Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisor
dc.contributor.authorIngvild Kåshagen
dc.date.accessioned2022-09-20T16:11:16Z
dc.date.available2022-09-20T16:11:16Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.inn:inspera:111566554:71558497
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3019339
dc.description.abstractIntroduksjon: Muskelstyrke og muskelvekst er viktig i både ett helse, - og prestasjonsperspektiv, og det er stor variasjon i individuell respons til styrketrening. Oppgavens mål er å undersøke den individuelle variasjonen i respons til styrketrening i form av muskelstyrke, - og vekst, etter trening med henholdsvis 10 RM og 30 RM etter 13 uker med styrketrening, samt mulig sammenheng med kjønn, alder, KMI og eksplosivitet. Metode: 86 utrente menn og kvinner mellom 30-60 år er inkludert i denne studien. Forsøkspersonene trente unilateral styrketrening i 13 uker (20-21 økter totalt). Det ene beinet trente 3x10 RM og det andre 3x30 RM, til utmattelse. Pre, - og post test fra isometrisk styrketest (0) og eksplosiv isokinetisk test (240) i HUMAC er brukt som mål på muskelstyrke. Pre, - og post test fra DXA scann er brukt som mål på muskelvekst. Resultater: Forsøkspersonene responderte på gruppenivå med økt muskelstyrke, - og vekst etter både 10 RM og 30 RM. Funnene ble ikke påvikret av alder eller kjønn. Trening med 10 RM gav en signifikant større økning i muskelstyrke enn 30 RM (p<0,001). Det var en signifikant sammenheng mellom muskelvekst og muskelstyrke og 30 RM (p=0,014). Flest forsøkspersoner økte muskelstyrke og/ eller muskelvekst etter begge treningsprotokoller, mens enkelte responderte kun på en, eller ingen, av treningsprotkollene. Det var en signifikant sammenheng mellom økende KMI og redusert effekt av styrketrening på muskelstyrke (10 RM: p=0,03, 30 RM: p=0,001) og muskelvekst (10 RM: p=0,048, 30 RM p=0,005). Resultatene viser en signifikant sammenheng mellom grad av eksplosivitet og respons på muskelstyrke etter trening med 10 RM (p=0,028). Konklusjon: 10 RM gir høyere effekt på muskelstyrke og muskelvekst enn 30 RM på gruppenivå, men på individnivå er det store variasjoner av respons, samt hvilken treningsform som gav best effekt. Personer med høy KMI har redusert effekt av styrketrening, mens eksplosivitet hadde signifikant sammenheng med økt effekt på muskelstyrke etter trening med 10 RM.
dc.description.abstractPurpose: Muscle strength and increase in muscle mass are important in both a health and performance perspective, and there is great variation in individual response to resistance training. The aim of the thesis is to investigate the individual variation in response to resistance training in the form of changes in muscle strength and muscle mass, after training with 10 RM and 30 RM respectively after 13 weeks of strength training, as well as possible connection with gender, age, BMI, and explosiveness. Method: 86 untrained men and women between the ages of 30-60 are included in this study. The subjects trained unilateral strength training for 13 weeks (20-21 sessions in total). One leg trained 3x10 RM and the other 3x30 RM, to exhaustion. Pre, - and posttest from isometric strength test (0) and explosive isokinetic test (240) in HUMAC are used as a measure of muscle strength. Pre, - and posttest from DXA scan is used as a measure of muscle growth. Results: The subjects responded at group level with increased muscle strength and muscle mass after both 10 RM and 30 RM. No significant difference was found regarding gender or age. Exercise with 10 RM gave a significantly greater increase in muscle strength than 30 RM (p<0,001). There was a significant association between muscle growth and muscle strength and 30 RM (p=0,014). Most subjects increased muscle strength and/or muscle growth according to both training protocols, while some responded to only one, or none, of the training protocols. There was a significant association between increasing BMI and reduced effect of strength training on muscle strength (10 RM: p=0,03, 30 RM: p=0,001 and muscle growth (10 RM: p=0,048, 30 RM p=0,005). The results show a significant correlation between degree of explosiveness and response to muscle strength after training with 10 RM (p=0,028). Conclusion: 10 RM gives a higher effect on muscle strength and muscle growth than 30 RM at group level, but at individual level there are large variations of response, as well as which form of training protocol that gave the best effect. People with high BMI have a reduced effect of strength training, while explosiveness was significantly associated with an increased effect on muscle strength after training by 10 RM.
dc.languagenob
dc.publisherInland Norway University
dc.titleIndividuelle responser på muskelstyrke og muskelvekst etter 13 uker styrketrening hos utrente individer
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel