Show simple item record

dc.contributor.advisor
dc.contributor.authorMarit Ocelie Bakkerud
dc.date.accessioned2022-09-20T16:11:24Z
dc.date.available2022-09-20T16:11:24Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.inn:inspera:111518709:85279895
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3019347
dc.description.abstractI denne studien har jeg intervjuet fem lærere i to ulike lærerteam om hvordan de utarbeider og vurderer tverrfaglige arbeider som inkluderer naturfag på vg1. Jeg har også intervjuet deres elever om deres refleksjoner rundt vurderinger av tverrfaglige arbeider. Intervjuene er analysert for å besvare problemstillingen: «Hvordan vurderes tverrfaglige arbeider av lærere og elever i videregående skole?» Diskusjonen og analysen knyttes til offentlige dokumenter som NOU 2014:7, NOU 2015:8, overordnet del av læreplanen, læreplanen i naturfag, Meld.ST.28 (2015-2016), samt relevant og aktuell forskningslitteratur. Samfunnets kompleksitet øker og endringer skjer raskere. Arbeidslivet blir mer kunnskapsbasert og avhengig av teknologi og kommunikasjon. Samtidig står vi overfor utfordringer med klimaendringer og bærekraftig utvikling. Læreplanene i naturfag har over tid blitt både omfattende og fragmentert. Med den nye læreplanen som kom i 2020 er fokuset lagt mer på dybdelæring i noen sentrale områder i faget, og at man dessuten skal jobbe med tre tverrfaglige temaer; «Bærekraftig utvikling», «Demokrati og medborgerskap» og «Folkehelse og livsmestring». Den nye læreplanen har et bredere kompetansebegrep og legger større vekt på refleksjon, samarbeid og dybdelæring. Vurderingen av elevenes kompetanse må derfor også endres slik at man klarer å måle de kompetansene man ønsker å vurdere. Funnene tyder på at det er tidkrevende å endre vurderingspraksis. Lærerne i min studie som hadde liten erfaring med tverrfaglig arbeid utarbeidet tema ved å lete etter felles læreplanmål. Lærerne som hadde lang erfaring med tverrfaglig arbeid tok utgangspunkt i dagsaktuelle saker. Mens lærere som har liten erfaring med tverrfaglig arbeid har fokus på sine egne fags læreplanmål, så har lærere med lang erfaring med tverrfaglig arbeid løftet fokuset opp fra sine egne fags læreplanmål og over på fagovergripende kompetanser. Et annet funn er at elever bruker vurderingskriteriene aktivt underveis når de arbeider med tverrfaglige oppgaver og at de ser sammenhengen mellom fagene når de jobber tverrfaglig. Et tredje funn er at mens lærerne i min studie mener at fremovermelding uten karakterer til elevene er læringsfremmende, så mener mange av elevene at de motiveres av å få vurderinger med karakterer.
dc.description.abstractIn this study, I have interviewed five teachers in two different teams about how they prepare and evaluate interdisciplinary work that include science in vg1 (first year of upper secondary school). I have also interviewed their students about their reflections on evaluations of interdisciplinary work. The aim of the analysis of the interviews is to answer my approach: “How is interdisciplinary work evaluated by teachers and students in upper secondary schools?” The discussion and analysis is related to public documents; NOU 2014:7, NOU 2015:8, the overarching curriculum, the vg1 science curriculum, Meld.ST.28 (2015-2016), in addition to other relevant research literature. The complexity of society is increasing and the change is quickening. Labour becomes more knowledge based and dependent upon technology and communication. At the same time, we are facing challenges with climate changes and sustainable development. Over time, the science curriculum has become more comprehensive and fragmented. With the new curriculum from 2020, the focus is on in-depth learning in some key areas of the subject, in addition to working with three interdisciplinary themes; “Sustainable development”, “Democracy and citizenship” and “Public health and life skills”. The new curriculum has a broader concept of competence and places greater emphasis on reflection, collaboration and in-depth learning. In order to measure the competences we want to assess, the assessment of also need to change. The findings indicates that changing assessment practice is time-consuming. In this study, teachers with little experience in interdisciplinary work, prepared topics by looking for common curricular goals. Teachers with long experience in interdisciplinary work chose topics from current challenges. While the teachers with little experience in interdisciplinary work focused on curriculum objectives in their own subjects, the teachers with long experience in interdisciplinary work focused on overarching competences. Another finding is that students use the assessment criteria actively during their work with interdisciplinary tasks and see connections between different subjects when they work interdisciplinary. A third finding is that while teachers view formative assessment without grades as promoting, many students claims that grades motivates them.
dc.languagenob
dc.publisherInland Norway University
dc.titleVurdering av tverrfaglig arbeid som inkluderer naturfag
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record