Show simple item record

dc.contributor.advisor
dc.contributor.authorLarsen, Sindre Andreas
dc.date.accessioned2022-09-20T16:17:21Z
dc.date.available2022-09-20T16:17:21Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.inn:inspera:111592165:36019243
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3019722
dc.description.abstractDenne masteroppgaven undersøker hvordan musikklærere kan bidra til at deres elever utvikler et grunnlag for deltakelse i musikk. Oppgaven retter søkelys mot musikklæreres holdninger til og forståelse av begrepene musikalitet og deltakelse i musikk, samt hvordan disse kan henge sammen med elevers muligheter for deltakelse i musikk i et livslangt perspektiv. Selv om problemstillingen Hvordan kan musikklæreren bidra til å gi elevene grunnlag for deltakelse i musikk i et livslangt perspektiv? har hentet inspirasjon fra læreplanen for musikk i grunnskolen (LK20), har det gjennom studien vist seg at dette er et fokusområde for musikkundervisning også etter grunnskolen. På denne måten underbygges bruken av det livslange perspektivet i problemstillingen og læreplanen. Empirien i oppgaven består av fire semistrukturerte kvalitative forskningsintervju med musikklærere ved henholdsvis grunnskole, ungdomsskole, videregående skole og høyere musikkutdanning. På denne måten blir funnene i oppgaven relevant for et bredere musikkdidaktisk felt, og informantenes samlede erfaring og kunnskap belyser problemstillingen i et lengre perspektiv av elevenes utvikling. Informantenes uttalelser blir drøftet opp mot teorier som omhandler deltakelse i musikk, musikalitet og musikalsk utvikling. Funnene i oppgaven peker i retning av at musikklæreres forståelse av og bruk av begrepet musikalitet, samt hvordan musikklærere både bevisst og ubevisst uttrykker holdninger til begrepet, kan påvirke elevers tanker om egen musikalitet og dermed også muligheter for deltakelse i musikk. Gjennom diskusjonskapittelet presenteres fire punkter som kan fungere som inspirasjon for musikklærere i arbeidet med å bidra til å legge til rette for elevers grunnlag for deltakelse i musikk. Mine informanter argumenterer for at i musikkfaget burde elever og lærere delta aktivt i sang, spill og dans med vekt på aktiviteter der deltakelse er målet, heller en presentasjon og fremførelse.
dc.description.abstractThis master's thesis examines how music teachers can contribute to their students developing a foundation for participation in music. I focus on music teachers 'attitudes to and understanding of the concepts of musicality and participation in music, as well as how these can be related to students' opportunities for participation in music in a lifelong perspective. Although the problem How can the music teacher help to give students a basis for participation in music in a lifelong perspective? has taken inspiration from the curriculum for music in primary school (LK20), this study has shown that this is an issue for music teaching also after primary school. This supports the use of the word’s lifelong perspective in the problem and the curriculum. The empirical evidence in this thesis consists of four semi-structured qualitative research interviews with music teachers at primary school, secondary school, high school, and higher music education, respectively. In this way, the findings in the thesis become relevant for a broader field of music didactics. The teachers’ overall experience and knowledge illuminate the problem in a longer perspective of the students' development. The teachers' statements are discussed against theories that deal with participation in music, musicality, and musical development. The findings in the thesis point in the direction that music teachers 'understanding of and use of the concept of musicality, as well as how music teachers both consciously and unconsciously express attitudes to the concept, can influence students' thoughts about their own musicality and thus opportunities for participation in music. In discussion between the teachers and the theoretical basis for this thesis, I suggest four points. These points can serve as inspiration for music teachers in helping students develop a foundation for participation in music through music education. My informants argue that in the music subject, students and teachers should actively participate in singing, playing, and dancing with emphasis on activities where participation is the goal, rather than presentation and performance.
dc.languagenob
dc.publisherInland Norway University
dc.titleGrunnlag for deltakelse i musikk - Musikklæreres refleksjoner rundt musikalitet og deltakelse i musikk
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record