Show simple item record

dc.contributor.advisor
dc.contributor.authorStorheil, Ingrid Vinje
dc.date.accessioned2022-09-20T16:11:54Z
dc.date.available2022-09-20T16:11:54Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.inn:inspera:111369988:38368385
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3019375
dc.description.abstractDenne masteroppgaven er forankret i teori om transspråking. Transspråking er et begrep som går bort fra tradisjonelle syn på språk som autonome systemer, og ser på all språklig kompetanse som et samlet repertoar. Begrepet benyttes for å beskrive teori om språk, beskrivelser av kommunikasjon og en pedagogisk praksis. I min studie ønsker jeg et innblikk i hvordan nyankomne elever benytter seg av hele sitt språklige repertoar ved produksjon av en norsk fagtekst. Det er en kvalitativ studie med intervju, observasjon og skjermopptak som metode. Hensikten med studien er å gi en innsikt i seks elevers bruk av transspråkingsstrategier i skriving, og hvilke faktorer som har påvirket deres utvikling og bruk av transspråkingsstrategier. Innsikten vil kunne fungere som et bidrag til forskning knyttet til flerspråklig kompetanse, samtidig som den viser til hvordan opplæring og språklige ideologier kan påvirke elevers syn på egen flerspråklighet og deres bruk av transspråkingsstrategier. Mine funn viser at en monoglossisk ideologi og et mangelperspektiv på flerspråklighet preger informantenes opplevelse av deres opplæring. Funnene tyder på at informantenes opplæring har ført til at de ikke ser verdien av egen flerspråklighet. Videre viser også enkelte informanter tendenser til å unngå å benytte seg av hele sitt språklige repertoar, trolig som en konsekvens av en monoglossisk ideologi. Til tross for dette, viser mine funn at samtlige informanter benytter seg av transspråkingsstrategier i skrivingen. Informantene beveger seg sømløst i sitt språklige repertoar for å kunne produsere en tekst på norsk. Det er tydelig i mine funn at informantenes språklige repertoar er en viktig ressurs i deres tekstproduksjon på norsk. I min masteroppgave vil jeg vise til teori som drøfter hvordan en transspråklig pedagogikk kan føre til en økt anerkjennelse og tilpasset opplæring for flerspråklige elever. Funnene mine underbygger denne argumentasjonen, gjennom å vise til verdien av de flerspråklige ressursene og påvirkningen monoglossiske språkideologier og en monoglossisk opplæring har hatt på mine informanter.
dc.description.abstractThis thesis is based on theories regarding translanguaging. Translanguaging is a term that separates from the traditional views of languages as autonomous systems, and rather views all linguistic competence as one repertoire. The term is used to describe theories regarding language, descriptions of communication and a pedagogical practice. In my study I aim to get an insight into how newly arrived students make use of their whole linguistic repertoire when producing an academic text in Norwegian. It is a qualitative study with the use of interview, observation, and screen recordings as methods. The purpose of the study is to give an insight in a selection of student’s use of translanguaging strategies in writing and which factors that influence the development and use of their translanguaging strategies. The insight will act as a contribution to research regarding multilingual competence. Furthermore, the study will give an insight on how education and language ideologies can affect students view of their own multilingualism and their use of translanguaging strategies. My findings show that monoglossic ideologies and a deficit perspective on multilingualism influence my informants’ experience of their education. The findings indicate that the informants’ education had led them to not seeing the value of their own multilingualism. Additionally, some of my informants show a tendency of avoiding the use of their whole linguistic repertoire, likely as a consequence of a monoglossic ideology. Despite this, my findings show that all my informants use translanguaging strategies in their writing. The informants move around seamlessly in their linguistic repertoire, to produce a text in Norwegian. In my findings, it is clear that my informant’s linguistic repertoire is an important resource in their text production in Norwegian. In my thesis I will refer to theories that discuss how a translanguaging pedagogy can lead to an increased recognition and adapted learning for multilingual students. My findings support these theories by showing the value of the multilingual resources and the influence monoglossic ideologies and a monoglossic education has had on my informants.
dc.languagenob
dc.publisherInland Norway University
dc.titleFlerspråklige elevers bruk og utvikling av transspråkingsstrategier i skriving
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record