Show simple item record

dc.contributor.advisor
dc.contributor.authorSkyberg, Lisa
dc.date.accessioned2022-09-20T16:11:20Z
dc.date.available2022-09-20T16:11:20Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.inn:inspera:111518709:85289105
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3019343
dc.description.abstractDenne studien har som formål å ta for seg lærergrep og samtaletyper i kjemiundervisning, ved å se hvordan lærere styrer helklassesamtalen, hvilke samtaletyper som forekommer mellom elever, og hvilke lærergrep og samtaletyper som kan utfordre elevene til å utvikle sine tanker og ideer. Studien tar utgangspunkt i videodatamateriale fra LISSI-prosjektet, hvor utvalget består av tre ulike ungdomsskoleklasser. For å analysere datamaterialet er det brukt et rammeverk for lærergrep, samtidig som det er brukt et rammeverk for ulike samtaletyper. Studiens funn viser til at lærerne bruker mange av de samme lærergrepene for å styre helklassesamtalen, som blant annet innebærer å stille mange spørsmål, fremheve elevenes bidrag, be elevene om avklaringer og stille utvidede spørsmål. Av disse er det nye spørsmål knyttet til en annen kontekst, og lærergrep som går på utvidelse av kunnskap, som kan bidra til å utfordre elevenes utvikling av tanker og ideer. Mange av lærergrepene brukes også i konsolideringsfasen, hvor funn og observasjoner drøftes i plenum. Funnene viser også til at ulike samtaletyper blir brukt i varierende grad i de tre undervisningsøktene. Av disse er det den utforskende samtaletypen som utmerker seg, ved at den kan bidra til å utvikle elevenes tanker og ideer. I tillegg til de nevnte faktorene, er også klassemiljø, dialogisk undervisning og generelt lærerens rolle, viktige aspekter for å utfordre elevenes utvikling av tanker og ideer.
dc.description.abstractThe aim of this study is to address the teacher moves and types of talk in chemistry lectures. This is in order to get an overlook on how teachers drive the classroom conversations, what types of talk that occur between students, and which teacher moves and types of talk that can encourage students to develop their thoughts and ideas. The study is based on video data from the LISSI-study, in which three classrooms in upper secondary school are being observed. To analyze the data material, I have both used a framework for teacher, as well as a framework for different types of talk. The findings of the study show that the teachers are using many of the same teacher moves to help guide the whole-class-conversation. These teacher moves include asking many questions, highlighting the student’s contributions, requesting clarification, and asking extended questions. Among these, new questions related to another context and teacher-moves related to extension, are the ones that can challenge the students to develop their thoughts and ideas. Many of the teacher moves are also applied to the phase of consolidation, in which findings and observations are discussed in the plenum. Furthermore, the findings also show that there is a variation in the use of different types of talk among the students, in the three classrooms. Out of these, exploratory talk stands out, in the sense that it may contribute to the expansion of the student’s thoughts and ideas. In addition to the factors already mentioned, class environment, dialogic teaching, and the general role of the teacher, are important aspects to challenge the student’s development of thoughts and ideas.
dc.languagenob
dc.publisherInland Norway University
dc.titleLærergrep og samtaletyper i utforskende kjemiundervisning
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record