Show simple item record

dc.contributor.advisor
dc.contributor.authorNymoen, Lars Østli
dc.date.accessioned2022-09-20T16:11:11Z
dc.date.available2022-09-20T16:11:11Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.inn:inspera:111566554:29706015
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3019333
dc.description.abstractFormål: Formålet med denne studien var å undersøke hvilken påvirkning utforming av arbeidsintensiteten underveis i to intervallprotokoller hadde på tid ≥90% av maksimalt oksygenopptak (VO2maks), når gjennomsnittlig arbeid er det samme. Videre undersøke hvordan dette påvirket prestasjonsvariabler. Metode: 25 trente syklister (22 menn og 3 kvinner) med gjennomsnittlig VO2maks ved pretest på = 66,5 ± 7,0 mL/min/kg ble rekruttert til studien. I tilfeldig rekkefølge ble 2 ulike øktdesign gjennomført, begge organisert som fem 8 minutters arbeidsperioder; i) 8 minutter med vekselsvis 30 sekunder arbeid og 15 sekunder aktiv pause på hhv. 118%/60% av gjennomsnittlig effekt på en 40 minutter all-out test (40mineffekt) (30/15), ii) 8 minutter på 100% av 40mineffekt (FLAT). Det ble målt oksygenopptak (VO2) under alle arbeidsperioder på alle økter. Hvert øktdesign besto av 7 økter som ble gjennomført over 3 uker. Resultat: 30/15 akkumulerte signifikant mer tid på ≥90% av VO2maks (p = 0,013) med 625 ± 633 sekunder sammenlignet med 476 ± 601 sekunder for FLAT, med påfølgende høyere gjennomsnittlig VO2, hjertefrekvens, opplevd anstrengelse, [La-] og opplevd anstrengelse av hele økta. Det ble ikke sett noen forskjell i prestasjonsvariabler mellom protokollene, men beregnet effektstørrelse (ES) viste liten effekt i favør 30/15 på effekt ved 4 mmol [La-] fra pre til post. Konklusjon: 30/15 fører til mer akkumulert tid ≥90% av VO2maks sammenlignet med FLAT. Begge protokollene førte til like endring i utholdenhetsvariablene, men det ble sett en liten ES i effekt ved 4 mmol [La-] i favør 30/15.
dc.description.abstractPurpose: The purpose of this study was to investigate the effect that the design of work intensity during two interval protocols had on accumulated time ≥90% of maximum oxygen uptake (VO2max), when the average work is the same. Further investigate how this affected performance variables. Method: 25 trained cyclists (22 men and 3 women) with a mean VO2max at pretest of = 66.5 ± 7.0 mL/min/kg were recruited for the study. In random order, 2 different session designs were performed, both organized as five 8 minute work periods; i) 8 minutes with alternating 30 seconds of work and 15 seconds of active recovery at 118% / 60% average power based on a 40 minute all-out test (40min power) (30/15), ii) 8 minutes at 100% of 40min power (FLAT). Oxygen uptake (VO2) was measured during all work periods and all sessions. Each session design consisted of 7 sessions, completed over 3 weeks. Result: 30/15 accumulated significantly more time of ≥90% of VO2max (p = 0.013) with 625 ± 633 seconds compared to 476 ± 601 seconds for FLAT, with subsequent higher mean VO2, heart rate, and perceived exertion, [La-] perceived exertion of the whole session. There was no difference in performance variables between the protocols, but calculated effect size (ES) showed a small effect in favor of 30/15 on power at 4 mmol [La-] from pre to post. Conclusion: 30/15 leads to more accumulated time ≥90% of VO2max compared to FLAT. Both protocols elicits equal change in the endurance variables, but a small ES was detected into power at 4 mmol [La-] in favor of 30/15.
dc.languagenob
dc.publisherInland Norway University
dc.titleVarierende arbeidsintensitet gjennom en intervalløkt akkumulerer mer tid ≥90% av maksimalt oksygenopptak sammenlignet med konstant intensitet
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record