisningen. Avslutningsvis diskuteres på hvilke måter slike støttestrukturer styrker grunnlaget for en likeverdig og inkluderende fagundervisning. Kasusstudien illustrerer både hva lærerne oppfatter som vellykket, og hvilke dilemmaer de står i. Slik bidrar den til å utfylle forståelsen av hvordan lærere oppfatter og tar i bruk støttestrukturer som er kjent fra faglitteraturenen_US
dc.description.abstractThe article presents a case study of two teachers’ collaboration to develop inclusive subject teaching in classes where some students learn Norwegian and the subject at the same time. Inclusive subject teaching is understood as teaching where high expectations are met with a high degree of support. Two experienced middle school teachers, a second language teacher and a science teacher, participate in a research project where they tried out different scaffolding strategies. The teachers’ collaboration is analyzed through a study of their beliefs about the teaching situation and the use of scaffolding strategies. The data analyzed are the teachers’ answers to written questions and their contributions in filmed dialogs with other teachers. The analysis shows that the teachers emphasize three scaffolding strategies: work with subject language with emphasis on vocabulary, use of students’ first language as a resource and the chosen teaching model with language teaching prior to subject teaching. Finally, the article discusses in what ways teachers’ work with scaffolding contribute to an inclusive subject teaching. The case study illustrates both what teachers perceive as successful, and what dilemmas they face. In this way, the study complement the understanding of how teachers perceive and use scaffolding strategies that are known from the literature.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.relation.urihttps://pedagogikkogkritikk.no/index.php/ntpk/article/view/3666
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.subjectnorsk som andrespråken_US
dc.subjectflerspråkligheten_US
dc.subjectinkluderingen_US
dc.subjectordforråden_US
dc.subjectspråk og naturfagen_US
dc.subjectNorwegian as a second languageen_US
dc.subjectmultilingualismen_US
dc.subjectinclusionen_US
dc.subjectvocabularyen_US
dc.subjectlanguage and natural scienceen_US
dc.titleLæreroppfatninger om språkstøttende fagundervisning i språklig heterogene klasser. En kasusstudieen_US
dc.title.alternativeTeacher beliefs on language scaffolding in mainstream subject teaching. A case studyen_US
dc.typePeer revieweden_US
dc.typeJournal articleen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280en_US
dc.source.pagenumber93-108en_US
dc.source.volume8en_US
dc.source.journalNordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikken_US
dc.identifier.doi10.23865/ntpk.v8.3666
dc.identifier.cristin2020335
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal
cristin.qualitycode1


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal