Show simple item record

dc.contributor.advisor
dc.contributor.authorThorsteinsen, Kristine
dc.date.accessioned2022-09-20T16:11:53Z
dc.date.available2022-09-20T16:11:53Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.inn:inspera:111369988:33884172
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3019374
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractSammendrag Denne masteroppgaven handler om inkluderingsbegrepet som kom inn i den norske skolen med Læreplanverket reform 97 (L97) etter Salamanca-erklæringen (UNESCO, 1994). Skolen er en viktig samfunnsinstitusjon, og de aller fleste barn tilbringer store deler av barndommen i skolen. Inkludering er et relativt nytt begrep i skolesammenheng, og dokumentene jeg har analysert i denne masteroppgaven er fra henholdsvis 2017, 2018 og 2019. Studien er en kvalitativ dokumentanalyse som tar sikte på å besvare masteroppgavens problemstilling: «Inkludering i skolen. Hva sier tre sentrale dokumenter for skolen om inkludering og begreper knyttet til inkludering, og hvilke forskjeller i bruken av disse begrepene kan spores i dokumentene?» Masteroppgaven deles inn i fem hovedkapitler. Oppgavens struktur tar sikte på å besvare masteroppgavens formelle krav, hvor spørsmålene hva, hvordan og hvorfor besvares. I kapittel 1 presenteres begrepet inkludering og flere sentrale begreper avklares. Videre sier jeg noe om studiens aktualitet og presenterer masteroppgavens tema, problemstilling og forskningsspørsmål. I tillegg beskriver jeg oppgavens videre oppbygging. I kapittel 2, framstiller jeg utvalgte teoretiske perspektiver, som jeg anser som relevante for inkluderingsbegrepet brukt i skolens dokumenter. Denne teorien er sentral for den senere analysen av resultater og drøftingen. I metodedelen, kapittel 3, beskriver jeg framgangsmåten i dokumentanalysen. Kapittel 4 er masteroppgavens analyse av resultater og drøftingsdel. De tre dokumentene som danner utgangspunkt for analysen er rapporten «Inkluderende fellesskap for barn og unge» (Nordahl mfl., 2018), Meld. St. 6 – «Tett på – tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO (Meld. St. 6 (2019-2020) og Overordnet del av Fagfornyelsen (LK20) (Kunnskapsdepartementet, 2017). Analysen beskriver, sammenfatter og drøfter sentrale funn i de utvalgte dokumentene med bakgrunn i problemstillingen og forskningsspørsmålene. Dette resulterer i masteroppgavens oppsummering og konklusjon. Dokumentanalysen viser at inkluderingsbegrepet er vanskelig å definere, men at det likevel står som et sentralt begrep i skolen. Inkluderingsbegrepet brukes som et overordnet prinsipp som skal være styrende for hvordan opplæringen gjennomføres i skolen. Inkluderingsbegrepet er et begrep som endrer seg med tiden det er en del av.
dc.description.abstractAbstact This master thesis is about the concept of inclusion that came into the Norwegian school with the National Curriculum Reform 97 (L97) after the Salamanca Declaration (UNESCO, 1994). The school is an important social institution, and the majority of children spend large parts of their childhood in school. Inclusion is a relatively new concept in the school context, and the analyzed documents in this study was published in 2017, 2018 and 2019. This study is a qualitative document analysis that aims to answer the problem: “Inclusion in school. What do three key documents for the school say about inclusion and concepts related to inclusion, and what differences in the use of these concepts can be traced in the documents?” This study is divided into five main chapters. The structure aims to answer the formal requirements, where the questions what, how and why are answered. Chapter 1 presents the concept of inclusion and clarifies multiple key concepts. Furthermore, I say something about the topicality of the study and present the master´s thesis theme, problem and research questions. In addition, I describe the thesis´ further structure. In chapter 2, I present selected theoretical perspectives, which I consider relevant to the concept of inclusion used in school documents. This theory is central to the later analysis of results and discussion. In the method part, chapter 3, I describe the procedure in the document analysis. Chapter 4 is the master´s thesis´ analysis of results and discussion part. The analysis is based on three documents: the report “Inkluderende fellesskap for barn og unge” (Nordahl mfl., 2018), Meld. St. 6 – “Tett på – tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO (Meld. St. 6 (2019-2020)) and Overordnet del av Fagfornyelsen (LK20) (Kunnskapsdepartementet, 2017). The analysis describes, summarizes and discusses key findings in the selected documents based on the problem and research questions. This results in the summary and conclusion of the master´s thesis. The document analysis shows that the concept of inclusion is difficult to define, but that it is still a central concept in school. It is an overriding principle for school education. The concept of inclusion is a concept that changes with the time it is a part of.
dc.languagenob
dc.publisherInland Norway University
dc.titleInkludering i skolen: En analyse av sentrale dokumenter for skolen, med fokus på inkludering og begreper knyttet til inkludering.
dc.typeMaster thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record