Show simple item record

dc.contributor.advisor
dc.contributor.authorHauge, Tone
dc.date.accessioned2022-09-20T16:17:39Z
dc.date.available2022-09-20T16:17:39Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.inn:inspera:111581038:32243532
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3019742
dc.description.abstractSammendrag på norsk Hensikten med denne masteren er å utforske hvordan vi kan jobbe med karrierelæring og livsmestring i skolen gjennom gruppeveiledning i et tverrfaglig samarbeid i elevtjenesten. Grunnlaget for empirien er basert på et aksjonsforskningsprosjekt i samarbeid med karriereveileder, sosialpedagogisk rådgiver, helsesykepleier og de deltagende jentene i et mestringskurs. I dette prosjektet har vi planlagt, gjennomført og reflektert over fem aksjoner som har gitt ny kunnskap om hvordan vi kan gi et tilpasset veiledningstilbud ved å arbeide i et tverrfaglig samarbeid for å fremme karrierekompetanse og livsmestring. Vi har skapt et kunnskapsgrunnlag for hvordan et mestringskurs kan gjennomføres gjennom bruk av de fem kompetanseområdene for utforsking og læring i Nasjonalt kvalitetsrammeverk for karriereveiledning og det tverrfaglige temaet folkehelse og livsmestring i den nye læreplanen (LK 2020). Nasjonalt kvalitetsrammeverk for karriereveileding er et rammeverk for utvikling av karrierekompetanse med forslag til områder som kan utforskes innenfor karrierelæring gjennom karriereknappene. Vi har knyttet temaene fra karriereknappene til temaer innenfor livsmestring. Karriereknappene har gitt oss mulighet å strukturere og tilnærme oss karriereveiledning på en utforskende måte og har vært avgjørende for å utvikle et kurs for jenter med behov for tilpasset veiledning i et livsmestringsperspektiv. Prosjektets hovedfunn er at gruppeveiledning kan være en god innfallsvinkel til å løfte individuelle utfordringer knyttet til karriere og mestring gjennom at jevnaldrende reflekterer sammen. På denne måten har erfaringsdeling i gruppen ført til at utfordringer kan avprivatiseres gjennom de sosiale prosessene som har foregått. Det tverrfaglige samarbeidet har gitt oss muligheten til å utforske temaer fra karrierelæring og livsmestring ut fra et helhetlig perspektiv. Et annet interessant funn er at lederens rolle i gruppeveiledningen har stor betydning for å tilrettelegge for myndiggjøring av deltagerne i gruppen, ved at deltagerne utvikler ferdigheter til å ta styring over eget liv. Vi har derfor fått muligheten til å utforske rollen som tilrettelegger ved å gradvis gjøre lederne mer overflødige, slik at deltagerne i gruppen opplever seg som mer deltagende og aktive. Gruppeveiledning kan være et tilpasset tilbud for elever som har behov for å karriereveiledning og økt mestringstro. Gjennom et tverrfaglig samarbeid kan vi møte samtidens behov for veiledning gjennom nasjonalt kvalitetsrammeverk for karriereveiledning og skolens styringsdokumenter.
dc.description.abstractAbstract The purpose of this master’s thesis is to explore how we in Student Services can work with career learning and life skills through group guidance with an interdisciplinary collaboration. The foundation of the empirical data is based on an applied research project in collaboration with a career advisor, a school counsellor, a public health nurse and girls participating in a mastery learning course. In this project, we have planned, carried out and considered five actions. This has provided new knowledge about how we can offer adapted counselling by working in an interdisciplinary cooperation to promote career competence and life skills. We have created a platform of knowledge about how a mastery learning course can be carried out by utilizing the five areas of competence for exploration and learning in the National Quality Framework for Career Guidance and the interdisciplinary topic Health and Life Skills in the new curriculum (LK 2020). The National Framework for Career Guidance is a framework for the development of career competence with suggestions for areas within career learning that could be explored through the career buttons. We have connected the topics of the career buttons with topics within life skills. The career buttons have given us the possibility to structure and approach career guidance in an exploratory manner. This has been decisive in developing a course for girls who need adapted guidance from the perspective of life skills. One main finding of the project is that group guidance can be a good approach to lifting individual challenges related to career and mastery through reflection in peer groups. Thus, the social processes that have taken place through sharing experiences within the group has resulted in more openness regarding challenges. The interdisciplinary collaboration has enabled us to explore the topics of career learning and life skills from an integral perspective. Another intresting finding is that the role of the group guidance leader is essential to the empowerment of the group’s participants by enabling them to develop the necessary skills to take control of their own lives. We have therefore been given the possibility to explore the role of group organizer by gradually making the leaders more redundant, so the participants experience themselves as being more involved and active. Group guidance can be an adapted offer to students who need career guidance and increased self-efficacy. Through an interdisciplinary collaboration, we can meet today’s need for guidance through the National Quality Framework for Career Guidance and school steering documents.  
dc.languagenob
dc.publisherInland Norway University
dc.titleHvordan kan vi i elevtjenesten sette søkelyset på karrierelæring og livsmestring gjennom gruppeveiledning med jenter som sliter med stress og mestringsforventninger? Et aksjonsforskningsprosjekt med fokus på karrierelæring og livsmestring for jenter
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record